RUTU
1
Naomi kↄ̃n Rutuo
Gurↄↄ kɛ̀ yãgↄ̃gↄ̃rinↄↄ e kí blee Isarailinↄ bùsun, dekaa kà, ben gↄ̃gbɛ̃ ke bↄ̀ Bɛtɛlɛmu, Yudanↄ bùsun, à gàa gurↄplaa kɛ Mↄabunↄ bùsun kↄ̃n a naↄ̃o kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄ. Gↄ̃gbɛ̃ pì tↄ́n Ɛlimɛlɛki. À naↄ̃ tↄ́n Naomi. À nɛ́nↄ tↄ́n Malonu kↄ̃n Kiliↄ̃o. Ɛflata bùsu gbɛ̃nↄmɛ. Aↄ̃ gàa Mↄabunↄ bùsun, ben aↄ̃ↄ kú gwe. Gwen Naomi zã Ɛlimɛlɛki gàn, ben à gↄ̃̀ gwe kↄ̃n a nɛ́ gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ. Aↄ̃ Mↄabu nↄgbɛ̃nↄ sɛ̀ nↄↄnↄ ũ, à doo tↄ́n Opa, à doo sↄ̃ Rutu. Aↄ̃ↄ kú gwe lán wɛ̃̀ kuri taka bà, à gbɛran Malonu kↄ̃n Kiliↄ̃o gà ń plaa ń píngi, ben Naomi gↄ̃̀ gↄ̃ↄ sai nɛ́ sai.
Kɛ̀ à kú Mↄabunↄ bùsun gwe, à mà kɛ̀ Dii a gbɛ̃nↄ wɛ̃nda gwà à ń gbá pↄ́blee, ben à soru kɛ̀ à ta kↄ̃n a nɛ́ naↄ̃ pìnↄ. Ben à fɛ̀ɛ guu kɛ̀ à kún à dà zɛ́n kↄ̃n a nɛ́ naↄ̃ pìnↄ, aↄ̃ↄe taa Yudanↄ bùsun. Ben à bè a nɛ́ naↄ̃ pìnↄnɛ: À liara à tá a danↄ kiia. Dii gbɛ̃kɛɛ kɛare lán á kɛ̀ a gↄ̃ↄ kɛ̀ aↄ̃ gànↄnɛ nà kↄ̃n mapio. Dii tó a baade ɛara à zã kɛ à vɛ̃ɛkii e. Kɛ̀ à lɛ́ zàḿma, ben aↄ̃ ↄ́ↄ dↄ̀ gbãngbãn. 10 Aↄ̃ bènɛ: Wé tányo n gbɛ̃nↄ kiiamɛ. 11 Ben à bè a nɛ́ gyaanↄↄ pìnↄnɛ: À liara! Bↄ́yãnzi é támaozi? Mɛ́ ɛara mà nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ i lɛ à e à zã kɛḿma dↄn yↄ́? 12 À liara à tá! Ma zi kũ̀, mɛ́ e mà zã kɛ dↄro. Baa tó ma bè mɛ́ wɛ́ɛ dↄ zãkɛnazi, ben má è uusiɛa ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ìo, 13 é fↄ̃ à ń dã ai aↄ̃ bíta kũↄ́? É fↄ̃ àgↄ̃ kuu pↄsɛ ń yãnziↄ́? Auo, ma nɛ́nↄ! Dii kpɛɛ lìmɛmɛ. Yã kɛ̀ à a lee pì e kɛmɛ nnaro fá!
14 Aↄ̃ ɛ̀ara wà nà ↄ́ↄ dↄↄa, ben Opa lɛ́ zà a zã da pìa, mↄde Rutu gì à nàa. 15 Ben Naomi bènɛ: Ǹ gwa, n gbɛ̃ndoo e taa a gbɛ̃nↄ kↄ̃n a tãanↄzi. Ǹ liara ǹ táo. 16 Ben Rutu bènɛ: Ǹton nakↄ̃rɛma mà n tón mà táro. Guu kɛ̀ n kɛ̀sɛ e pɛɛɛn, wégↄ̃ lɛdomɛ. Guu kɛ̀ n pitan, gwen mɛ́ pitan. N gbɛ̃nↄ é gↄ̃ ma gbɛ̃nↄ ũ, n Luda é gↄ̃ ma Luda ũ. 17 Guu kɛ̀ n gan, gwen mɛ́ gan wà ma vĩi gwe. Gaa baasiro pↄ́ke é wa kɛ̃kↄ̃aro. Tó ma kɛ̃mma, Dii yã kɛmɛ pãsĩpãsĩ. 18 Kɛ̀ Naomi è à zɛ̀o à táaomɛ, èe yãke onɛ dↄro.
19 Ben aↄ̃ plaa ń píngi gàa aɛ ai aↄ̃ kà Bɛtɛlɛmu. Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe, wɛ́tɛ lògo ń yã musu. Gbɛ̃nↄ bè: Naomin gwe sↄ̃ↄ́? 20 Ben à bèńnɛ: Àtongae ma sísi Naomi dↄro, séde Mara, zaakɛ Gbãapingide pↄsiayã kɛ̀mɛ. 21 Ma gaa wɛ́tɛa kↄ̃n pↄ́o, ben Dii sùmao ↄkori. Bↄ́ yã bé à tò é ma sísi Naomii? Dii bↄ̀ ma kpɛɛ, Gbãapingide yã'ↄ̃amma kpàmazi. 22 Lán Naomi sù kↄ̃n Mↄabunↄ bùsuo nàn gwe kↄ̃n a nɛ́ naↄ̃ Rutu, Mↄabu boriio. Aↄ̃ kà Bɛtɛlɛmu gurↄↄ kɛ̀ wà nà nagãkɛ̃naamɛ.