ƐZƐRA
1
Sirusu Isarailinↄ gbarɛna
Pɛsianↄ kí Sirusu kíblena wɛ̃̀ káaku guu Dii tɛ́ kàn lɛ yã kɛ̀ à dà Yɛrɛmayanɛ à ò e à kɛ yãnzi. Ben Sirusu kpàakpa kɛ̀ a bùsun píngi, gbasa à kɛ̃̀ takadan à bè: Yã kɛ̀ mamↄma Sirusu, Pɛsianↄ kína má òn yɛ̀. Dii Luda Musudee tò anduna kpata píngi gↄ̃̀ ma pↄ́ ũ, ben à ma diɛ mà kpɛ́ boare Yerusalɛmu, Yudanↄ bùsun. Gbɛ̃ kɛ̀ dɛ à gbɛ̃ ũ a tɛ́, Luda gↄ̃ kúo à tá Yerusalɛmu, Yudanↄ bùsun, à kpɛ́ bo Dii Isarailinↄ Luda kɛ̀ dɛ Dii ũ Yerusalɛmunɛ gwe. Aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ pìnↄ gbɛ̃daaanↄ dↄńlɛ kↄ̃n kondogio kↄ̃n vurao kↄ̃n auzikinↄ kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n Luda kpɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄe gaa bo Yerusalɛmu gbaanↄ.
Ben Yudanↄ kↄ̃n Bɛyãminↄ uabɛdeenↄ kↄ̃n sa'orinↄ kↄ̃n Levinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ Luda tɛ́ kàńgunↄ fɛ̀ɛ aↄ̃ↄe gaa Dii kpɛ́ bo Yerusalɛmu. Aↄ̃ gbɛ̃daaanↄ ↄ dàḿma aↄ̃ ń gbá kondogi pↄ́nↄ kↄ̃n vura pↄ́nↄ kↄ̃n auzikinↄ kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n pↄ́ ↄↄdeenↄ kↄ̃n Dii kpɛ́ gbaanↄ píngi. Ben Pɛsianↄ kí Sirusu bↄ̀ kↄ̃n Dii kpɛ́ pↄ́ kɛ̀ Nɛbukanɛza sɛ̀ɛ yã zaa Yerusalɛmu à kàɛ a tãa kpɛ́ guunↄo. À bè a ↄↄ'utɛri Mitirɛdanɛ à pↄ́ pìnↄ naro à kpá Yudanↄ kí Sesebazaa, ben à kɛ̀ lɛ. Pↄ́ pìnↄ pari lɛ́n yɛ̀:
Vura taa baaakuri,
kondogi taa bↄrↄ do,
tapɛɛnti baaakuri dosai,
10 vura togoo baaakuri,
kondogi togoo wàa plaa kↄ̃n kurio,
ta bori pãndenↄ bↄrↄ do.
11 Vura kↄ̃n kondogi taanↄ fɛ̀ɛ píngi mɛ̀n bↄrↄ sↄↄro kpɛ́ wàa plaa. Kɛ̀ zĩ̀zↄ pìnↄ bↄ̀ɛ Babilↄnu aↄ̃ sù Yerusalɛmu, ben Sesebaza mↄ̀ kↄ̃n pↄ́ pìnↄ píngi.