TƐSALONIKADEENƆ TAKADA KAAKU
1
Tɛsalonikadeenↄ zɛ́'ↄdↄannɛna
Mamↄma Pↄlu kↄ̃n Silasio kↄ̃n Timↄtio, wámbe wa takada kɛ̀kii kɛ̃̀ Tɛsalonika sↄsi gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú De Luda kↄ̃n Dii Yesu Kirisio guunↄnɛ. Luda gbɛ̃kɛɛ kɛare, à a gba aafia. Wa aduakɛna guu a yã ègↄ̃ dↄwagu gurↄ píngi, weègↄ̃ Luda sáabu kpaa a píngi yã musu. Lán èe zĩi kɛɛ a ludanaanɛkɛnaa nà, èe aĩa kɛɛ yenzi guu, bensↄ̃ èe mɛna kɛɛ wɛ́ɛdↄna wa Dii Yesu Kirisizi yãnzi, yã pìnↄ ègↄ̃ dↄwagu Luda wa De aɛzĩ. Wa gbɛ̃ Luda yenzideenↄ, wá dↄ̃ kɛ̀ Luda a sɛ, zaakɛ kɛ̀ wa baaru nnaa kpàare, wée mↄ́ kↄ̃n yã'onao adoro, wa mↄ kↄ̃n Luda Nini gbãaaomɛ, yã pì wa kũna gbãa maamaa. Á dↄ̃ lán wá kú a tɛ́ nà a aafia yãnzi, ben a gↄ̃ wapinↄ kↄ̃n Diio dàdarinↄ ũ. Nawɛ̃a bíta guu a yã pì sì kↄ̃n pↄnnaa kɛ̀ Luda Nini dàaguuo, ben a zɛ́ ↄ̀dↄa Yesudee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Masedonia bùsu guunↄnɛ kↄ̃n Girisi bùsuo píngi. Dii yã bↄ̀ a kiia, èe zɛ Masedonia kↄ̃n Girisio adoro, a Yesu náanɛkɛna yã dàgula píngi, à baarukpana vĩ dↄro. Wèe oo lán wa zɛ́ è a kiia nà, lán a kpɛɛ lì tãanↄnɛ, a aɛ dↄ̀ Ludaa nà, ben ée dↄↄ Luda Wɛ̃̀ndide yãpuradeezi, 10 ée à Nɛ́ Yesu kɛ̀ à à fɛ̀ɛ bↄna gaan dãa ai à bↄ ludambɛ, à mↄ́ wa sí pↄfɛ̃ kɛ̀ Luda é bↄbↄḿmaa.