ƐFESUDEENƆ
1
Gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Ludaa kɛ̀we Kirisi guu
Mamↄma Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀ri Luda pↄyezina guu, mámbe ma takada kɛ̀ kɛ̃̀ Luda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe Kirisi Yesu náanɛ kɛɛ zaa Ɛfesunↄnɛ. Wa De Luda kↄ̃n Dii Yesu Kirisio gbɛ̃kɛɛ kɛare, à a gba aafia.
Wà Luda wa Dii Yesu Kirisi De sáabu kpá! Wa kuuna Kirisi guu Luda a Ninii aubarika píngi dàwagu zaa musu. À wa sɛ a guu anduna kaɛna ã, lɛ wa kuuna gↄ̃ dɛnɛ adona see sai. Yenzi guu à gĩakɛ à wa diɛ a nɛ́nↄ ũ Yesu Kirisi gãzĩ lán èe wɛtɛɛ a pↄyezi guu nà, lɛ à tↄ́ bↄ a gbɛ̃kɛ gakuidee kɛ̀ à kɛ̀we a Nɛ́ yenzidee guu yãnzi. À guu à wa bo kↄ̃n a aruo. À wa taarinↄ kɛ̃̀we a gbɛ̃kɛ bíta kɛ̀ à kɛ̀we à gɛ̃̀ ↄla yãnzi. Ɔ̃ndↄ̃ píngi kↄ̃n wɛ́ɛzɛ̃ píngio guu à tò wa a pↄyezi asii dↄ̃̀ lán à zɛ̀o à kɛ Kirisi gãzĩ nà. 10 Tó à pↄyezi pì kɛgurↄↄ kà, eé pↄ́ píngi kakↄ̃a Kirisi ń Mìdeenɛ, pↄ́ kɛ̀ kú musu kↄ̃n tↄↄtɛo píngi. 11 Luda kɛ̀ è yã píngi kɛ lán à zɛ̀o a pↄyezi guu nà gĩakɛ à wa diɛ lán èe wɛtɛɛ nà, à wa sɛ a pↄ́ ũ Kirisi guu, 12 lɛ wamↄwa kɛ̀ wa wɛ́ɛ dↄ Kirisizi zaa káakunↄ wàgↄ̃ dɛ à tↄ́ gakuide bↄ̀rinↄ ũ. 13 Apinↄ sↄ̃, a yãpura yã mà, a baaru nnaa kɛ̀ à a mì sì pì sì. À guu Luda a zĩnda sèeda kɛ̀awa à Ninii kɛ̀ à à lɛ́ gbɛ̃̀ ũ. 14 Àmbe túbi kɛ̀ wé e kpɛ́gaau ũ ai Luda gↄ̃ gá a gbɛ̃nↄ bo, lɛ aↄ̃ à tↄ́ gakuidee bↄ yãnzi.
Pↄlu aduakɛna Ɛfesudeenↄnɛ
15 Beee yãnzi zaa gurↄↄ kɛ̀ ma a Dii Yesu náanɛkɛna mà kↄ̃n yenzi kɛ̀ á vĩ kↄ̃n Luda gbɛ̃nↄ ń píngi, 16 mɛ́ɛ kámma bo kↄ̃n Luda sáabukpanao a yã musuro. A yã ègↄ̃ dↄmagu ma aduakɛna guu. 17 Mɛɛ̀ wɛ́ɛ kɛ kɛ̀ De gakuide, wa Dii Yesu Kirisi Luda à a gba ↄ̃ndↄ̃ↄ à a wɛ́ɛ kɛ̃are kↄ̃n a Ninii gbãaao, lɛ à e à à dↄ̃ wásawasa. 18 Mɛɛ̀ wɛ́ɛ kɛa à a nↄ̀sɛ wɛ̃are, lɛ à e à tãmaa kɛ̀ à a sisia dↄ̃, à túbi gakuidee auziki kɛ̀ à dìɛ a gbɛ̃nↄnɛ 19 kↄ̃n a gbãa bíta bↄnsaɛ kɛ̀ èe zĩi kɛɛ wamↄwa kɛ̀ weè à náanɛ kɛɛnↄ guuo. Gbãa bíta pì zĩi kɛ̀ Kirisi guu 20 gurↄↄ kɛ̀ Luda à fɛ̀ɛ gaan à à vɛ̃̀ɛ a ↄplaazi zaa musu. 21 Gwen Kirisi dɛn kpatablerinↄ kↄ̃n ikodeenↄ kↄ̃n gbãadeenↄ kↄ̃n diinↄla ń píngi kↄ̃n tↄ́ kɛ̀ wè mì siɛńnɛnↄ píngi. Èe kɛ anduna tiaa kɛ̀kii adonlo, kↄ̃n à kɛ̀ eé mↄ́omɛ dↄ. 22 Ludaa tò à iko vĩ pↄ́ píngia, ben à à dìɛ baabↄ píngi mìdee ũ sↄsinɛ. 23 Sↄsi pìn Kirisi mɛ̀ ũ, à dɛ Kirisi kɛ̀ è pↄ́ píngi papa gu píngia papana ũ.