YAASINƆ
1
Yã kɛ̀ à yãnzin wè yáasi zuzi
Yáasi kɛ̀ Dauda nɛ́ Sulemanu, Isarailinↄ kína zù,
lɛ gbɛ̃nↄ ↄ̃ndↄ̃ kũ aↄ̃gↄ̃ làakari vĩ,
aↄ̃ dↄ̃na yã dada,
aↄ̃ gↄ̃ wɛ́ɛzɛ̃ri làakarideenↄ ũ
maakɛna kↄ̃n yãzɛdeeo kↄ̃n náanɛo yã guu.
Yáasi kɛ̀nↄ è nↄ̀sɛdodee gba làakari,
è tó ↄ̀wazi gↄ̃ kú à dↄ̀rↄa kↄ̃n dↄ̃nao.
Làakaridee é ma, à yãdadana e à kaara,
nↄ̀sɛdee é lɛ́damma e à guu,
eé yáasi kↄ̃n yãlɛkↄ̃zinao mì dↄ̃
kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃rinↄ yã'onao kↄ̃n ń gara gbooto yãnↄ.
Vĩakɛna Diinɛn dↄ̃na kãsãa ũ,
yↄ̃nkↄↄ bé è kya ká ↄ̃ndↄ̃ↄn kↄ̃n lɛ́dammanao.
Làakarikɛna gbɛ̃ zaaa mↄnafikizi
Ma nɛ́, ǹ n de yã'onnɛna ma,
ǹton pã kpá n da lɛ́dammaziro.
Eégↄ̃ dɛ fùra maaa ũ n mìa,
eégↄ̃ dɛ kã̀mbɛɛ ũ n waalɛ.
 
10 Tó durunkɛrinↄↄ e ↄ̃ndↄ̃ↄ daɛnzi,
ǹton wero, ma nɛ́.
11 Aↄ̃è be: Ǹ mↄ́ wà gá gbɛ̃nↄ dãdã wà ń dɛdɛ,
wà taarisaideenↄ kpákpa wà ń kũkũ.
12 Wà ń mↄ́mↄ bɛ̃ɛ lán mira è ń mↄ́mↄ nà,
wà ń mↄ́ zaa lán gɛ̀wãa è ń mↄ́ zaa nà,
13 wé pↄ́ ↄↄde bori sãnda píngi e,
wa kpɛ́nↄ é pa kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ wá nàkↄ̃anↄ.
14 Ǹ mↄ́ wà wa baka kakↄ̃a,
wa píngi wa ↄↄsↄ̃ↄ égↄ̃ dↄ̃nkↄ̃.
15 Ma nɛ́, ǹton gáńyoro,
ǹton zɛ́ sɛ́ńyoro.
16 Zaakɛ aↄ̃ègↄ̃ wãa kↄ̃n yãzaakɛnao,
aↄ̃ↄ kpaa kↄ̃n gbɛ̃dɛnao.
17 Bàkpakpana bãanↄ wáa nɛ́ yã pãamɛ.
18 Aↄ̃ↄe takutɛɛ kpákpaa ń zĩndanɛmɛ,
aↄ̃ toke bé à ń paa.
19 Ɔↄzaa'erinↄ ziaan gwe ń píngi,
aↄ̃ lugana pↄ́zi bé è ń wɛ̃̀ndi bↄ.
Ɔ̃ndↄ̃ↄ e wa sisii
20 Ɔ̃ndↄ̃ↄ e wii lɛɛ gãalɛ,
à lɛ́ dↄ zɛ́daan.
21 Èe lɛ́ zuu zɛ́ kɛ̀ wè kakↄ̃an lɛ́a,
èe kpàakpa kɛɛ wɛ́tɛ bĩilɛnↄ guu à be:
22 Ɔ̃ndↄ̃saideenↄ, égↄ̃ kuu kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃saikɛɛo ai bↄrɛmɛ?
Faborinↄ, é zɛ kↄ̃n ma fabonao ai bↄrɛmɛ?
Yↄ̃nkↄↄnↄ, égↄ̃ zaa dↄ̃nan ai bↄrɛmɛ?
23 Tó a ma lɛ́damma mà yã,
lɛ ma a dↄ̃na pìsiawa,
mɛ́ tó àgↄ̃ ma laasuu vĩ.
24 Lán ma a sisi a gi swã kpázi nà,
ma ↄ pòroare, a gbɛ̃kee e làakari kɛro,
25 lán a ma lɛ́damma kpà swãkoto nà píngi,
ée we làakari kɛ̀ ma a gbaaziro,
26 tó mↄ́nzi a le, mɛ́ a yáa dↄmɛ,
tó yã a le, mɛ́ a lalandi kɛmɛ,
27 baa tó yã a le lán zàga'ĩa bà,
ke tó mↄ́nzi a le lán toto bà,
ke tó takaasi kↄ̃n yã'ↄ̃ammao gɛ̃̀azi.
28 Zĩ beeea é lɛ́ zumazi, mɛ́ sↄ̃ wero,
é ma kii wɛtɛ, é ma e sↄ̃ro.
29 Zaakɛ a za dↄ̃nan,
ée zɛ kↄ̃n vĩakɛna Diinɛoro.
30 Ée we ma lɛ́dammaziro,
a kya kà làakari kɛ̀ ma a gbaan.
31 É a dà gbɛ̀ e,
yã zaaa kɛ̀ a zɛo é wí a musu.
32 Kpɛɛlina ↄ̃ndↄ̃ↄnɛ é ↄ̃ndↄ̃saideenↄ dɛdɛ,
laasuusai é yↄ̃nkↄↄnↄ dúgu zↄ̃.
33 Gbɛ̃ kɛ̀ ma yã kũna sↄ̃ égↄ̃ kuu aafia,
eégↄ̃ kuu làakario kpaɛna vĩakɛna zaaanɛ sai.