MATIU
Baaru nnaa kɛ̀ Matiu kɛ̃̀
Yesu Kirisi ina 1:1-2:23
Yaaya Batisikɛri waazikɛna 3:1-3:12
Yesu batisikɛna 3:13-4:11
Yesu yãdannɛna Galili 4:12-18:35
Zaa Galili ai Yerusalɛmu 19:1-20:34
Yesu kuuna Yerusalɛmu 21:1-26:13
Yesu gana kↄ̃n a fɛɛnao 26:14-28:20
1
Yesu Kirisi bori bↄzia
(Luk 3:23-38)
Ibraĩ kↄ̃n Daudao bori Yesu Kirisi bↄzian yɛ̀:
Ibraĩ Isaaku ì,
Isaaku Yakubu ì,
Yakubu Yuda ì kↄ̃n a vĩ̀inↄ kↄ̃n a dãaronↄ,
Yuda Pɛrɛzi kↄ̃n Zɛrao ì kↄ̃n a nↄ Tamao,
Pɛrɛzi Ɛzɛrↄnu ì,
Ɛzɛrↄnu Ramu ì,
Ramu Aminadabu ì,
Aminadabu Nasↄ̃ ì,
Nasↄ̃ Salamↄ ì,
Salamↄ Bↄaza ì kↄ̃n a nↄ Rahabuo.
Bↄaza Ɔbɛdi ì kↄ̃n a nↄ Rutuo,
Ɔbɛdi Yɛsɛ ì,
ben Yɛsɛ kí Dauda ì.
 
Ben Dauda Sulemanu ì kↄ̃n Uria naↄ̃o,
Sulemanu Reoboamu ì,
Reoboamu Abia ì,
Abia Asa ì,
Asa Yosafata ì,
Yosafata Yehoramu ì,
Yehoramu Uzia ì,
Uzia Yotamu ì,
Yotamu Aaza ì,
Aaza Ɛzɛkaya ì,
10 Ɛzɛkaya Manase ì,
Manase Amↄ ì,
Amↄ Yosia ì,
11 Yosia Yoyakini ì kↄ̃n a dãaronↄ gurↄↄ kɛ̀ wà gbɛ̃nↄ kũ̀kũ wà tàńyo Babilↄnu.
 
12 Tana kↄ̃n gbɛ̃nↄ Babilↄnu gbɛran Yoyakini Sealatiɛli ì,
Sealatiɛli Zɛrubabɛli ì,
13 Zɛrubabɛli Abiudu ì,
Abiudu Ɛliakimu ì,
Ɛliakimu Azↄ ì,
14 Azↄ Zadↄki ì,
Zadↄki Akimu ì,
Akimu Ɛliudu ì,
15 Ɛliudu Ɛlɛaza ì,
Ɛlɛaza Matã ì,
Matã Yakubu ì,
16 Yakubu Mariama zã Yusufu ì,
ben Mariama Yesu kɛ̀ wè benɛ Mɛsaya ì.
 
17 Zaa Ibraĩ gurↄↄnↄa ai à gàa pɛ́ Daudaa, de kↄ̃n a nɛ́o kuu gɛ̃ro dosaimɛ. Zaa Dauda gurↄↄnↄa ai gurↄↄ kɛ̀ wà tà kↄ̃n gbɛ̃nↄo Babilↄnu, de kↄ̃n a nɛ́o kuu gɛ̃ro dosaimɛ. Zaa tana kↄ̃n gbɛ̃nↄo Babilↄnu ai à gàa pɛ́ Mɛsayaa, de kↄ̃n a nɛ́o kuu gɛ̃ro dosaimɛ.
Yesu Kirisi ina
(Luk 2:1-7)
18 Dian wà Yesu Kirisi ì nàn yɛ̀: À da Mariama kuu Yusufu nↄkpamma ũmɛ. Ai àgↄ̃ gá zã kɛ, à nↄ̀ sì kↄ̃n Luda Nini gbãaao. 19 À gↄ̃kpamma Yusufu pì nɛ́ gbɛ̃ maaamɛ, à yezi à wí daaro, ben à zɛ̀o kɛ̀ é bↄ à yãn asii guu. 20 Gurↄↄ kɛ̀ èe laasuu lɛɛ yã pìa, Dii malaika bↄ̀ à mↄ̀zi nanaa guu à bènɛ: Dauda bori Yusufu, ǹton bídi kɛ n nↄkpamma Mariama sɛna yã musuro, zaakɛ nↄ̀ kɛ̀ à sina bↄ̀ Luda Nini kiiamɛ. 21 Eé nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ, nɛ́ tↄ́ kpánɛ Yesu, zaakɛ eé a gbɛ̃nↄ bↄ ń durunnↄ guu. 22 Beee kɛ̀ píngi, lɛ yã kɛ̀ Dii ò annabi gãzĩ kɛ, à bè:
23 Nↄkparɛ lɛzii bé eé nↄ̀ sí
à nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ,
weé tↄ́ kpánɛ Imanuɛli.
Tↄ́ pì bè, Ludaa kúwao.
24 Kɛ̀ Yusufu vù, à kɛ̀ lán Dii malaika dìɛnɛ nà, à a nↄↄ pì sɛ̀. 25 Mↄde èe à dↄ̃ nↄgbɛ̃ ũro ai à gàa à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pì ì. Ben à tↄ́ kpànɛ Yesu.