MAAKU
Baaru nnaa kɛ̀ Maaku kɛ̃̀
Yesu batisikɛna 1:1-1:13
Yesu yãdannɛna Galili 1:14-9:50
Zaa Galili ai Yerusalɛmu 10:1-10:52
Yesu kuuna Yerusalɛmu 11:1-14:9
Yesu gana kↄ̃n à fɛɛnao 14:10-16:20
1
Yaaya Batisikɛri waazikɛna
(Mat 3:1-12, Luk 3:1-18, Yoh 1:19-28)
Luda Nɛ́ Yesu Kirisi baarun yɛ̀. À nàa lán à kú annabi Isaya takada guu nà, à bè:
Mɛ́ ma zĩ̀ri gbarɛ n ã
à zɛ́ kɛkɛnnɛ.
À kpàakpakɛri kòto ma dↄ gbáan à bè:
À zɛ́ kɛkɛ Diinɛ,
à zɛ́ wɛ́wɛnↄ poronɛ súusu.
Lɛn Yaaya Batisikɛri kú gbáan lɛ, èe waazi kɛɛ, à ò gbɛ̃nↄnɛ aↄ̃ nↄ̀sɛ liɛ aↄ̃ batisi kɛ, Luda é ń durun kɛ̃ńnɛ. Yudea bùsudeenↄ kↄ̃n Yerusalɛmudeenↄ gàa à kiia ń píngi, aↄ̃ ń durunnↄ ò gupuraaa, ben à ń batisi kɛ̀ Yodazi. Yaaya ègↄ̃ uta kɛ̀ wà tã̀ kↄ̃n lakumi kão dana, à báa asaa dↄ̀ a pii. Sutɛ̃ kↄ̃n zↄ́'ion à pↄ́blee ũ. À waazi kɛ̀ à bè: Gbɛ̃ke é mↄ́ ma gbɛra à gbãaa dɛmala. Mɛ́ɛ ká mà kúɛ mà à kyatee bↄbↄnɛro. Mɛɛ̀ a batisi kɛ kↄ̃n íomɛ, gbɛ̃ pì sↄ̃ eé a batisi kɛ kↄ̃n Luda Ninio.
Yesu batisikɛna
(Mat 3:13-17, Luk 3:21-22)
Gurↄ beeea Yesu bↄ̀ Nazarɛti, Galili bùsun, à mↄ̀, ben Yaaya à batisi kɛ̀ Yodazi. 10 Kɛ̀ Yesu bikũ̀ gↄ̃ↄ, à è ludambɛɛ e wɛ̃ɛkↄ̃a, Luda Ninii e suuawa lán pↄ̃tɛ̃ɛ bà. 11 Ben à kòto mà bↄna ludambɛ à bè: Ḿbe ma nɛ́ mɛ̀n do léle yenzidee ũ, kɛ̀ ma pↄↄ nnamma.
Yesu yↄ̃agwana
(Mat 4:1-11, Luk 4:1-13)
12 Ben Luda Nini à gbàrɛ gbáan gↄ̃ↄ, 13 ben à kú gwe kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ ai gurↄ baplaa, Setãn e à yↄ̃ↄ à gwa. Ben malaikanↄ mↄ̀ wà dↄ̀àlɛ.
Yesu ìba káakunↄ sisina
(Mat 4:12-22, Luk 4:14-15, 5:1-11)
14 Yaaya kũna gbɛran Yesu tà Galili, èe baaru nnaa kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia kpaa 15 à bè: À gurↄↄ kà, kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia kà kĩi. À nↄ̀sɛ liɛ à baaru nnaa pì sí.
16 Kɛ̀ Yesu e dↄↄ Galili sɛ̀bɛzi, à Simↄ kↄ̃n a dãaro Anduruo è, aↄ̃ↄe táaru kpaa sɛ̀bɛ pìn, zaakɛ sↄrↄkↄnↄmɛ. 17 Ben Yesu bèńnɛ: À mↄ́ à tɛ́mazi, mɛ́ a kɛ gbɛ̃wɛtɛrinↄ ũ. 18 Zaa gwe gↄ̃ↄ aↄ̃ ń táarunↄ tòn aↄ̃ bↄ̀ wà tɛ̀zi. 19 Kɛ̀ à gàa aɛ féte, à Zebedi nɛ́ Yemisi è kↄ̃n a dãaro Yohanao. Aↄ̃ↄ kú góro'itɛ guu, aↄ̃ↄe ń táarunↄ kɛkɛɛ. 20 À ń sísi gↄ̃ↄ, ben aↄ̃ ń de Zebedi kↄ̃n ayazĩkɛrinↄ tò góro guu gwe aↄ̃ bↄ̀ wà tɛ̀zi.
Yesu zĩnde kɛ̃kↄ̃ana Kapɛnamu
(Luk 4:31-37)
21 Aↄ̃ gàa Kapɛnamu. Kɛ̀ kámmabogurↄↄ kà, Yesu gàa aduakɛkpɛn, èe yã daańnɛ. 22 À yãdannɛna bↄ̀ ń saɛ, zaakɛ è dańnɛ ikoomɛ, èe kɛ lán ludayãdannɛrinↄ pↄ́ bànlo.
