SAAMUNƆ
TAKADA KAAKU
1
Saamu 1-41
Aubarikadee
Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ è gbɛ̃ zaaanↄ lɛ́damma maroo ũ,
è kifiinↄ zɛ́ sɛ́ro,
è vɛ̃ɛ kↄ̃n gbɛ̃ faborinↄoro.
Dii doka bé è kɛnɛ,
ègↄ̃ laasuu lɛɛa fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo.
À dɛ lán lí kɛ̀ wà pɛ̀ swaa saɛ bà,
à lá è kori kũro,
ègↄ̃ nɛ́ ii à gurↄↄa,
yã kɛ̀ è kɛ píngi kaarana vĩ.
 
À dɛ lɛ kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄoro.
Aↄ̃ↄ dɛ lán ése ũkã kɛ̀ ĩa è sɛ́ɛ bà.
Gbɛ̃ zaaanↄ é bↄ maa yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩro,
kifiinↄ é zɛ gbɛ̃ maaanↄ saɛro.
 
Dii gbɛ̃ maaanↄ zɛ́ dↄ̃,
gbɛ̃ zaaanↄ zɛ́ sↄ̃ mì pɛ́ kaatɛnaa.