ROMUDEENƆ
Baade píngi nɛ́ durunkɛrimɛ 1:1-3:20
Lán Luda è tó yã bↄńyo nna nà 3:21-4:25
Kuuna gbɛ̃ dufunↄ ũ Kirisi guu 5:1-8:39
Yã kɛ̀ Ludaa e wɛtɛɛ Isarailinↄ musu 9:1-11:36
Yesudeenↄ yãkɛna 12:1-15:13
Pↄlu ìkpammana 15:14-16:27
1
Pↄlu ìkpana Romudeenↄa
Mamↄma Pↄlu, Kirisi Yesu zↄ̀bleri, Luda ma sisi à ma diɛ a zĩ̀ri ũ, baaru nnaa kɛ̀ à gĩakɛ à à lɛ́ gbɛ̃̀ a annabinↄnɛ aↄ̃ↄ kɛ̃̀ à yãn kpàri ũ. 3-4 À Nɛ́ Yesu Kirisi wa Dii yãn baaru nnaa pì ũ. À gbɛ̃nteekɛɛ guu à bↄ̀ Dauda borii guumɛ. À ludaninikɛɛ guu à fɛɛna gaan ↄ̀dↄawe kↄ̃n gbãaao kɛ̀ Luda Nɛ́n à ũ. Kirisi ma gba zɛ́ màgↄ̃ dɛ a zĩ̀ri ũ bori pínginɛ, lɛ aↄ̃ e wà à náanɛ kɛ aↄ̃ gↄ̃ à yãmarinↄ ũ lɛ à tↄ́ bↄ. Á kú gbɛ̃ kɛ̀ Yesu Kirisi ń sísi à ń sɛ́nↄ tɛ́ se. Ma takada kɛ̀kii kɛ̃̀are, a Romudee kɛ̀ Ludaa yeazi à a sisi a gↄ̃ à gbɛ̃nↄ ũ píngi. Luda wa De kↄ̃n Dii Yesu Kirisio gbɛ̃kɛɛ kɛare à a gba aafia.
Káaku gĩa ma Luda sáabu kɛ̀ Yesu Kirisi gãzĩ a píngi yã musu, kɛ̀ a ludanaanɛkɛna dà andunala píngi yãnzi. Tó mɛ́ɛ adua kɛɛ gurↄ píngi, a yã è sãmaguro. Ludan ma sèedadee ũ. Àpin mɛ́ɛ dↄↄzi kↄ̃n nↄ̀sɛo do mɛ́ɛ à Nɛ́ yã baaru kpaa. 10 Mɛɛ̀gↄ̃ wɛ́ɛ kɛa à zɛ́ kɛkɛmɛ lán à yezi nà, lɛ mà e mà mↄ́ a gwa sa. 11 Ma wɛ́ɛsialɛna nii e ma dɛɛ maamaa, lɛ mà e mà Luda Nini gba ke daagu a kãsãpɛɛna yãnzi, 12 lɛ a ludanaanɛkɛna kↄ̃n ma pↄ́o e à wa baade gba swɛ̃̀. 13 Ma gbɛ̃nↄ, má yezi àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ mɛɛ̀gↄ̃ gurↄↄ diɛɛ gɛ̃̀n baaagↄ̃ mà mↄ́ a gwa, lɛ mà a zĩi gbɛ̀ e a tɛ́ lán má è bori pãndenↄ tɛ́ nà, mↄde ai tia mɛ́ɛ zɛ́ ero. 14 Girikiyãmarinↄ kↄ̃n Girikiyãmarisaideenↄ ń píngi, dↄ̃̀rinↄ kↄ̃n dↄ̃̀risaideenↄ ń píngi, ń yã gↄ̃̀ ma yã ũ. 15 Beee yãnzi ma mɛ̀ wã̀ mà baaru nnaa pì kpá a Romudeenↄnɛ se. 16 Mɛɛ̀ wí dɛ kↄ̃n baaru nnaa pì yãoro, àmbe gbãaa kɛ̀ Luda è gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe à náanɛ kɛɛnↄ mì sío ũ, atɛ̃nsa Yudanↄ, ń gbɛra bori pãndenↄ. 17 Baaru nnaa pì è owe lán Luda è tó yã bↄńyo nna nà. À dɛ ludanaanɛkɛna yã ũ adomɛ, lán wà kɛ̃̀ Luda yãn nà wà bè: Gbɛ̃ kɛ̀ Ludaa tò yã bↄ̀o nna à náanɛ kɛ̀ èe kɛɛ yãnzi égↄ̃ kuu.