23 Zĩ beeea gↄ̃gbɛ̃ zĩnde kee kú aduakɛkpɛn gwe. À wii lɛ̀ à bè: 24 Bↄ́n wá vĩ kↄ̃ ↄzĩi, Yesu Nazarɛti? N mↄ ǹ wa kaatɛn yↄ́? Má dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ ń dɛ a ũ, ḿbe Luda gbɛ̃ kɛ̀ kú adona ũ. 25 Ben Yesu gì zĩn pìnɛ à bè: Ǹ yĩtɛ! Ǹ go gbɛ̃ pìa. 26 Ben zĩn pì à nìgãnigã à wii gbãaa lɛ̀, ben à gòa. 27 Bídi gbɛ̃nↄ kũ̀ ń píngi, aↄ̃ↄe kↄ̃ lalaa: Bↄ́ taka bori yãn gwee? Yãdannɛna dufun yↄ́? È yã dańnɛ ikoo fá! Baa kↄ̃n zĩnnↄ, tó à yã òńnɛ, aↄ̃è à yã mamɛ. 28 Ben kãndo à tↄ́ dà Galili bùsula píngi.
Yesu gyãreenↄ kɛ̃kↄ̃ana pari
(Mat 8:14-17, Luk 4:38-41)
29 Kɛ̀ Yesu bↄ̀ aduakɛkpɛn, ben à tà Simↄ kↄ̃n Anduruo bɛ gↄ̃ↄ kↄ̃n Yemisio kↄ̃n Yohanao. 30 Simↄ naↄ̃ daa daɛna, èe mɛ̀wãaa kɛɛ, ben wà à yã ò Yesunɛ gↄ̃ↄ. 31 À gàa à kiia à à kũ̀ a ↄↄa à à fɛ̀ɛ. Ben à mɛ̀ yĩi kũ̀ ai à pↄ́blee kɛ̀ńnɛ.
32 Kɛ̀ uusiɛ kɛ̀, ↄfãntɛ̃ e gɛ̃ɛ kpɛ́n, wà mↄ̀nɛ kↄ̃n gyãreenↄ kↄ̃n zĩndeenↄ ń píngi. 33 Wɛ́tɛdeenↄ kàkↄ̃a à kpɛ́ kpɛɛlɛa ń píngi. 34 À gbɛ̃nↄ kɛ̃̀kↄ̃a pari kↄ̃n gyã bori sãnda píngio, à zĩnnↄ gò gbɛ̃nↄa paripari. È zĩnnↄ gba zɛ́ aↄ̃ yã oro, zaakɛ aↄ̃ↄ dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ à dɛ a ũ.
Yesu waazikɛna zaa Galili
(Luk 4:42-44)
35 Kↄngↄ idɛ'idɛ Yesu fɛ̀ɛ à bↄ̀ à gàa sɛ̃̀n gusaɛ, èe adua kɛɛ gwe. 36 Ben Simↄ kↄ̃n a gbɛ̃nↄ pɛ̀ɛzi. 37 Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀a, aↄ̃ bènɛ: Baade píngi e n gbekaa. 38 Ben à bèńnɛ: Wà gá gu pãndea lakutu kɛ̀ kú wa saɛnↄ guu, mɛ́ waazi kɛ gwe dↄ, zaakɛ beee yãnzin ma mↄzi. 39 Lɛmɛ ègↄ̃ lili oo Galili bùsun lɛ, ègↄ̃ waazi kɛɛ aↄ̃ aduakɛkpɛnↄ guu, ègↄ̃ zĩnnↄ gogooḿma.
Kusu kɛ̃kↄ̃ana
(Mat 8:1-4, Luk 5:12-16)
40 Ben kusu ke mↄ̀ à kiia à kùɛ à wɛ́ɛ kɛ̀a à bè: Tó ń yezi, nɛ́ fↄ̃ ǹ ma kɛ̃kↄ̃a wásawasa. 41 À kɛ̀ Yesunɛ wɛ̃nda, ben à ↄ bↄ̀ à kɛ̀a à bè: Má yezi, ǹ gↄ̃ wásawasa. 42 Zaa gwe gↄ̃ↄ à kusu yã̀a à kɛ̃̀kↄ̃a wásawasa. 43 Ben Yesu à gbàrɛ gↄ̃ↄ à gìnɛ à bè: 44 Ǹton o gbɛ̃ke maro. Ǹ gá ǹ n zĩnda ↄdↄa sa'orinɛ ǹ sa'opↄ kɛ̀ Musa dìɛ kpá n kɛ̃kↄ̃ana sèeda ũ gbɛ̃nↄnɛ. 45 Kɛ̀ à bↄ̀, à gàa èe yã pì o'oońnɛ. Yã pì dàgula, ben Yesu è fↄ̃ à gɛ̃ wɛ́tɛn gupuraaa dↄro. Ègↄ̃ kú sɛ̃̀n gusaɛmɛ, ben wègↄ̃ bↄↄ baama píngi wàgↄ̃ mↄↄ à kiia.