YƆSUA
Zĩ̀blena Kanaa bùsua 1:1-11:23
Yↄsua lɛ́zammana kↄ̃n à ganao 23:1-24:33
1
Dii yãdiɛna Yↄsuanɛ
Dii zↄ̀bleri Musa gaa gbɛra Dii yã ò Musa kpàasi Yↄsua, Nuni nɛ́nɛ à bè: Ma zↄ̀bleri Musa gà. Ǹ fɛɛ ǹ bikũ Yodaa kɛ̀ sa, mpi kↄ̃n Isarailinↄ ń píngi, à gɛ̃ bùsu kɛ̀ má kpàawaan. Guu kɛ̀ a gbá pɛ̀ɛn píngi, má kpàawa lán má ò Musanɛ nàmɛ. Sɛna zaa gbáan ai gana Lɛbanↄ bùsun, sɛna zaa swa bíta kɛ̀ wè be Yuflati ai gana ísiaa kɛ̀ kú ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa, Itinↄ bùsu pì é gↄ̃ a bùsu ũ píngimɛ. Ai ǹ gá gao gbɛ̃ke é e à n gã̀sã fĩro. Lán má kú kↄ̃n Musao nà, lɛn mɛ́gↄ̃ kúnyo lɛ. Mɛ́ n tónlo, mɛ́ pã kpánzi zikiro.
Ǹ zɛ gbãa ǹgↄ̃ wↄ́rↄngↄ vĩ, zaakɛ ḿbe nɛ́ bùsu kɛ̀ ma à lɛ́ gbɛ̃̀ a dezi káakunↄnɛ ma bè mɛ́ kpáḿma sí ǹ kpá gbɛ̃ kɛ̀nↄa. Ǹ zɛ gbãa ǹgↄ̃ wↄ́rↄngↄ vĩ dé! Ǹ làakari dↄ doka kɛ̀ ma zↄ̀bleri Musa dànnɛɛa ǹgↄ̃ kũna píngi. Ǹton kɛ̃a ǹ na ↄplazi ke ↄzɛziro, n tá égae kɛ nna. Ǹ tó Musa doka takada pì yã gↄ̃ da n lɛ́n, ǹgↄ̃ laasuu lɛɛa fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo. Ǹ làakari dↄ yã kɛ̀ kú à guunↄa píngi ǹ zĩi kɛa, n tá égↄ̃ nna n yã égae bↄ maa. Mámbe ma yã dìɛnnɛroo? Ǹ zɛ gbãa ǹgↄ̃ wↄ́rↄngↄ vĩ. Ǹton tó vĩa n kũro. Ǹton bídi kɛro, zaakɛ mamↄma Dii n Luda, mɛ́gↄ̃ kúnyo guu kɛ̀ nɛ́ɛ gaan píngi.
10 Ben Yↄsua bè Isaraili dↄn'aɛdeenↄnɛ: 11 À gɛ̃tɛ bùran à o gbɛ̃nↄnɛ aↄ̃ kũsãɛ soru kɛ, zaakɛ gurↄ aagↄ̃ↄ gbɛra aↄ̃é bikũ Yodaa kɛ̀, aↄ̃é gá bùsu kɛ̀ Dii ń Ludaa kpàḿma wàgↄ̃ vĩ sí. 12 Yↄsua bè Rubɛninↄnɛ kↄ̃n Gadanↄ kↄ̃n Manasenↄ kpadooo: 13 À dↄ yã kɛ̀ Dii zↄ̀bleri Musa dìɛaree kɛ̀kiin, à bè Dii a Luda é tó à kámmabokii e à bùsu kɛ̀kii kpàawa. 14 Beee yãnzi a nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n a nɛ́ fétenↄ kↄ̃n a pↄ́kãdeenↄ gↄ̃ bùsu kɛ̀ Musa kpàawaan Yoda baa kɛ̀ kpa, a zĩ̀kpɛɛnↄ dↄ ń gbɛ̃nↄnɛ aɛ wà bikũ ń píngi, aↄ̃gↄ̃ ń gↄ̃kɛbↄnↄ kũna aↄ̃ dↄńlɛ 15 ai Dii gↄ̃ tó a gbɛ̃nↄ kámmabokii e lán à kɛ̀are nà, aↄ̃pinↄ sↄ̃ égↄ̃ bùsu kɛ̀ Dii a Ludaa e kpaaḿma vĩ. Beee gbɛra é su bùsu kɛ̀ gↄ̃̀ a pↄ́ ũu kɛ̀ guu, é vɛ̃ɛ bùsu kɛ̀ Dii zↄ̀bleri Musa kpàawa Yoda baa kɛ̀ ↄfãntɛ̃bↄɛ kpaa pìn. 16 Ben aↄ̃ wèàla wà bè: Yã kɛ̀ ń dìɛwe píngi wé kɛ. Guu kɛ̀ n wa zĩin píngi wé gámɛ. 17 Lán wa zĩi kɛ̀ Musa yãa nà píngi, lɛn wé zĩi kɛ n yãa lɛ se. Dii n Luda gↄ̃ kúnyo, lán à kú kↄ̃n Musao nà. 18 Gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ n yã kpɛɛ à gì yã kɛ̀ ń dìɛnɛ kɛzi, adee gàmɛ. Ǹ zɛ gbãa ǹgↄ̃ wↄ́rↄngↄ vĩ dé!