KƆRINTIDEENƆ TAKADA PLAADEE
Pↄlu kↄ̃n Kↄrinti sↄsi gbɛ̃nↄ 1:1-7:16
Yudea Yesudeenↄ kámasakɛna 8:1-9:15
Pↄlu gina kↄ̃n a zĩndao 10:1-13:14
1
Làakarikpaɛna
Mamↄma Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀ri Luda pↄyezi guu kↄ̃n wa gbɛ̃ Timↄtio, wámbe wa takada kɛ̀ kɛ̃̀ sↄsi kɛ̀ kú Kↄrintinɛ kↄ̃n Luda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Girisi bùsunnↄ ń píngi. Luda wa De kↄ̃n Dii Yesu Kirisio gbɛ̃kɛɛ kɛare, à a gba aafia.
Wà Luda wa Dii Yesu Kirisi De sáabu kpá, De Luda wɛ̃ndadↄ̃nnɛri nↄ̀sɛkpaɛri pì. È wa làakari kpáɛwe wa wahaa píngi guu, lɛ wà e wà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú baa wahaa kparee taka guunↄ làakari kpáɛńnɛ se kↄ̃n làakarikpaɛbↄ kɛ̀ Luda wa làakari kpàɛoweeo. Lán nawɛ̃a kɛ̀ Kirisi kɛ̀ è liwazi nà, lɛmɛ dↄ wa làakari è kpáɛ maamaa Kirisi yãnzi. Tó wée nawɛ̃a kɛɛ, a làakari kpaɛna kↄ̃n a mìsinao yãnzimɛ. Tó Luda wa làakari kpàɛ, a làakari kpaɛna yãnzimɛ, lɛ à e à nawɛ̃a dↄ̃nkↄ̃ kɛ̀ wée kɛɛ fↄ̃. Wá tãmaa vĩ a yã musu seka sai, zaakɛ wá dↄ̃ lán a bà kúwao nawɛ̃akɛna guu nà, lɛn a bà kú kↄ̃n wa làakari kpaɛnao lɛ dↄ.
Wa gbɛ̃nↄ, wá yezi àgↄ̃ dↄ̃ lán wà wɛ́ɛ tã̀wa Asia bùsun nà. Wà mɛ̀ ↄ̃̀wa maamaa dɛ wa gbãa lɛ́la, baa wa wɛ̃̀ndi wá wɛ́ɛ dↄzi sero. Yã dàwala, wée daa wa gamɛ. Beee wa le, lɛ wàton zɛ kↄ̃n wa zĩnda gbãaaoro, séde kↄ̃n Luda kɛ̀ è gɛ̀nↄ fɛɛ gbãaao. 10 À wa bↄ kari bíta guu, bensↄ̃ eé wa bↄn. Àpin wá wɛ́ɛ dↄzi à wa bↄn dↄ 11 adua kɛ̀ ée kɛɛwee gãzĩ. Lɛmɛ gbɛ̃nↄ é sáabu kɛnɛ pari wa yã musu gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ à kɛ̀we yãnzi gbɛ̃ pariinↄ aduakɛna sàabu.
Pↄlu tá gborona
12 Yã kɛ̀ weè à ĩa dãan yɛ̀: Wa laasuu e oowe kɛ̀ kↄ̃n Luda gbãaao wá kú kↄ̃n nↄ̀sɛpuraao mↄnafiki sai anduna guu, atɛ̃nsa a kiia. Anduna ↄ̃ndↄ̃ↄn wá kúoro, séde Luda gbɛ̃kɛɛ. 13 Weè lá ke kɛ̃arero, séde kɛ̀ é à kyó kɛ à dↄ̃ↄ baasiro. 14 Lán á wa dↄ̃ nà féte tia, má yezi à wa dↄ̃ sãnsãn, lɛ à ĩa dã wa yã musu Dii Yesu mↄ́gurↄↄ zĩ, lán wé dã a yã musu nà.
15-16 Bee náanɛkɛna guu má dìɛ yã kɛ̀ tó mɛ́ɛ gaa Masedonia, mà bↄɛ a kiia mà a gwa káaku, mà ɛara mà su kↄ̃n a kiio, lɛ à aubarika e gɛ̃̀n plaa, gbasa à dↄnlɛ kɛmɛ ma Yudea gana guu. 17 Kɛ̀ ma tá beee dìɛ, ma yã fɛɛ kɛ̀n yↄ́? Tó má dìɛ mà yã kɛ, anduna yã è dↄmɛ aɛ mà be, lɛmɛ, lɛmɛ ke auo, auon yↄ́? 18 Lán Luda náanɛ vĩ nà, yã kɛ̀ wá òare nɛ́ lɛmɛ, èe kɛ auonlo. 19 Luda Nɛ́ Yesu Kirisi kɛ̀ mapi kↄ̃n Silasio kↄ̃n Timↄtio wa à yã waazi kɛ̀are nɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ è be lɛmɛ, èe kɛ auonlo, àmbe Luda eè ũ. 20 Zaakɛ lɛ́ kɛ̀ Ludaa gbɛ̃̀ píngi yãpuraa è kɛ à guumɛ. Beee yãnzi kↄ̃n Yesu Kirisi tↄ́on wè be, aami, Luda tↄ́bↄna yãnzi. 21 Luda bé à wa kãsãa pɛ̀ɛ Kirisi guu kↄ̃n apinↄ, à wa diɛ a pↄ́ ũ, 22 à a sèeda kɛ̀wa, à a Ninii dà wa swɛ̃̀n pↄ́ kɛ̀ wé e kpɛ́gaau ũ.
23 Ludaa ma nↄ̀sɛ dↄ̃, àmbe ma sèedadee ũ. Kɛ̀ má yezi mà a bↄbↄ a dànlo yãnzin mɛ́ɛ gá Kↄrintizi dↄro. 24 Èe kɛ wée gbãa mↄↄare a ludanaanɛkɛna musunlo, zaakɛ a kãsãa pɛ̀ɛ kↄ̀, wée zĩi kɛɛao a pↄnnaa yãnzimɛ.