PITA TAKADA PLAADEE
1
Yãpurakpana sisina kɛ̀ Luda wa sisia
Ma Simↄ Pita, Yesu Kirisi zↄ̀bleri, à zĩ̀ri, mámbe ma takada kɛ̀ kɛ̃̀ gbɛ̃ kɛ̀ wa Luda wa Mìsiri Yesu Kirisi ń gbá zɛ́ aↄ̃ a náanɛ kɛ̀ lán wa bà a maakɛɛ gãzĩnↄnɛ. Gbɛ̃kɛ kↄ̃n aafiao gↄ̃ papanaawa Luda kↄ̃n wa Dii Yesuo dↄ̃na guu.
Luda wa sɛ wàgↄ̃ kú a gakui kↄ̃n a maakɛɛo guumɛ, à tò wá a dↄ̃, ben à ludakɛgbãaa wa gba pↄ́ kɛ̀ kↄ̃ sìo wàgↄ̃ vĩi, lɛ wa kuuna e à kɛ sɛ̃nkpɛ kↄ̃n à yão. Lɛn à yã bíta bɛ̀ɛdee kɛ̀ à à lɛ́ gbɛ̃̀weenↄ kɛ̀we lɛ, lɛ à yãnzi wà bↄ anduna dà zaaa kɛ̀ è ń yaka guu wà Luda kuuna taka sɛ́. Yã beee yãnzi à aĩa kɛ maamaa, à Luda náanɛ kɛ maakɛna guu, à yã maaa kɛ dↄ̃na guu, àgↄ̃ dↄ̃na vĩ a zĩnda kũna guu, àgↄ̃ a zĩnda kũna dↄ̃ mɛna guu, àgↄ̃ mɛna vĩ nana Ludazi guu, àgↄ̃ nana Ludazi kↄ̃gbɛ̃kɛɛ guu, àgↄ̃ gbɛ̃kɛɛ vĩ kↄ̃o yenzi guu. Zaakɛ tó á yã beeenↄ kũna, ben aↄ̃ↄe kaara, égↄ̃ kuu pã kaarana sairo wa Dii Yesu Kirisi dↄ̃na guu. Gbɛ̃ kɛ̀ yã beeenↄ kũna sↄ̃ro, à a wɛ́ɛ kpàkↄ̃rɛ, à gↄ̃̀ vĩ̀a ũmɛ. À sã̀n kɛ̀ Luda durun kɛ̀ à kɛ̀ yãanↄ kɛ̃̀are. 10 Beee yãnzi ma gbɛ̃nↄ, à aĩa kɛ à yãpura kpá sisina kɛ̀ Luda a sisi à a sɛɛa. Tó ée yã beeenↄ kɛɛ, é fu zikiro. 11 Lɛn weé gbãakɛ kpáazi maamaa lɛ, égↄ̃ kú kↄ̃n wa Dii wa Mìsiri Yesu Kirisio à kpata kɛ̀ è yãaroo guu.
12 Beee yãnzi, baa kɛ̀ á yã beeenↄ dↄ̃, bensↄ̃ a kãsãpɛɛna yãpuraa kɛ̀ á kũna guu, mɛ́gↄ̃ yã pìnↄ dↄagumɛ. 13 Gurↄↄ kɛ̀ má kpɛ́ kú ma sↄ̀ guu, mɛ́ɛ daa à maa màgↄ̃ tɛ́ kaaagu yã pìnↄ dↄaguna yãnzi. 14 Má dↄ̃ kɛ̀ ma bↄna ma sↄ̀n gurↄↄ é ká tia, lán wa Dii Yesu Kirisi gĩakɛ à òmɛ nà. 15 Mɛ́ aĩa kɛ, lɛ yã pìnↄ e àgↄ̃ dↄagu gurↄ píngi ma gaa gbɛra.
Kirisi gakui sèedadeenↄ
16 Kɛ̀ wa wa Dii Yesu Kirisi suna kↄ̃n gbãaao òare, wée tɛ́ gara kɛ̀ wà dà kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ↄoziro. Wa wɛ́ɛ sì à bítakɛɛlɛmɛ, 17 gurↄↄ kɛ̀ De Luda bɛ̀ɛ lìnɛ à à tↄ́ bↄ̀. À Luda bíta gakuide kòto mà à bè a Nɛ́ mɛ̀n do léle yenzideen à ũ, à yã è káare. 18 Wa kòto kɛ̀ bↄ̀ ludambɛɛ pì mà gurↄↄ kɛ̀ wá kúo kpiii kɛ̀ à kú adona musu. 19 Beee ↄ̀dↄawe kɛ̀ yã kɛ̀ annabinↄↄ ò nɛ́ yãpuramɛ. À maa à làakari dↄ yã pìa fitia kɛ̀ èe gu bùgubugu puu ũ ai gudↄnao sↄsↄnɛ gↄ̃ gá fɛɛ a swɛ̃̀n, lɛ guu dↄawa. 20 À kɛ̀ dɛńlaa sa àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ gbɛ̃ke è fↄ̃ à yã kɛ̀ annabi kɛ̃̀ Luda yãn bↄkↄ̃tɛ a zĩndaro. 21 Annabinↄ yãke è bↄ gbɛ̃ntee pↄyezi guuro, aↄ̃ Luda yã ò lán à Ninii dↄ̀ńnɛ aɛ nàmɛ.