BƆNA
Musa takada plaadee
Musa kuuna Igipiti 1:1-11:10
Luda bↄna kↄ̃n Isarailinↄ Igipiti 12:1-15:21
Isarailinↄ likↄ̃azↄ̃na gbáan 15:22-18:27
Luda bà kuuna kↄ̃n Isarailinↄ 19:1-20:26, 23:1-24:18
Bisakuta yã 31:1-18
Isarailinↄ Luda bà kuunańyo yã gborona 32:1-34:35
Bisakutadↄna 40:1-38
1
Wɛ́ɛtãna Isarailinↄa Igipiti
Isaraili nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ tà Igipiti kↄ̃n ń de Yakubuo, baade kↄ̃n a bɛ gbɛ̃nↄ tↄ́n yɛ̀: Rubɛni, Simɛↄ, Levi, Yuda, Isaka, Zɛbuluni, Bɛyãmi, Dani, Nafatali, Gada kↄ̃n Asao. Yakubu borii pìnↄ ń píngi gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akurimɛ. Yusufu sↄ̃ gĩakɛ à kú Igipiti kↄ̀. Ben Yusufu gà kↄ̃n a vĩ̀inↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kuu a gurↄↄanↄ ń píngi. Isarailinↄ nɛ́ ì wà kↄ̃̀, aↄ̃ kàara wà pari kũ̀ maamaa, aↄ̃ dà bùsu pìla píngi.
Kína dufu kɛ̀ Yusufu dↄ̃roo kpata blè Igipiti, ben à bè a gbɛ̃nↄnɛ: À Isarailinↄ gwa, aↄ̃ pari kũ̀ wà dàwala. 10 Wà gá wà ↄ̃ndↄ̃ↄ daɛńzi lɛ aↄ̃ton kaararo yãnzi. Tó zĩ̀ fɛ̀ɛ, aↄ̃é na wa ibɛɛnↄa aↄ̃ zĩ̀ káwao aↄ̃é bↄɛ wa bùsun.
11 Ben wà gbɛ̃nↄ dìɛńnɛ ń diinↄ ũ aↄ̃ wɛ́ɛ tãḿma kↄ̃n zĩ gbãaa kɛnao. Lɛn aↄ̃ Pitomu kↄ̃n Ramɛsɛo kàɛ Fili'aunanɛ a pↄ́blekaɛkiinↄ ũ lɛ. 12 Mↄde dian wèe ĩa daaḿma nà, lɛn aↄ̃ègↄ̃ kaara lɛ aↄ̃ↄe daagula, ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ Igipitinↄn ń yã musu. 13 Ben wà ń dá zↄ̀zĩ pãsĩn 14 wà ń nↄ̀sɛ yàka wà gũ̀ zĩ gbãaa dàńnɛ kↄ̃n kúnkubↄnanↄ kↄ̃n bura zĩ píngio. Wà zĩi pìnↄ dàńnɛ píngi pãsĩpãsĩ.
15 Ben Igipiti kína Eberu nɛ́sɛɛrinↄ sìsi, à doo tↄ́n Sifira, à doo sↄ̃ tↄ́n Pua. 16 À bèńnɛ: Tó é nɛ́ i Eberu nↄgbɛ̃nↄnɛ sa, tó gↄ̃gbɛ̃mɛ, à à dɛ. Tó nↄgbɛ̃mɛ sↄ̃, à à tó. 17 Nↄgbɛ̃ pìnↄↄ Luda vĩa vĩ, aↄ̃ↄe yã kɛ̀ à òńnɛ kɛro, aↄ̃ↄe nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ too. 18 Ben kína pì ń sísi à ń lá à bè: À kɛ̀ dia á kɛ̀ lɛ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tò? 19 Aↄ̃ wèàla wà bè: Eberu nↄgbɛ̃nↄↄ dɛ lán Igipiti nↄgbɛ̃nↄ bàro, aↄ̃ↄ wãa, ai wàgↄ̃ gá ká, aↄ̃è nɛ́ i. 20 Lɛn Isarailinↄↄ e kaara lɛ aↄ̃ↄe pari kũu. Ben Luda yã maaa kɛ̀ nɛ́sɛɛri pìnↄnɛ 21 à ń gbá nɛ́nↄ, kɛ̀ aↄ̃ↄ à vĩa vĩ yãnzi. 22 Ben Fili'auna yã dìɛ a gbɛ̃nↄnɛ ń píngi à bè: À Eberu nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wà ń ínↄ ká Nili ín ń píngi, mↄde à nɛ́nↄgbɛ̃nↄ tó.