11
Babɛli kpɛ́didikↄ̃ana
Anduna píngi guu boriyã mɛ̀n doomɛ, yã dↄ̃nkↄ̃n wè o. Lán gbɛ̃nↄↄ e sↄ̃ki kpákpaa ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa nà, kɛ̀ aↄ̃ kà Babilↄnia bùsu gusararaan, ben aↄ̃ vɛ̃̀ɛ gwe. Aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Wà gá wà kúnku bↄ wà kpáta maamaa. Kúnkun ń gbɛ̀ ũ, kↄntaan ń siminti ũ. Ben aↄ̃ bè: Wà wɛ́tɛdaa káɛ wà kpɛ́didikↄ̃ana bo à mìsↄ̃ntɛ̃ zↄ̃ ludambɛɛa. Wà wa zĩnda tↄ́ bↄ lɛ wàtongↄ̃ fãakↄ̃ana doodo anduna guuro yãnzi.
Ben Dii pìta à wɛ́tɛdaa pì gwà kↄ̃n kpɛ́ lezĩ kɛ̀ gbɛ̃nteenↄ bòo. Ben à bè: Aↄ̃ píngi ń borii dↄ̃nkↄ̃mɛ, yã dↄ̃nkↄ̃n aↄ̃è o, ben yã kɛ̀ aↄ̃ↄe bↄↄon yɛ̀ↄ́? Yã kɛ̀ aↄ̃ à laasuu lɛ̀ tia sa aↄ̃é kɛmɛ, pↄ́ke é kpáńnɛ à kɛna guu dↄro. Wà pita wà gá gwe wà ń yã yãkↄ̃tɛńnɛ lɛ aↄ̃ton kↄ̃ yã ma dↄro. Ben Dii ń fãakↄ̃a gwe doodo anduna guu píngi, ben aↄ̃ ń wɛ́tɛda kaɛna tò. Beee yãnzin wà tↄ́ kpà wɛ́tɛ pìnɛ Babɛli, zaakɛ gwen Dii tò anduna bori píngi yã bↄ̀n. Zaa gwemɛ à ń fãakↄ̃a anduna guu píngi.
Sɛmu kↄ̃n Terao boriinↄ
10 Sɛmu boriinↄ yãn yɛ̀. Sɛmu wɛ̃̀ basↄↄrodee guun à Apasada ì ídana andunalaa gbɛra wɛ̃̀ plaa. 11 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa plaa kpɛ́ basↄↄro a nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo.
12 Apasada wɛ̃̀ baaakuri asↄↄrodee guun à Sela ì. 13 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa plaa kↄ̃n aagↄ̃ↄo a nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo.
14 Sela wɛ̃̀ baaakuridee guun à Eberu ì. 15 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa plaa kↄ̃n aagↄ̃ↄo a nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo.
16 Eberu wɛ̃̀ baaakuri awɛɛsiigↄ̃dee guun à Pɛlɛgi ì. 17 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa plaa kↄ̃n baaakurio a nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo.
18 Pɛlɛgi wɛ̃̀ baaakuridee guun à Rɛu ì. 19 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa do akuri dosai a nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo.
20 Rɛu wɛ̃̀ baaakuri awɛɛplaadee guun à Serugu ì. 21 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa do awɛɛswɛɛplaa a nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo.
22 Serugu wɛ̃̀ baaakuridee guun à Nao ì. 23 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa do a nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo.
24 Nao wɛ̃̀ baaakuri dosaidee guun à Tera ì. 25 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ baswɛɛdo dosai a nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo.
26 Tera kɛ̀ wɛ̃̀ baaagↄ̃ akuri, ben à Abramu kↄ̃n Nao kↄ̃n Aranao ì. 27 Tera boriinↄ yãn yɛ̀. Tera Abramu kↄ̃n Nao kↄ̃n Aranao ì, ben Arana Lutu ì. 28 Arana gà a de Tera wáa zaa Urumɛ Kaladia bùsun, guu kɛ̀ wà à ìn. 29 Abramu kↄ̃n Nao nↄↄ sɛ̀. Abramu naↄ̃ tↄ́n Sarai, Nao naↄ̃ sↄ̃ tↄ́n Milika, Arana nɛ́. Arana pì bé à Isika ì dↄ. 30 Sarai sↄ̃ pãaamɛ, èe nɛ́ iro.
31 Ben Tera a nɛ́ Abramu kↄ̃n a dio Lutuo kↄ̃n Abramu naↄ̃ Saraio sɛ̀ bↄna Uru, Kaladia bùsun, aↄ̃ↄe gaa Kanaa bùsun. Kɛ̀ aↄ̃ kà Arana, aↄ̃ vɛ̃̀ɛ gwe. 32 Tera wɛ̃̀ wàa do asↄↄrodee guun à gà zaa Arana.