ƐSITA
1
Kí Asueru naↄ̃ Vasati bↄna kpatan
Kí Asueru gurↄ à kí blè bùsu mɛ̀n baswɛɛdo awɛɛswɛɛplaaanↄa sɛna zaa India bùsun ai à gàa pɛ́ Etiopia bùsua. Vɛ̃ɛna à bɛ zaa Susa wɛ́tɛdaan à kíblena wɛ̃̀ aagↄ̃dee guu à gbãadeenↄ kↄ̃n a ìbanↄ kàkↄ̃a ń píngi zĩbaa pↄ́bleea. Pɛsia kↄ̃n Midião bùsu zĩ̀kari bàdeenↄↄ kú gwe kↄ̃n gbɛ̃ bɛ̀ɛdeenↄ kↄ̃n bùsu gbãadeenↄo. À a kpata auziki bítanↄ kↄ̃n a bítakɛ gakuio ↄ̀dↄańnɛ ai mↄ swɛɛdo. Kɛ̀ gurↄ beeenↄ pàpa, à zĩbaa pↄ́blee kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Susanↄnɛ, kínɛnↄ kↄ̃n talakanↄ ń píngi. Wà zĩbaa pↄ́ blè ai gurↄ swɛɛplaa à bɛ ua líkpɛn. Wà bisa pura kↄ̃n à búguo dↄ̀dↄ kondogi tãnganↄa kↄ̃n bà puraanↄ kↄ̃n bà gaarura'ideenↄ, ben wà lògo kpɛ́ wesagba kɛ̀ wà bò kↄ̃n gbɛ̀punↄa. Vura kↄ̃n kondogi daɛbↄnↄ kaɛna gusararaa kɛ̀ wà kɛ̀ kↄ̃n gbɛ̀puo kↄ̃n gbɛ̀tɛ̃o kↄ̃n gbɛ̀ siaao kↄ̃n gbɛ̀ búguoa. Wà wɛ̃ɛ dↄ̀ńnɛ gwe kↄ̃n vura ímibↄnↄ. Ímibↄ pìnↄ bori doodo píngimɛ. Kína wɛ̃ɛ pì kpàḿma à gɛ̃̀ ↄla. Kína dìɛ kɛ̀ wàton gí wɛ̃mirinↄnɛro. À bè a bɛgwarinↄnɛ aↄ̃ wɛ̃ kpá baadea lán à yezi nà.
Kí Asueru naↄ̃ Vasati zĩbaa pↄ́blee kɛ̀ nↄgbɛ̃nↄnɛ kíbɛ dↄ. 10 À gurↄ swɛɛplaadee zĩ kína pↄↄ kɛ̀ nna wɛ̃ɛa, ben à bè a dogari gↄ̃ↄn swɛɛplaaa kɛ̀ wà ń fɛ̀ɛ kɛ̀nↄnɛ: Mɛuma, Bizita, Abona, Bigita, Abagata, Zeta kↄ̃n Kakasao 11 aↄ̃ mↄ́are kↄ̃n a naↄ̃ Vasatio kↄ̃n à kí naↄ̃ fùrao kuna, lɛ à à maakɛɛ ↄdↄa gbɛ̃nↄnɛ kↄ̃n gbãadeenↄ, zaakɛ nↄgbɛ̃ pì nɛ́ nↄↄmɛ. 12 Kɛ̀ kína dogari pìnↄ yã pì ò à naↄ̃nɛ, à gì mↄ́zi, ben kína pɛ̃tɛ̃ kɛ̀ à fɛ̃̀zi maamaa. 13 Kína yã pì ò wɛ́ɛzɛ̃ri sↄsↄnɛyãdↄ̃rinↄnɛ, zaakɛ ègↄ̃ yã píngi gbekaa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ bùsu doka dↄ̃ↄnↄamɛ. 14 Pɛsia kↄ̃n Midião gbãadee kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ kú à saɛ gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄ tↄ́n yɛ̀: Kasena, Seta, Adamata, Tasisi, Mɛrɛsi, Masena kↄ̃n Mɛmukão. Aↄ̃mbe à kpàasinↄ ũ. À kpata gbãadeenↄn gwe. 15 À bèńnɛ: Ma a dogarinↄ zĩ̀ ma naↄ̃ Vasatia kↄ̃n yão, ben à gì mazi. Wé kɛo diamɛ? Doka bè diamɛ? 16 Ben Mɛmukã bè kínanɛ kↄ̃n gbãadee pìnↄ: Kí, ḿbe n naↄ̃ Vasati taari kɛ̀nnɛ ndoro, à taari kɛ̀ gbãadeenↄnɛ kↄ̃n n bùsu gbɛ̃ sãnda píngio. 17 Yã kɛ̀ n naↄ̃ pì kɛ̀ é dagula, nↄgbɛ̃ píngi é ma aↄ̃é kya ká ń zãnↄn wà be: Kí Asueru bè wà a naↄ̃ Vasati sísiare, ben à gì mↄ́zi. 18 Pɛsia kↄ̃n Midião bùsu gbãadeenↄ nↄↄ kɛ̀ aↄ̃ n naↄ̃ yã pì mànↄ égae yã sí ń zãnↄla tia. Lɛ́'ɛ'ɛna kↄ̃a kↄ̃n zↄkao é kɛ bíta. 19 Kí, tó à kɛ̀nnɛ, ǹ yã diɛ Vasatinɛ àton wɛ́ɛ sinlɛ dↄro, ǹ nↄgbɛ̃ kɛ̀ dɛàla kpá kpatan à gɛ̃ɛ ũ. Weé yã pì kɛ̃ Pɛsia kↄ̃n Midião doka kɛ̀ wè gbororo takada guu. 20 Tó wà yã kɛ̀ ń dìɛ kpàakpa kɛ̀ n bùsu bíta guu píngi, nↄgbɛ̃nↄ é bɛ̀ɛ lí ń zãnↄnɛ, nↄ gbãadeenↄ kↄ̃n nɛ́nↄkparɛnↄ ń píngi. 21 Yã pì kà kínanɛ kↄ̃n gbãadeenↄ ń píngi, ben à kɛ̀ lán Mɛmukã ònɛ nà. 22 Ben à lɛ́kpãsã kɛ̀ bùsu kɛ̀ èe kí bleeḿmanↄnɛ píngi, bùsu kↄ̃n bùsuo kↄ̃n à lákɛ̃na boriio, bori kↄ̃n boriio baade kↄ̃n a boriyão. À bè gↄ̃gbɛ̃ bé eégↄ̃ gbãaa blee a ua guu, à boriyãn wàgae o ua pì guu.