DANIƐLI
1
Daniɛli gↄ̃na Babilↄnu kína ìba ũ
Yudanↄ kí Yoyakimu kíblena wɛ̃̀ aagↄ̃dee guu, Babilↄnu kí Nɛbukanɛza mↄ̀ à Yerusalɛmu kagura kɛ̀. Ben Dii kí Yoyakimu nànɛ à ↄzĩ kↄ̃n Luda kpɛ́ pↄ́kenↄ, ben à tào Babilↄnia bùsun à kàɛ a tãakpɛ auzikikaɛkiin.
Ben kína pì bè a bɛgwari Asapenazanɛ à mↄ́ kↄ̃n Isaraili gↄ̃kparɛ kɛ̀ aↄ̃ↄ kuu kí ke gbãade borii ũunↄ, gↄ̃ maa seesai kɛ̀ aↄ̃ ↄ̃ndↄ̃ↄ kà wà yã píngi dada wàgↄ̃ wɛ́ɛzɛ̃ɛ vĩinↄ, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è yã dↄ̀rↄ dↄ̃ kpakpaa bensↄ̃ aↄ̃ goni kà wà zĩi kɛ kíbɛɛnↄ. Gwàri pì bé eé Babilↄnia yã dadańnɛ kↄ̃n à kyóo. Kína dìɛ kɛ̀ wà pↄ́blee kɛ̀ eè ble lán guu e dↄↄ nà líńnɛ kↄ̃n wɛ̃ɛ kɛ̀ eè miio, wà yã dadańnɛ ai wɛ̃̀ aagↄ̃, beee gbɛra aↄ̃é zĩi kɛare. Yuda kenↄ kú ń tɛ́, Daniɛli kↄ̃n Ananiao kↄ̃n Misailio kↄ̃n Azariao. Gwàri pì ń tↄ́ lìɛńnɛ. À tↄ́ kpà Daniɛlinɛ Bɛtɛsaza, Anania sↄ̃ Sadaraka, Misaili sↄ̃ Mɛsaki, Azaria sↄ̃ Abɛdinɛgo.
Daniɛli zɛ̀o a swɛ̃̀n kɛ̀ é kína pↄ́ ble kesↄ̃ à à wɛ̃ɛ mi à gbãsĩ lɛ́ro, ben à zɛ́ wɛ̀tɛ bɛgwari pìa lɛ à pↄ́blee pì tó gwe. Ludaa tò bɛgwari pì gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Daniɛlinɛ à à wɛ̃nda gwà, 10 mↄde à bènɛ: Má a dii kína vĩa vĩ, zaakɛ àpi bé à a pↄ́ble kↄ̃n íminao dìɛ. Tó à n e pↄsiaa guu dɛ n sáa daanↄla sↄ̃ nɛ́? Nɛ́ tó yã pì wí ma musu kína aɛ. 11 Gwàri pì dãkpari dìɛ à làakari gↄ̃ kú Daniɛlia kↄ̃n Ananiao kↄ̃n Misailio kↄ̃n Azariaoa, ben Daniɛli bènɛ: 12 Ǹ wamↄwa n zↄ̀blerinↄ yↄ̃ ǹ gwa ai gurↄ kuri. Nɛɛ̀gae dò lá atɛ̃ɛ kpáawa kↄ̃n ío ado 13 ǹ wa lɛ́kↄ̃zi kↄ̃n gↄ̃kparɛ kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ble dↄ̃nkↄ̃ blee kↄ̃n kínaonↄ, nɛ́ gbasa ǹ kɛwe lán ń yezi nà. 14 À wèńnɛ yã beeezi, ben à kɛ̀ńnɛ lɛ ai gurↄ kuri.
15 Kɛ̀ gurↄ kuri pì pàpa, à ń gwá, ben à è aↄ̃ↄ aafia vĩ aↄ̃ↄ mɛ̀kpana dɛ gↄ̃kparɛ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ble dↄ̃nkↄ̃ blee kↄ̃n kínaonↄla. 16 Ben aↄ̃ dãkpari pì e kína pↄ́ble kↄ̃n à wɛ̃ɛo kpáḿma dↄro, séde dò lá pãa. 17 Luda gↄ̃kparɛ gↄ̃ↄn siigↄ̃ↄ pìnↄ gbà dↄ̃na kↄ̃n wɛ́ɛzɛ̃ɛo. Aↄ̃ takada yáasi dↄ̃, ben aↄ̃ↄ laasuu vĩ ń píngi. Daniɛli sↄ̃ wɛ́ɛgupu'ena kↄ̃n nana bↄkↄ̃tɛnao dↄ̃.
18 Kɛ̀ wɛ̃̀ aagↄ̃ↄ kɛ̀ kí Nɛbukanɛza dìɛ wà yã dada gↄ̃kparɛ pìnↄnɛ lɛ́ kà, ben bɛgwari pì gàańyo à kiia. 19 Kɛ̀ kína fàadi bòńyo, ben à è kɛ̀ aↄ̃ gbɛ̃ kee sɛ̃nkpɛ kↄ̃n Daniɛlioro kↄ̃n Ananiao kↄ̃n Misailio kↄ̃n Azariao, ben aↄ̃ gↄ̃̀ à ìbanↄ ũ. 20 Kína ń lála ↄ̃ndↄ̃ kↄ̃n dↄ̃nao yã musu píngi, ben à è aↄ̃ↄ dɛ màsokɛrinↄ kↄ̃n wɛ́ɛzɛ̃ri kɛ̀ aↄ̃ↄ kú a bùsu guunↄla píngi lɛo kuri. 21 Daniɛli kú gwe ai Sirusu kíblena wɛ̃̀ káaku guu.