TƐSALONIKADEENƆ TAKADA PLAADEE
1
Yãkpaɛkɛna Kirisi mↄ́gurↄↄ zĩ
Mamↄma Pↄlu kↄ̃n Silasio kↄ̃n Timↄtio, wámbe wa takada kɛ̀kii kɛ̃̀ Tɛsalonika sↄsi gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Luda wa De kↄ̃n Dii Yesu Kirisio guunↄnɛ. De Luda kↄ̃n Dii Yesu Kirisio gbɛ̃kɛɛ kɛare, à a gba aafia.
Wa gbɛ̃nↄ, à kↄ̃ sìo wàgↄ̃ Luda sáabu kpaa a yã musu gurↄ píngi, lán à maa nà, zaakɛ a ludanaanɛkɛna e gaa aɛ maamaa, bensↄ̃ yenzi kɛ̀ a baade vĩ kↄ̃o e kaara. Beee yãnzi weè lɛ́ gbɛ̃ a yã musu Luda sↄsi kↄ̃n sↄsio guu, lán ée wɛ́ɛtãmma kↄ̃n nawɛ̃a píngio fↄ̃ↄ nà kↄ̃n mɛnao kↄ̃n ludanaanɛkɛnao. Beee ↄ̀dↄa kɛ̀ Luda è yã gↄ̃gↄ̃ kↄ̃n gbɛ̃nↄ a zɛ́amɛ. Beee yãnzi a ka à gɛ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guu kɛ̀ ée nawɛ̃a kɛɛ à yãnzi. Luda è yã kɛ a zɛ́amɛ. Eé wɛ́ɛ tã gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe wɛ́ɛ tãaawaanↄa, eé amↄa kɛ̀ wèe wɛ́ɛ tãaawaanↄ gba ĩampakii kↄ̃n wapinↄ, tó Dii Yesu bↄ̀ ludambɛ kↄ̃n a malaika gbãaanↄ kↄ̃n tɛ́vurao. Eé wɛ́ɛ tã ludadↄ̃risai kɛ̀ aↄ̃ↄe wa Dii Yesu baaru nnaa síroonↄa. Kaatɛna yãana sain Luda é wɛ́ɛ tãoḿma. Weé ń kpakɛ Dii aɛzĩ kↄ̃n à gbãa gakuideeo. 10 Tó à mↄ̀ gurↄↄ pì zĩ, eé tↄ́ bↄ a gbɛ̃nↄ yã musu, gbasa à náanɛkɛri pìnↄ é à maa bo ń píngi. Égↄ̃ kú ń tɛ́, zaakɛ a yã kɛ̀ wá òaree sì.
11 Beee yãnzin weègↄ̃ adua kɛɛare kↄ̃sↄ̃kↄ̃sↄ̃zi, lɛ wa Luda tó a kuuna ká gwena kɛ̀ à a sisia, à yã maaa kɛ̀ a zɛ kↄ̃n à kɛnaonↄ kↄ̃n zĩi kɛ̀ ée kɛɛ à náanɛkɛna guunↄ píngi papaare kↄ̃n a gbãaao. 12 Dii Yesu é tↄ́ bↄ a musu, apinↄ sↄ̃ é tↄ́ bↄ à musu wa Luda kↄ̃n Dii Yesu Kirisi pìo gbɛ̃kɛ yãnzi.