KINANƆ TAKADA PLAADEE
Ilia yã 1:1-2:18
Ɛlisa yã 2:19-8:15
Yudanↄ kínanↄ kↄ̃n Isarailinↄ kínanↄo 8:16-16:20
Isarailinↄ gↄ̃na zĩ̀zↄnↄ ũ 17:1-17:41
Yudanↄ kínanↄ 18:1-24:20
Yudanↄ gↄ̃na zĩ̀zↄnↄ ũ 25:1-25:30
1
Ilia kↄ̃n kí Aaziao
Ahabu gaa gbɛra Mↄabunↄ ń zĩnda sì Isarailinↄa. Gurↄↄ kɛ̀ Aazia bↄ̀ à lɛ̀ɛ zaa a kpɛ́ musu windo guu Samaria, à kɛ̃̀nna maamaa. Ben à gbɛ̃nↄ zĩ̀ à bè: À gá à Ɛkɛrↄnu tãa Baalizɛbubu gbekamɛ, tó mɛ́ kɛ̃kↄ̃a. Ben Dii Malaika bè Tisibɛ gbɛ̃ Ilianɛ: Ǹ fɛɛ ǹ gá da Samaria kína zĩ̀rinↄlɛ ǹ ń la, asa Ludaa kú Isarailinↄ bùsunlo, àmbe à tò aↄ̃ↄe gaa yã gbeka Ɛkɛrↄnu tãa Baalizɛbubua? Beee yãnzin ma bè, Aazia é fɛɛ a gyãpɛ kɛ̀ à daɛaaro, eé gamɛ. Ben Ilia gàa à ò lɛ.
Kɛ̀ zĩ̀ri pìnↄ ɛ̀ara wà tà kína kiia, ben à ń lá à bè: À kɛ̀ dia a ɛara a su kpakpa lɛɛ? Ben aↄ̃ wèàla wà bè: Gↄ̃gbɛ̃ ke bé à mↄ̀ à dàwalɛ à bèwe wà ɛara wà su wà onnɛ, Dii bè á kú Isarailinↄ bùsunloo, ben n gbɛ̃nↄ zĩ̀ wà yã gbeka Ɛkɛrↄnu tãa Baalizɛbubuaↄ́? Beee yãnzin nɛ́ fɛɛ n gyãpɛ kɛ̀ n daɛaaro, nɛ́ gamɛ. Ben kí ń lá à bè: Gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ mↄ̀ à dàalɛ à yã òaree pì dɛ diamɛ? Aↄ̃ wèàla wà bè: Pↄ́kã utan gↄ̃gbɛ̃ pì dana, bensↄ̃ à báa asaa dↄ̀ a pii. Ben kí bè: Tisibɛ gbɛ̃ Iliamɛ gwe.
Kí a zĩ̀kpɛ gↄ̃ↄn baplaa akuri kↄ̃n ń dↄn'aɛdeeo zĩ̀ wà Ilia kũ, ben aↄ̃ gàa wà à lè vɛ̃ɛna sĩ̀sĩ musu. Dↄn'aɛdee pì bènɛ: Luda gbɛ̃, kína bè ǹ pita ǹ mↄ́! 10 Ilia wèàla à bè: Tó Luda gbɛ̃n ma ũ, tɛ́ bↄ ludambɛ à a dɛdɛ kↄ̃n n zĩ̀kpɛ gↄ̃ↄn baplaa akurinↄ. Ben tɛ́ bↄ̀ ludambɛ à ń dɛdɛ ń píngi. 11 Ben kí ɛ̀ara à zĩ̀kpɛ gↄ̃ↄn baplaa akuri pãndenↄ zĩ̀ dↄ kↄ̃n ń dↄn'aɛdeeo. Dↄn'aɛdee pì bè: Luda gbɛ̃, kí bè ǹ pita ǹ mↄ́ kpakpaa! 12 Ilia bènɛ: Tó Luda gbɛ̃n ma ũ, tɛ́ bↄ ludambɛ à a dɛdɛ kↄ̃n n zĩ̀kpɛ gↄ̃ↄn baplaa akurinↄ. Ben Luda tɛ́ bↄ̀ zaa musu à ń dɛdɛ ń píngi. 13 Ben kí ɛ̀ara à zĩ̀kpɛ gↄ̃ↄn baplaa akuri pãndenↄ zĩ̀ kↄ̃n ń dↄn'aɛdeeo à gɛ̃̀n aagↄ̃dee zĩ. Dↄn'aɛdee pì gàa à kùɛ Ilianɛ à agbaa kpànɛ à bè: Luda gbɛ̃, mapi kↄ̃n n zↄ̀bleri gↄ̃ↄn baplaa akuri kɛ̀nↄ, ǹ wa wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛ gwa. 14 Tɛ́ bↄ̀ ludambɛ à dↄn'aɛde gↄ̃ↄn plaa káakupↄnↄ dɛ̀dɛ kↄ̃n ń zĩ̀kpɛɛnↄ ń píngi. Tia sa ǹ ma wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛ gwa. 15 Ben Dii Malaika bè Ilianɛ: Ǹ pita ǹ tɛ́zi, ǹton vĩa kɛnɛro. Ben à pìta, aↄ̃ gàa kí pì kiia lɛdo. 16 Ben Ilia bè kínɛ: Dii bè, asa á kú Isarailinↄ bùsunlo, àmbe à tò n gbɛ̃nↄ zĩ̀ wà yã gbeka Ɛkɛrↄnu tãa Baalizɛbubua? Beee yãnzin nɛ́ fɛɛ gyãpɛ kɛ̀ n daɛaaro, nɛ́ gamɛ. 17 Ben kí Aazia gà lán Dii ò Ilia gãzĩ nà.
Yudanↄ kí Yehoramu, Yosafata nɛ́ kíblena wɛ̃̀ plaadee guun Yoramu vɛ̃̀ɛ Aazia gbɛ̀n, kɛ̀ Aazia nɛ́gↄ̃gbɛ̃ vĩro yãnzi. 18 Aazia yã kpaaanↄↄ kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ.