LAASUUDEE
1
Yã píngi pãmɛ
Laasuude Dauda nɛ́, Yerusalɛmu kína yãn yɛ̀.
Ma laasuude ma bè:
Yã pã búgubugu,
yã pã búgubugu,
à píngi pãmɛ.
Bↄ́ àren gbɛ̃ntee è e anduna guu
nawɛ̃a kɛ̀ èe kɛɛ a zĩ píngi guua?
Kpàɛnↄ è gɛ̃tɛ, wurenↄ è su,
mↄde anduna ègↄ̃ kuu gurↄ píngimɛ.
Ɔfãntɛ̃ è bↄ, è gɛ̃,
è wã à ɛara à gá guu kɛ̀ è bↄn.
Ĩa è káka sↄↄmɛtɛ kpa,
è liara à su gu'igbãroo kpa,
ègↄ̃ ligaligaa àgↄ̃ gaa àgↄ̃ suu.
Swa píngi í ègↄ̃ kaa ísiaa guumɛ,
mↄde ísiaa è paro,
í pìnↄ è ɛara wà su swaa pìnↄ mìamɛ.
Pↄ́ píngi è ń kpasa,
kpasa pì yã gɛ̃̀ onala.
Gugwana è mↄ wɛ́ɛaro,
yãmana è swã paro.
Yã kɛ̀ kuu yãa bé eé ɛara àgↄ̃ kuu dↄ,
yã kɛ̀ wà kɛ̀ yãan weé ɛara wà kɛ dↄ.
À dufu kee kú anduna guuro.
10 Pↄ́kee kuu kɛ weé be:
Ǹ pↄ́ dufu ke gwaↄ́?
Auo! À gĩakɛ à kuu wa ã zaa zi kↄ̀.
11 Gbɛ̃ káakunↄ yã ègↄ̃ dↄ gbɛ̃ken dↄro.
Baa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃égↄ̃ kuu ziaanↄ,
aↄ̃ yã é dↄ gbɛ̃ken ziakpɛɛ zĩro.
 
12 Ma laasuude ma kí blè Isarailinↄa Yerusalɛmu. 13 Ma mɛ̀ kpà yã kɛ̀ wèe kɛɛ anduna guu píngi tàasikɛnaa, má gwàgwa ↄ̃ndↄ̃'ↄ̃ndↄ̃ má è Luda zĩ pãsĩ dà gbɛ̃nteenↄnɛ aↄ̃ kɛ. 14 Ma yã kɛ̀ wèe kɛɛ anduna guu è píngi, à píngi nɛ́ pãmɛ, pɛna gukoriamɛ.
15 Pↄ́ kotina porona vĩro,
wè e wà pↄ́ kɛ̀ kuuroo naroro.
 
16 Ben má ò ma nↄ̀sɛ guu ma bè: Ǹ gwa! Ma ↄ̃ndↄ̃ↄ bíta dɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kpata blè Yerusalɛmu ma ãanↄla ń píngi, ma ↄ̃ndↄ̃ kↄ̃n ma dↄ̃nao wɛ́ɛ bↄ̀ maamaa. 17 Ben ma mɛ̀ kpà ↄ̃ndↄ̃ asii dↄ̃naa lɛ mà yↄ̃nkↄkɛ kↄ̃n mìsaiyão asii dↄ̃, ben má è beee nɛ́ pɛna gukoriamɛ dↄ.
18 Ɔ̃ndↄ̃ bíta è mↄ́ kↄ̃n nↄ̀sɛyakana bítaomɛ,
wè yã'ↄ̃amma e ń dↄ̃na lɛ́mmɛ.