Gbɛ̃nteenↄ nɛ́ taarideenↄmɛ Luda kiia
18 Zaa musu Luda è a pↄfɛ̃ pita gbɛ̃ntee kɛ̀ ń zaakɛna è zɛ́ zↄ̃ yãpuraanɛnↄa ń pãkpazina kↄ̃n ń zaakɛnao yãnzi. 19 Yã kɛ̀ weé fↄ̃ wà dↄ̃ Luda yã musu utɛnańnɛro, Luda bé à yã pì bↄ̀ńnɛ gupuraaa. 20 Zaa gurↄↄ kɛ̀ à anduna kàɛ, à gbãaa kɛ̀ è yãaro kↄ̃n à ludakɛɛ kɛ̀ wè e kↄ̃n wɛ́ɛoroo bↄ̀ gupuraaa à zĩinↄ guu wásawasa. Beee yãnzi gbɛ̃nteenↄ agbaakpana vĩro. 21 Aↄ̃ↄ Luda dↄ̃, mↄde aↄ̃è bɛ̀ɛ línɛ a zɛ́a wà à sáabu kpáro. Ń laasuunↄ kɛ̀ pã, ben aↄ̃ gↄ̃̀ gusiaan ń mìsai yãnzi. 22 Aↄ̃ ń zĩnda dìɛ ↄ̃ndↄ̃rinↄ ũ, ben aↄ̃ gↄ̃̀ mìsaideenↄ ũ. 23 Aↄ̃è dↄnzi kɛ gbɛ̃ntee kɛ̀ aↄ̃è gaanↄ kↄ̃n bãanↄ kↄ̃n nↄ̀bↄnↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ takanɛ Luda kɛ̀ è garoo gɛ̃ɛ ũ.
24 Àmbe à tò Luda ń kpá gbãsĩkɛnazi, lɛ aↄ̃ wísaiyã kɛ kↄ̃o, lán aↄ̃è à ni dɛ ń nↄ̀sɛ guu nà. 25 Aↄ̃ Luda yãpuradee lendee kpà kↄ̃n ɛgɛɛo. Aↄ̃è dↄnzi kɛ Luda pↄ́kɛnanↄnɛ wà dↄńzi Luda kɛ̀ pↄ́ píngi kɛ̀ gɛ̃ɛ ũ. Aubarikadeen à ũ gurↄ píngi! Aami.
26 Beee yãnzi Luda ń kpá wísaiyã nidɛnaa. Baa ń nↄgbɛ̃nↄ yã kɛ̀ wè kɛɛ lendee kpà kↄ̃n yã kɛ̀ wè kɛrooo. 27 Lɛmɛ se gↄ̃gbɛ̃nↄ yã kɛ̀ wè kɛ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo tò, aↄ̃è lugakↄ̃zi. Gↄ̃gbɛ̃ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃o è wísaiyã kɛ kↄ̃o aↄ̃è à gbɛ̀ e ń zĩndaa ń sãsãna lɛ́n. 28 Zaakɛ aↄ̃ↄe we wà zɛ̀ kↄ̃n Luda dↄ̃naoro, ben à ń laasuu kɛ̀ lɛkpɛɛ, lɛ aↄ̃ yã kɛ̀ dɛ wà kɛroonↄ kɛ. 29 Yã zaa píngi pɛ̀kↄ̃rɛḿma: Nↄ̀sɛ pãsĩ, wɛ́ɛkaka, kɛna kↄ̃o ĩi, nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ, gbɛ̃dɛna, swèe, gbɛ̃blena kↄ̃n mↄnafikikɛnao. Kↄmↄtↄdeenↄn ń ũ, 30 gbɛ̃yakarinↄ, Luda ibɛɛnↄ, gbɛ̃ takiikɛrinↄ, yↄ̃̀kↄ̃deenↄ, ĩadãrinↄ, zaa laasuulɛrinↄ, de kↄ̃n dao yãmarisaideenↄ, 31 mìsaideenↄ, náanɛsaideenↄ, gbɛ̃yãkɛrisaideenↄ, sósobisaideenↄ. 32 Aↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ Ludaa dìɛ kɛ̀ yã beee taka kɛ̀rinↄ kà wà ń dɛdɛ, mↄde aↄ̃è zɛ kↄ̃n à kɛnanↄ adoro, aↄ̃è tɛ́ ká à kɛ̀rinↄmmɛ dↄ.