TIMƆTI TAKADA PLAADEE
1
Pↄlu tɛ́kana Timↄtin
Mamↄma Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀ri Luda pↄyezi guu wɛ̃̀ndi kɛ̀ à à lɛ́ gbɛ̃̀ Kirisi Yesu guu yã musu, mámbe ma takada kɛ̀ kɛ̃̀nnɛ, ma nɛ́ yenzide Timↄti. De Luda kↄ̃n wa Dii Kirisi Yesuo gbɛ̃kɛɛ kɛnnɛ kↄ̃n sùuo, à n gba aafia.
Ma sáabu kɛ̀ ma dezinↄ Ludanɛ kɛ̀ mɛɛ̀ dↄzi kↄ̃n nↄ̀sɛ puraao, zaakɛ n yã ègↄ̃ dↄↄmagu yãana sai ma aduakɛna gwãavĩ kↄ̃n fãantɛ̃o guu. Tó wɛ́ɛ'i kɛ̀ bↄ̀mma yã dↄ̀magu, mɛɛ̀ n bɛgɛ kɛmɛ, mɛɛ̀gↄ̃ yezi wà wɛ́ɛ sikↄ̃lɛ, lɛ ma pↄnnaa kɛ bíta. N ludanaanɛkɛna kↄ̃n nↄ̀sɛo do yã dↄmagu. N dazi Loisi kↄ̃n n da Yunisio Luda náanɛ kɛ̀ lɛ se, bensↄ̃ má dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ nɛ́ɛ kɛɛ lɛ se.
Beee yãnzi mɛ́ɛ dↄↄngu, ǹ tɛ́ ká gbaa kɛ̀ Ludaa dànnɛɛn gurↄↄ kɛ̀ ma ↄ dìmma, zaakɛ Ninii kɛ̀ è wa gba gbãa kↄ̃n yenzio kↄ̃n zĩndakũnadↄ̃ↄon Ludaa kpàwa, èe kɛ nini vĩapↄnlo. Beee yãnzi ǹton wí dɛ kↄ̃n wa Dii yã onnɛnaoro. Ǹton wí dɛ ma yãoro, mamↄma kɛ̀ wà ma da kpɛ́siaan Kirisi yãnzi. Ǹ nawɛ̃a kɛ̀ wè kɛ à baaru nna kpana yãnzi kɛmao kↄ̃n Luda gbãaao. Àmbe à wa mì sì, à wa sisi wa gↄ̃ a pↄ́ ũ. Èe kɛ yã kɛ̀ wá kɛ̀ yãnzinlo, à zĩnda pↄyezi yãnzimɛ kↄ̃n gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ à kɛ̀weeo zaalɛ gurↄↄ e naaro. 10 Gbɛ̃kɛɛ pì bↄ̀ gupuraaa wa Mìsiri Kirisi Yesu pì mↄna guu sa. À ga gbãaa kàatɛ, à wɛ̃̀ndi kↄ̃n kuuna gurↄ píngio bↄ̀we gupuraaa a baaru nnaa kɛ̀ wè kpá guu. 11 Luda ma diɛ a zĩ̀ri ũ, lɛ mà baaru pì kpàakpa kɛ mà à yã dańnɛ. 12 Beee yãnzin mɛ́ɛ nawɛ̃a kɛ̀ kɛɛzi, mↄde wí è ma kũro, zaakɛ má gbɛ̃ kɛ̀ ma à náanɛ kɛ̀ dↄ̃, bensↄ̃ má dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ eé fↄ̃ à yã kɛ̀ à nàmɛ ma ↄzĩ dãkpa ai a mↄ́gurↄↄ zĩ. 13 Ǹgↄ̃ yã kɛ̀ ń mà ma lɛ́zĩ ai a lↄ̀n pì kũna yãzɛdedannɛna zɛ́kpaɛ ũ kↄ̃n ludanaanɛkɛnao kↄ̃n yenzi kɛ̀ wá vĩ Kirisi Yesu guuo. 14 Ǹ yã maaa kɛ̀ Ludaa nànnɛ n ↄzĩ kũ gbãa kↄ̃n à Ninii kɛ̀ kú wa guu gbãaao.
15 Ń dↄ̃ kɛ̀ Asia bùsudeenↄ ma zĩnna ń píngi. Figɛlu kↄ̃n Ɛmↄgɛnɛo kú ń tɛ́. 16 Dii wɛ̃nda dↄ̃ Ɔnɛsifↄru bɛdeenↄnɛ! Zaakɛ à mↄ̀ à ma nↄ̀sɛ kpàɛmɛ à gɛ̃̀n lɛ́ vĩro, èe wí dɛ kↄ̃n ma dana kpɛ́siaan yãoro. 17 Kɛ̀ à mↄ̀ Romu gↄ̃ↄ, à ma wɛtɛ ai à gàa à bↄ̀ma. 18 Dii wɛ̃nda dↄ̃nɛ yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ. Ń dↄnlɛ bíta kɛ̀ à kɛ̀mɛ zaa Ɛfesu yã dↄ̃ sãnsãn.