ZĨRINƆ YÃKƐNANƆ
Yesu tana ludambɛ 1:1-1:26
Luda Nini pitana 2:1-2:47
Yudanↄ Yesu yã sìna 3:1-12:25
Pↄlu wɛ́tɛgana káakudee 13:1-14:28
Pↄlu wɛ́tɛgana gɛ̃̀n plaadee 15:1-18:22
Pↄlu wɛ́tɛgana gɛ̃̀n aagↄ̃dee 18:23-21:16
Pↄlu gana Romu 21:17-28:31
1
Lɛ́gbɛ̃na Luda Nini yã musu
Tiofilu, má ònnɛ ma takada káaku guu lán Yesu kɛ̀ nà kↄ̃n yã kɛ̀ à dàńnɛnↄ píngi zaa à naana gurↄ ai gurↄↄ kɛ̀ à yã dìɛ a zĩ̀rinↄnɛ kↄ̃n Luda Nini gbãaao, ben Luda à sɛ̀ à tào a kiia. Zaakɛ à gana gbɛra à a zĩnda ↄ̀dↄańnɛ à sèeda yãnↄ kɛ̀ńnɛ pari kɛ̀ tò aↄ̃ↄ dↄ̃̀ seka sai kɛ̀ à bɛ̃ɛ. À a zĩnda ↄ̀dↄańnɛ ai gurↄ baplaa à kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yã òńnɛ. Kɛ̀ aↄ̃ kakↄ̃ana, ben à bèńnɛ: Àton bↄ Yerusalɛmuro. Àgↄ̃ lɛ́ kɛ̀ ma Dee gbɛ̃̀are dãa, lán ma à yã òare nà. Zaakɛ Yaaya gbɛ̃nↄ batisi kɛ̀ í guumɛ, mↄde gurↄ plaa kɛ̀a mɛ́ a batisi kɛ Luda Nini guu.
Tana Yesuo ludambɛ
(Maa 16:19-20, Luk 24:50-53)
Kɛ̀ aↄ̃ kakↄ̃ana lɛ, ben aↄ̃ à là wà bè: Dii, gurↄ kɛ̀ guun nɛ́ Isarailinↄ kpata sukpańnɛↄ́? À wèńla à bè: Á zɛ́ vĩ àgↄ̃ gurↄↄ kesↄ̃ gurↄ zaka kɛ̀ ma Dee dìɛ kↄ̃n a zĩnda ikoo dↄ̃ro. Tó Luda Nini pìtaawa, é gbãaa e àgↄ̃ dɛ ma sèedadeenↄ ũ Yerusalɛmu kↄ̃n Yudea bùsu gu píngio kↄ̃n Samaria bùsuo ai à gá pɛ́ anduna lɛ́a. Yã bee ona gbɛra Luda à sɛ̀ ń wáa ai à gàa à sã̀sã ń wɛ́ɛn à gɛ̃̀ ludambɛ luguun. 10 À tana guu lán aↄ̃ wɛ́ɛ pɛ́ ludambɛɛa nà, ben gↄ̃ↄn plaa kenↄ bↄ̀ wà zɛ̀ ń saɛ aↄ̃ pↄ́kãsã puraanↄ dana. 11 Aↄ̃ bè: Galili bùsudeenↄ, à kɛ̀ dia á zɛna ée ludambɛɛ gwaa? Yesu kɛ̀ Luda à bↄ̀ a tɛ́ à tào a kiia pì, eé ɛara à mↄ́ lán á è èe taa gwe nà.
Yudasi gɛ̃ɛkana
12 Ben aↄ̃ pìta Kùkpɛ sĩ̀sĩa aↄ̃ sù Yerusalɛmu. Sĩ̀sĩ pì zã̀ kↄ̃n Yerusalɛmuo à kà lán kiloo do taka bà. 13 Kɛ̀ aↄ̃ kà, ben aↄ̃ dìdi kpɛ́ musu, guu kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ kún. Pita kú gwe kↄ̃n Yohanao kↄ̃n Yemisio kↄ̃n Anduruo kↄ̃n Filipio kↄ̃n Tomasio kↄ̃n Batↄlↄmiuo kↄ̃n Matiuo kↄ̃n Alafeu nɛ́ Yemisio kↄ̃n Simↄ Aĩadeeo kↄ̃n Yemisi nɛ́ Yudasio. 14 Aↄ̃ píngi ń zĩnda kpà aduakɛnaa lɛdo kↄ̃n Mariama Yesu dao kↄ̃n Yesu dãaronↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃ kpaaanↄ.
15 Gurↄ beeea Pita fɛ̀ɛ à zɛ̀ Yesu ìba kɛ̀ aↄ̃ kà gↄ̃ↄn baswɛɛdo takanↄ tɛ́ à bè: 16 Ma gbɛ̃nↄ, yã kɛ̀ Dauda ò kↄ̃n Luda Nini gbãaao Yudasi kɛ̀ dↄ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ Yesu kũ̀nↄnɛ aɛ yã musu, tiasimɛ Luda yã pì papa. 17 Wa gbɛ̃ndoomɛ yã à baka kú wa zĩi kɛ̀kii guu. 18 À tↄↄtɛ lù kↄ̃n ↄↄ kɛ̀ à è a zaakɛna guuo. Gwen à bàkɛ̃ à lɛ̀ɛn, à gbɛɛɛ pũ̀tã à nↄaɛnↄ bↄ̀ɛ píngi. 19 Yerusalɛmudeenↄ píngi yã pì mà, ben aↄ̃ tↄ́ kpà guu pìnɛ Akɛlɛdama kↄ̃n ń bori yão. Tↄ́ pì bè gbɛ̃dɛri tↄↄtɛ. 20 Wà à yã ò Saamu takada guu wà bè:
À bɛɛ gↄ̃ bɛzĩ ũmɛ,
gbɛ̃ke tóngↄ̃ kuu lɛ à vɛ̃ɛ à guu dↄro.
Wà bè dↄ:
Gbɛ̃ pãnde gↄ̃ à gɛ̃ɛ ũ.
21-22 Bee yãnzi gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ tɛ́wazi gurↄↄ kɛ̀ wá lɛdo kↄ̃n Dii Yesuo zaa Yaaya gbɛ̃nↄ batisikɛgurↄ ai gurↄↄ kɛ̀ Luda à bↄ̀ wa tɛ́nↄ, wà ń gbɛ̃n doo bↄ àgↄ̃ dɛ à fɛɛna gaan sèedadee ũwao. 23 Ben wà gↄ̃ↄn plaaanↄ bↄ̀, Yusufu kɛ̀ wè benɛ Basaba wè benɛ dↄ Yusutu kↄ̃n Matiao. 24 Ben aↄ̃ adua kɛ̀ wà bè: Dii, ń baade píngi nↄ̀sɛ dↄ̃. Gↄ̃ↄn plaaa kɛ̀nↄ tɛ́ ǹ gbɛ̃ kɛ̀ ń bↄ̀ ↄdↄawe, 25 lɛ à bà gↄ̃ kú wamↄwa zĩ̀rinↄ zĩi kɛ̀kii guu yãnzi, zĩi kɛ̀ Yudasi bↄ̀n à gàa guu kɛ̀ kↄ̃ sìo guu. 26 Ben aↄ̃ kàbankpɛ kɛ̀ gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ yã musu. Ben kàbankpɛ Matia kũ̀, ben aↄ̃ à dà zĩ̀ri gↄ̃ↄn kuri awɛɛdoonↄ tɛ́.