SAMUƐLI TAKADA PLAADEE
Dauda kíblena Yudanↄnɛ 1:1-4:12
Dauda kíblena Isaraili bori pínginↄnɛ 5:1-12:31
Abusalomu bↄna Dauda kpɛɛ 13:1-20:26
Dauda kíblena zãa 21:1-24:25
1
Dauda Solu ga baaru mana
Solu gana gbɛra Dauda sù kↄ̃n zĩ̀blena Amalɛkinↄao, ben à gↄ̃̀ Zikilaga gurↄ plaa. À gurↄ aagↄ̃dee zĩ gↄ̃gbɛ̃ ke bↄ̀ Solu bùran à mↄ̀. À pↄ́kãsãanↄ kɛ̃kɛ̃na, bùsu ká à mìn. Kɛ̀ à kà Dauda kiia, à kùɛnɛ à dàɛ a puua. Dauda à là à bè: N bↄ mámɛ? À wèàla à bè: Ma bↄ Isarailinↄ bùrammɛ. Ben Dauda à là dↄ: À kɛ̀ diamɛ? Ǹ omɛ. Ben à wèàla à bè: Isarailinↄ bↄ̀ zĩ̀lan wà bàa lɛ̀. Aↄ̃ paridee lɛ̀ɛ wà gàga. Solu kↄ̃n a nɛ́ Yonatão gà dↄ. Ben Dauda gↄ̃kparɛ kɛ̀ èe baaru pì kpaanɛ là à bè: N kɛ dian ń dↄ̃ kɛ̀ Solu kↄ̃n a nɛ́ Yonatão gà? À wèàla à bè: Àɛ sↄ̃ má kú Giliboa kpiigɛɛzi gwemɛ, ben ma Solu è, èe gbãa ee a sária. Sↄ̃gorodeenↄ kↄ̃n sↄ̃deenↄↄ e kaao kĩi. Kɛ̀ à lìɛ ma kpa, à ma e, ben à ma sisi. Ma bè: Máɛ kɛ̀! Ben à ma la, mámbe dé ũu? Ben ma weàla ma bè Amalɛki boriin ma ũ. Ben à bèmɛ mà sↄ̃azi mà a dɛ, zaakɛ á kú gaa lɛ́zĩmɛ, baa kɛ̀ a wɛ́ɛ kpɛ́ kɛ̃na féte. 10 Ben ma sↄ̃zi ma à dɛ̀, zaakɛ má dↄ̃ eé fↄ̃ à ble à lɛɛna gbɛra dↄro. Ben ma à kífura kɛ̀ à kuna sɛ̀ kↄ̃n zãa kɛ̀ à danao, ben ma suonnɛ kɛ̀ ma dii. 11 Ben Dauda a pↄ́kãsãanↄ gà à kɛ̃̀, ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ ń pↄ́nↄ kɛ̃̀kɛ̃ se. 12 Aↄ̃ Solu kↄ̃n a nɛ́ Yonatão gana ↄ́ↄ dↄ̀ kↄ̃n Dii gbɛ̃ Isarailinↄ, zaakɛ zĩ̀ ń blé. Wɛ́ɛ'i bↄ̀ḿma, ben aↄ̃ lɛ́ yì ai uusiɛ.
13 Dauda gↄ̃kparɛ kɛ̀ à baaru pì kpànɛ là à bè: N bɛɛ kú mámɛ? Ben à bènɛ: Bↄ̀amↄ nɛ́n ma ũ, Amalɛki borii. 14 Ben Dauda à là à bè: À kɛ̀ dia kína kɛ̀ Dii kà dɛna vĩa e n kũroo? 15 Ben Dauda a gↄ̃kparɛnↄ doke sìsi à bè: Ǹ à lɛ́ ǹ dɛ se. Ben à à lɛ̀ à dɛ̀. 16 Zaakɛ Dauda gĩakɛ à bènɛ: N n zĩnda dɛ̀mɛ. N zĩnda lɛ́ bé à n da yãn, n bè n kína kɛ̀ Dii kà dɛ̀.
Sósobilɛ kɛ̀ Dauda sì Solu kↄ̃n Yonatão ga yã musu
17 Dauda sósobi lɛ̀ kɛ̀ sì Solu kↄ̃n a nɛ́ Yonatão ga yã musu. 18 À bè wà lɛ̀ pì dada Yudanↄnɛ. À kú Yasa takadan.
19 Isarailinↄ gakuideenↄ gàga sĩ̀sĩgɛɛzi,
gↄ̃sagbãaanↄ ii òmɛ!
20 Àton à baaru kpá Gata zɛ́daanlo,
lɛ Filisitini nↄgbɛ̃nↄ tón à pↄnnaa kɛro yãnzi.
Àton à kpàakpa kɛ Asakɛlↄniro,
lɛ gɛfↄↄde nɛ́nↄgbɛ̃nↄ tón áyuwi kɛro.
21 Kpíi tón kpá Giliboa gbɛ̀ musua dↄro,
lou tón ma buraa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄa dↄro,
gwen wà ↄ sↄ̃̀ gↄ̃sagbãaanↄ sɛngbangonↄzi,
nↄ́si dↄkↄna Solu sɛngbangoa lɛ́ zɛ̀!
22 Kɛ̀ wèe gↄ̃sagbãaa aru fãa guua,
wèe ń gbɛɛɛ paraa,
Yonatã kàzuri pãsĩ è kpɛɛ gwaro,
Solu fɛ̃ɛdade pãsĩ è su koriro.
23 Solu kↄ̃n Yonatão,
gbɛ̃ maa yenzideenↄmɛ!
Aↄ̃ↄe kɛ̃kↄ̃a wɛ̃̀ndi ke gaanlo.
Aↄ̃ wãaa dɛ kúunↄla,
aↄ̃ gbãaa dɛ músunↄla.
24 Isaraili nↄgbɛ̃nↄ,
à wɛ́ɛ'i kán Solu ga yã musu.
À bisa tɛ̃aa yìare kↄ̃n nↄmaablebↄnↄ,
à a pↄ́kãsãanↄ kɛ̀kɛare kↄ̃n zãblebↄ kɛ̀ wà pì kↄ̃n vuraonↄ.
25 Gↄ̃sagbãaanↄ ii ò zĩ̀lan fá!
Yonatã daɛna gɛ̀ ũ sĩ̀sĩgɛɛzi.
26 Ma gbɛ̃ Yonatã,
ma gↄ̃ nawɛ̃a guu n yãnzi,
ń maamɛ wásawasa.
Yenzi kɛ̀ ń vĩmao sáa vĩro,
à dɛ nↄ yenzila.
27 Gↄ̃sagbãaanↄ ii ò fá!
Aↄ̃ gↄ̃kɛbↄnↄ kàatɛ.