AYUBA
Setãn Ayuba yↄ̃na 1:1-2:13
Ayuba kyakana a igurↄↄn 3:1-3:26
Ayuba gbɛ̃nnanↄ yãsialana 4:1-5:22
Ayuba wena a gbɛ̃nnanↄ 14, 19, 31
Dii wena Ayubala 38:1-41:34
Ayuba yã mìdɛna 42:1-42:17
1
Setãn Ayuba yↄ̃na káaku
Gↄ̃gbɛ̃ kee kú Uzu bùsun yã à tↄ́n Ayuba. Gbɛ̃ maaamɛ, ègↄ̃ taari vĩro. À Luda vĩa vĩ bensↄ̃ à gì yãzaakɛnazi. À nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn swɛɛplaa, nɛ́nↄgbɛ̃nↄ gↄ̃ↄn aagↄ̃. À sãanↄ vĩ bↄrↄ swɛɛplaa, lakuminↄ bↄrↄ aagↄ̃, zùnↄ bↄrↄ do, zaakinↄ wàa plaa kpɛ́ basↄↄro, bensↄ̃ à zĩkɛrinↄↄ pari maamaa. À auziki bíta dɛ ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa gbɛ̃nↄ pↄ́la píngi. À nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ègↄ̃ pↄnna pↄ́blee kɛɛkↄ̃nɛ bɛ kↄ̃n bɛɛo, aↄ̃è ń dãre pìnↄ sísi aↄ̃ mↄ́ wà pↄ́ ble wà í mińyo lɛdo. Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ pↄnna pↄ́ blè wà yã̀a píngi, Ayuba è gbɛ̃ zĩḿma wà gbãsĩ bↄńgu. Tó à guu dↄ̀, è fɛɛ kↄngↄ idɛ'idɛ à sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ o aↄ̃ baadenɛ à be: Wègↄ̃ dↄ̃ro ma nɛ́nↄ durun kɛ̀ aↄ̃ dↄkɛ̀ kↄ̃n Ludao ń swɛ̃̀n gwɛɛ. Lɛn Ayuba ègↄ̃ kɛɛ lɛ gurↄ píngi.
Zĩkea malaikanↄ mↄ̀ wà zɛ̀ Dii aɛ, bensↄ̃ Setãn kú ń tɛ́. Ben Dii bè Setãnnɛ: N bↄ mámɛ? À wèàla à bè: Mɛ́ɛ gaa mɛ́ɛ suu mɛ́ɛ likↄ̃aa zↄ̃ↄ anduna guumɛ. Ben Dii bènɛ: N ma zↄ̀bleri Ayuba èↄ́? À sáa kú anduna guuro. Gbɛ̃ maaamɛ, à taari vĩro. À ma vĩa vĩ bensↄ̃ à gì yãzaakɛnazi. Ben Setãn bè Diinɛ: Ayuba n vĩa vĩ pãn yↄ́? 10 Ḿbe n kara kpà n ligazi kↄ̃n à bɛɛo kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ píngi. N aubarika dà à zĩin, ben à pↄ́nↄ kↄ̃̀ à dàgula. 11 Ǹ ↄ bↄ ǹ pá à pↄ́nↄa píngi ǹ gwa, tó èe yã zaaa onnɛro. 12 Ben Dii bènɛ: Tↄ̀! Ma à pↄ́ píngi nànnɛ n ↄzĩ, mↄde ǹton ↄ pá à mɛ̀aro. Ben Setãn gù Dii aɛ.
13 Zĩkea Ayuba nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n à nɛ́nↄgbɛ̃nↄↄ e pↄ́ blee aↄ̃ↄe geepiwɛ̃ɛ mii ń vĩ̀i bɛ. 14 Ben gbɛ̃ke mↄ̀ Ayuba kiia à bè: Zùnↄↄ e bú wii bensↄ̃ zaakinↄↄ e sɛ̃̀ blee ń saɛ, 15 ben Sɛbanↄ lɛ̀ɛḿma aↄ̃ ń sɛ́ɛ wà tàńyo, aↄ̃ ń dã̀rinↄ dɛ̀dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao. Mámbe ma bↄ mado ma mↄ à baaru kpánnɛ. 16 Èe yã o à yã̀aro, ben gbɛ̃ pãnde mↄ̀ à bè: Laa pɛ̀ɛ n sã kpàsanↄa aↄ̃ tɛ́ kũ̀, pↄ́dãrinↄ gàga. Mámbe ma bↄ mado ma mↄ à baaru kpánnɛ. 17 Èe yã o à yã̀aro, ben gbɛ̃ pãnde mↄ̀ à bè: Kaladianↄ kↄ̃ kpàatɛ gãli aagↄ̃ aↄ̃ mↄ̀ wà lɛ̀ɛ n lakuminↄa wà ń sɛ́ɛ wà tàńyo, wà ń dã̀rinↄ dɛ̀dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao. Mámbe ma bↄ mado ma mↄ à baaru kpánnɛ. 18 Èe yã o à yã̀aro, ben gbɛ̃ pãnde mↄ̀ à bè: N nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n n nɛ́nↄgbɛ̃nↄↄ e pↄ́ blee aↄ̃ↄe geepiwɛ̃ɛ mii ń vĩ̀i bɛ, 19 ben zàga'ĩa gbãaa kàka à bↄ̀ gbáan à sù ń kpɛ́ gooda siigↄ̃ↄnↄa, ben à lɛ̀ɛ à sì nɛ́ pìnↄa aↄ̃ gàga. Mámbe ma bↄ mado ma mↄ à baaru kpánnɛ.
20 Ben Ayuba fɛ̀ɛ à a uta gà à kɛ̃̀ à a mì bò. Ben à dàɛ a puua à dↄnzi kɛ̀ Ludanɛ 21 à bè:
Ma bↄ ma da gbɛɛɛn ↄkori
bensↄ̃ mɛ́ ɛara mà tá ↄkori.
Dii kpàma ben à ɛ̀ara à sìma.
Wà Dii sáabu kpá.
22 Yã pìnↄ guu píngi Ayuba e durun kɛ à Luda taari èro.