NƐƐMAYA
1
Nɛɛmaya Yerusalɛmu damukɛna
Akalia nɛ́ Nɛɛmaya yãn yɛ̀. Atasɛsɛ kíblena wɛ̃̀ barode mↄↄ kɛ̀ wè be Kisilɛvi guu má kú kíbɛ Susa wɛ́tɛdaan. Ben ma dãaro Anani bↄ̀ Yudanↄ bùsun à mↄ̀ kↄ̃n gbɛ̃kenↄ. Ma yã gbèkaḿma Yuda gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛɛnnↄ musu kↄ̃n Yerusalɛmuo. Aↄ̃ wèmala wà bè, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛɛn wà tà Yudanↄ bùsu guunↄↄ e nawɛ̃a kɛɛ maamaa, wèe ń lalandi kɛɛ, zaakɛ Yerusalɛmu bĩi gborona bensↄ̃ à bĩilɛ gbànↄ tɛ́kũna. Kɛ̀ ma yã pì mà, ma vɛ̃ɛ, ben wɛ́ɛ'i bↄ̀ma. Ma ↄ́ↄ dↄ̀ gurↄ plaa, mɛ́ɛ lɛ́ yii, mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛ Luda Musudea ma bè: N yã nna Dii Luda Musude! Ń bíta bensↄ̃ ń naasi vĩ. Gbɛ̃kɛɛ guu n bà ègↄ̃ kú kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yenzi aↄ̃ↄ n yãdiɛnanↄ kũnanↄo. Ǹ wɛ́ɛ tɛ́ mamↄma n zↄ̀blerizi ǹ swã kpá adua kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛ fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo n zↄ̀bleri Isarailinↄnɛzi. Mɛ́ɛ durun kɛ̀ wá kɛ̀nnɛɛ yã oo. Baa mapi kↄ̃n ma de bɛdeenↄ wa durun kɛ̀ se. Wa yã zaaa kɛ̀nnɛ maamaa, wée n yãdiɛnanↄ daro, wée n ↄdↄkii gwaro, wá n doka kɛ̀ ń dìɛ n zↄ̀bleri Musanɛ kũnaro. Ǹ tó yã kɛ̀ ń dìɛ n zↄ̀bleri Musanɛ kɛ̀kii dↄngu. N bè tó wa bↄ n kpɛɛ, nɛ́ wa fãakↄ̃a boriinↄ tɛ́. N bè dↄ tó wa ɛara wa aɛ dↄ̀mma bensↄ̃ wá n yãdiɛnanↄ kũna wée zĩi kɛɛa, baa kɛ̀ ń pɛ̀wa ai anduna lɛ́a, nɛ́ wa kakↄ̃a nɛ́ suwao guu kɛ̀ ń sɛ̀ ben n tↄ́ kúa pìn. 10 Gbɛ̃ pìnↄ nɛ́ n zↄ̀blerinↄmɛ, n gbɛ̃ kɛ̀ n ń bó kↄ̃n n iko bítao kↄ̃n n gã̀sã gbãaaonↄmɛ. 11 N yã nna Dii, ǹ swã kpá mamↄma n zↄ̀bleri aduakɛnazi kↄ̃n n zↄ̀bleri kɛ̀ n yã è kɛńnɛ nna bensↄ̃ aↄ̃ↄ n vĩa vĩinↄ aduakɛnao. Ǹ mamↄma n zↄ̀bleri dakↄ̃rɛ kↄ̃n mìnnaao gbã̀a lɛ kína ma wɛ̃nda gwa.
Gurↄↄ beeea sↄ̃, kína pì wɛ̃kpaatɛrin ma ũ.