TITU
1
Titu zĩkɛna Kɛrɛti bùsun
Mamↄma Pↄlu, Luda zↄ̀bleri, Yesu Kirisi zĩ̀rin ma ũ. À ma zĩ mà gbɛ̃ kɛ̀ Luda ń sɛ́nↄ kaara a náanɛkɛnan mà tó aↄ̃ à dↄnzizɛ yãpuraa dↄ̃, lɛ aↄ̃ wɛ́ɛ gↄ̃ dↄ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroozi, kɛ̀ Luda à lɛ́ gbɛ̃̀ zaalɛ anduna e káɛro. Eè ɛgɛɛ to sↄ̃ro. Ben yã pì bↄ̀ gupuraaa a gurↄↄa waazi kɛ̀ Luda wa Mìsiri dàmɛ ma kɛɛ guu lán à dìɛ nà. Mámbe ma takada kɛ̀ kɛ̃̀nnɛ Titu, ma nɛ́ yãpuraa Yesu zɛ́ kɛ̀ wá kún lɛdoo guu. De Luda kↄ̃n Kirisi Yesu wa Mìsirio gbɛ̃kɛɛ kɛnnɛ, à n gba aafia.
Ma n to Kɛrɛti, lɛ ǹ yã kɛ̀ gↄ̃̀ gweenↄ gↄ̃gↄ̃, ǹ gbɛ̃nsinↄ diɛ wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo lán má ònnɛ nà. À maa gbɛ̃nsi gↄ̃ kuu taari sai nↄmɛndodee ũ. À nɛ́nↄ gↄ̃ dɛ ludanaanɛkɛrinↄ ũ, wàtongↄ̃ ń dↄ̃ nɛ́ zàzari swãgbãadeenↄ ũro. Zaakɛ gbɛ̃nsi nɛ́ Luda zĩ gwàrimɛ, àtongↄ̃ dɛ taaridee ke wadadee ke pↄfɛ̃ri ke wɛ̃dɛri ke gbɛ̃ pãsĩ ke ↄↄzaawɛtɛri ũro. Sé àgↄ̃ dɛ nibↄfↄ̃ri ũ, làakaridee kɛ̀ zɛ̀ kↄ̃n maakɛnao ũ, gbɛ̃ súusu kɛ̀ kú adona bensↄ̃ à a zĩnda kũna dↄ̃ↄ ũ, gbɛ̃ kɛ̀ zɛ̀ gbãngbãn kↄ̃n yã náanɛdee kɛ̀ wè dańnɛo ũ, lɛ à e à lɛ́ da gbɛ̃ pãndenↄa kↄ̃n yãzɛdedannɛna pìo, à gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ à yã kpɛɛnↄ ɛgɛɛ káńnɛ ń ↄzĩ.
10 Zaakɛ swãyãmarisaidee kɛ̀ aↄ̃è gbɛ̃nↄ likↄ̃a kↄ̃n ń yã'onaonↄↄ pari, atɛ̃nsa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ zɛ̀ kↄ̃n bã̀ngukɛna yãonↄ. 11 Aↄ̃è ua lɛzii yaka. À maa wà lɛ́sↄ dańnɛ. Aↄ̃è yã kɛ̀ dɛ wà dańnɛroo dańnɛ ↄↄ zaa ena yãnzi. 12 Kɛrɛti bùsu annabi ke bè, Kɛrɛtinↄ nɛ́ ɛgɛdeenↄmɛ, nↄ̀bↄ pãsĩnↄmɛ, ye'uzi mɛadeenↄmɛ. 13 Yã pì nɛ́ yãpuraamɛ. Beee yãnzi ǹ kpãkɛ̃ńzi maamaa, lɛ aↄ̃gↄ̃ dↄnzizɛ kũna gbãa. 14 Aↄ̃ton làakari dↄ Yudanↄ garaaro ke gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kɛ̃̀ yãpuraaa yãdiɛnanↄ. 15 Pↄ́ke ègↄ̃ gbãsĩ gbãsĩsaideenↄnɛro, bensↄ̃ pↄ́ke ègↄ̃ gbãsĩsai ludayãdarisai gbãsĩdeenↄnɛro, kɛ̀ aↄ̃ laasuu kↄ̃n ń nↄ̀sɛo zaa yãnzi. 16 Aↄ̃è be wà Luda dↄ̃, ben aↄ̃ yãkɛna è ń ɛgɛ bo. Bɛgizinↄmɛ, aↄ̃è yã maro, aↄ̃è fↄ̃ wà yã maa ke kɛro.