NAANA
Musa takada káaku
Adamu 1:1-5:32
Nuu 6:1-11:32
Ibraĩ 12:1-20:18
Isaaku 21:1-26:35
Yakubu 27:1-36:43
Yusufu 37:1-50:26
1
Anduna naana
À káaku Luda musu kↄ̃n tↄↄtɛo kɛ̀. Guu da pãmɛ à kɛkɛnaro, gusiaa bé à da ísiaala, ben Luda Ninii e yàa paa í pìla. Ben Luda bè: Guu pu! Ben guu pù. À è gupuraa pì maa, ben à gupuraa kɛ̃̀kↄ̃a kↄ̃n gusiaao. À tↄ́ kpà gupuraanɛ fãantɛ̃, gusiaa sↄ̃ gwãavĩ. Guu sì guu dↄ̀, à gurↄ káakun gwe.
Ben Luda bè: Bàtuma gↄ̃ kú ínↄ dagura lɛ à í pìnↄ kɛ̃kↄ̃a. Ben à bàtuma kɛ̀ lɛ, à í kɛ̀ kú bàtuma gĩzĩ kɛ̃̀kↄ̃a kↄ̃n í kɛ̀ kú à musuo. Ben à tↄ́ kpà bàtuma pìnɛ ludambɛ. Guu sì guu dↄ̀, à gurↄ plaadeen gwe.
Ben Luda bè: Í kɛ̀ kú gĩzĩ kakↄ̃a gu dↄ̃nkↄ̃n, gukori bↄ. Ben à kɛ̀ lɛ. 10 À tↄ́ kpà gukori pìnɛ tↄↄtɛ, ben à tↄ́ kpà í kɛ̀ kàkↄ̃aanɛ ísiaa. Ben à è à kɛ̀ maa. 11 Ben Luda bè: Lánↄ bↄɛ tↄↄtɛ kↄ̃n sɛ̃̀ wɛ́ɛdeenↄ kↄ̃n lí nɛ́deenↄ, baade kↄ̃n a boriio. Ben à kɛ̀ lɛ, 12 lánↄ bↄ̀ɛ tↄↄtɛ kↄ̃n sɛ̃̀ wɛ́ɛdeenↄ kↄ̃n lí nɛ́deenↄ, baade kↄ̃n a boriio. Ben Ludaa è à kɛ̀ maa. 13 Guu sì guu dↄ̀, à gurↄ aagↄ̃deen gwe.
14 Ben Luda bè: Pↄ́ gupurinↄ gↄ̃ kú musu aↄ̃gↄ̃ fãantɛ̃ kɛ̃ɛkↄ̃a kↄ̃n gwãavĩo, aↄ̃gↄ̃ wɛ̃̀ sèedanↄ kↄ̃n gurↄↄnↄ kↄ̃n wɛ̃̀nↄ ↄdↄańnɛ. 15 Aↄ̃gↄ̃ dɛ pↄ́ gupurinↄ ũ musu lɛ wàgↄ̃ anduna puu. Ben à kɛ̀ lɛ. 16 À pↄ́ gupuri ìsinↄ kɛ̀ mɛ̀n plaa, à kɛ̀ gbãaa ègↄ̃ kí blee fãantɛ̃, à kɛ̀ busɛ ègↄ̃ kí blee gwãavĩ. À sↄsↄnɛnↄ kɛ̀ dↄ. 17 À ń pɛ́pɛ musu lɛ aↄ̃gↄ̃ anduna puu 18 aↄ̃gↄ̃ kí blee fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo, aↄ̃gↄ̃ gupura kɛ̃ɛkↄ̃a kↄ̃n gusiaao. Ben à è à kɛ̀ maa. 19 Guu sì guu dↄ̀, à gurↄ siigↄ̃deen gwe.
20 Ben Luda bè: Pↄ́ wɛ̃̀ndideenↄ í pa yɛ́lɛlɛ, bãanↄ dagula musu aↄ̃gↄ̃ vĩaa bàtumaa. 21 Ben à pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃è lili o í guunↄ kɛ̀ kↄ̃n kpↄ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ píngi, baade kↄ̃n a boriio. À bãanↄ kɛ̀ píngi dↄ, baade kↄ̃n a boriio. Ben à è à kɛ̀ maa. 22 À aubarika dàńgu à bè, aↄ̃gↄ̃ nɛ́ ii aↄ̃gↄ̃ kↄ̃ↄ, kpↄ̀nↄ ísiaa pa, bãanↄ kↄ̃ tↄↄtɛ. 23 Guu sì guu dↄ̀, à gurↄ sↄↄrodeen gwe.
24 Ben Luda bè: Pↄ́ wɛ̃̀ndideenↄ bↄɛ tↄↄtɛa, pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ, baade kↄ̃n a boriio. Ben à kɛ̀ lɛ. 25 Luda nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ kɛ̀ baade kↄ̃n a boriio. À pↄ́kãdeenↄ kɛ̀ baade kↄ̃n a boriio. À pↄ́taa'onkusɛanↄ kɛ̀ baade kↄ̃n a boriio. Ben à è à kɛ̀ maa.
26 Ben Luda bè: Wà gbɛ̃ntee kɛ wa taka ũ, aↄ̃gↄ̃ dɛ wa bà, aↄ̃gↄ̃ kí blee kpↄ̀nↄa kↄ̃n bãanↄ kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ píngi. 27 Ben Luda gbɛ̃ntee kɛ̀ a zĩnda taka ũ. À zĩnda takan à ń kɛ́ à ũ. À ń kɛ́ gↄ̃gbɛ̃ kↄ̃n nↄgbɛ̃o. 28 À aubarika dàńgu à bèńnɛ: Àgↄ̃ nɛ́ ii àgↄ̃ kↄ̃ↄ à anduna pa àgↄ̃ gbãaa bleea. Àgↄ̃ kí blee kpↄ̀nↄa kↄ̃n bãanↄ kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃è táa o tↄↄtɛanↄ píngi. 29 Ben Luda bè: Ma pↄ́ wɛ́ɛdee kɛ̀ kú tↄↄtɛanↄ kpàawa a pↄ́blee ũ píngi kↄ̃n lí nɛ́deenↄ píngi. 30 Ma sɛ̃̀nↄ kↄ̃n lánↄ kpà pↄ́ wɛ̃̀ndideenↄa píngi ń pↄ́blee ũ, nↄ̀bↄnↄ kↄ̃n bãanↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ píngi. Ben à kɛ̀ lɛ. 31 Luda pↄ́ kɛ̀ à kɛ̀nↄ è píngi, à kɛ̀ maa wásawasa. Guu sì guu dↄ̀, à gurↄ swɛɛdodeen gwe.