GALATIANƆ
1
Baaru nna pãndee kuuro
1-2 Mamↄma Pↄlu Luda zĩ̀ri kↄ̃n ma Yesude daa kɛ̀ wá lɛdoonↄ píngi, wámbe wa takada kɛ̀ kɛ̃̀ sↄsi kɛ̀ kú Galatia bùsu guunↄ deenↄnɛ. Ma zĩ̀rikɛɛ e bↄ gbɛ̃nↄ kiia ke gbɛ̃ntee gãzĩro, Yesu Kirisi kↄ̃n De Luda kɛ̀ à à fɛ̀ɛ bↄna gaan-o bé à ma zĩ. Wa De Luda kↄ̃n Dii Yesu Kirisio gbɛ̃kɛɛ kɛare, à a gba aafia. Kirisi gì a wɛ̃̀ndizi wa De Luda pↄyezia, à wa durun kɛ̃̀we, lɛ à wa bↄ anduna tia zaaa kɛ̀kiin. Luda bé à gakui vĩ gurↄ píngi! Aami.
Kɛ̀ ée kpɛɛ lii Luda kɛ̀ à a sisi a gbɛ̃kɛɛ guunɛ kpakpaa lɛ, à aɛ dↄ̀ zɛ́ pãndea, yã pì bↄ̀ ma saɛ maamaa. Baaru nna pãnde kee kuuro. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi wà Kirisi baaru pì liɛnↄↄ e a liikↄ̃amɛ. Baa tó wapinↄ ke malaika kɛ̀ bↄ̀ ludambɛ baaru nnaa kɛ̀ èe kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n kɛ̀ wá òareeoro waazi kɛ̀are, Luda láari kɛa. Wá òare yã bensↄ̃ mɛ́ɛ ooare dↄ, tó gbɛ̃ke baaru nnaa kɛ̀ èe kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n kɛ̀ á màoro waazi kɛ̀are, Luda láari kɛa.
10 Mɛ́ɛ sáabu wɛtɛɛ gbɛ̃nteean yↄ́, ke Luda? Mɛ́ɛ wɛtɛɛ ma yã ká gbɛ̃nteenɛn yↄ́? Tó gbɛ̃nteen má yezi à káńnɛ ai tia, ɛ̃ndɛ̃ Kirisi zↄ̀blerin ma ũro.
Yesu Pↄlu sɛna a zĩ̀ri ũ
11 Ma gbɛ̃nↄ, má yezi à dↄ̃ kɛ̀ baaru nnaa kɛ̀ mɛɛ̀ kpáaree e bↄ gbɛ̃ntee kiiaro. 12 Mɛ́ɛ ma gbɛ̃ntee kiiaro, gbɛ̃ke bé à dàmɛro, Yesu Kirisi bé à bↄ̀ à mↄ̀omɛ.
13 Á mà lán má kuu nà yã Yudanↄ dↄnzizɛn. Ma wɛ́ɛ tã̀ Luda sↄsi gbɛ̃nↄa pãsĩpãsĩ, má wɛ̀tɛ mà ń kaatɛ. 14 Ma Yudanↄ dↄnzizɛ pì yã kũ̀ ↄplaplaa dɛ ma sáanↄla pari, ma aĩa dɛńla wa dezinↄ fɛɛakaarayã pì guu. 15 Mↄde Luda ma diɛ a pↄ́ ũ zaa ma da gbɛɛɛn. Kɛ̀ ma sisina a gbɛ̃kɛɛ guu gurↄↄ kàmɛ, 16 ben à a Nɛ́ gbàrɛma, lɛ mà à baaru nnaa kpá bori pãndenↄnɛ. Mɛ́ɛ gá dada gbɛ̃ke gãzĩro, 17 mɛ́ɛ gá Yerusalɛmu gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kuu zĩ̀rinↄ ũ ma ãanↄ kiiaro, ma gaa Larubunↄ bùsun gↄ̃ↄmɛ, ben ma ɛara ma su Damasiku.
18 Wɛ̃̀ aagↄ̃ↄ gbɛran ma gaa Yerusalɛmu, lɛ wà kↄ̃ dↄ̃ kↄ̃n Pitao, ben ma kɛo gurↄ gɛ̃ro. 19 Mɛ́ɛ zĩ̀ri pãnde ero, sé Dii dãaro Yemisi. 20 Yã kɛ̀ má kɛ̃̀aree pì, má sì kↄ̃n Ludao kɛ̀ ɛgɛɛn má tòro. 21 Beee gbɛran ma gaa Siria bùsun kↄ̃n Silisia bùsuo. 22 Gurↄ beeea Kirisi sↄsi gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yudeanↄↄ e wɛ́ɛ simalɛro, 23 mↄde aↄ̃ↄ mà wà bè, gbɛ̃ kɛ̀ èe wɛ́ɛ tãaḿma yã bé èe dↄnzizɛ kɛ̀ à wɛ̀tɛ à kaatɛ pì waazi kɛ tia sa, 24 ben aↄ̃ Luda tↄ́ bↄ̀ ma yã musu.