2
Aburr-guyolkiya
Wurra aburr-werranga aburr-gata wola aburr-wena aburr-workiyana, birripa jarra aburr-guyolkiya aburr-guyinda aburr-mujaruk, minypa burrbu-yolkaja aburr-workiyana wurra gama gorlk. Rrapa gun-guniya gu-yirdiya barra gu-ni. Minypa aburr-guyolkiya aburr-guyinda marn․gi aburr-gunega birripa aburr-balagarrgurrjiya barra ana-gorrburrwa, janguny gun-nerranga gubu-ga barra gurda, wurra ngika Wangarr gun-nika, wurra gun-gujuwa, ngaja, ngarla. Birripa minypa abu-bawa barra an-gata Bunggawa nipa mu-maningan a-jortchinga burrwa, gu-gata wenga barra minypa nipa yibirrich burr-bu barra. Wurra aburr-jaranga aburr-malcha barra burrwa aburr-gata birripa burr-guya gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya, rrapa gu-gata wenga wurra gama gorlk gun-nerra gubi-nega barra gun-guna gun-molamola jarlakarr gun-burral, jimarn jarrapa gun-guyolkiya. Aburr-gata aburr-guyolkiya aburr-guyinda marn․gi aburr-gunega, birripa nyirrbu-yolka barra aburr-workiya ana-goyburrpa, ngardawa aburr-ngumurda. Minypa birripa gubu-borrwuja gu-gata gu-birripa gu-janguny minypa mbi-ma barra rrupiya. Ngardawa janguny birripa aburr-weya aburr-workiya, gun-gata birripa wupa nyanma; Wangarr nyanma ngika. Gun-narda nula wola baman gu-ni nipa Wangarr nawanawa a-ni burr-mari a-wengga barra burrwa rrapa burr-bu barra. Gu-gata nula nipa minypa burr-jaywuja a-jirra, ngaja, ngarla!
Minypa gun-maywapa ranginy waykin aburr-guyinda aburr-gata aburr-werranga werra aburr-negiyana rrapa nipa Wangarr gala baywarra gu-nengarna burrwa. Ngika. Wurra nipa burr-yerrnyjinga yi-gata wuparnana gu-jel, gatiya birripa an-munya aburr-ninyarra, aburr-bichiya aburr-nirra burr-gubandawiya jirn (chain) nuwurra waypa jurdach guna-bampa barra Wangarr burr-mari a-wengga barra burrwa. Minypa mola gun-maywapa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni nipa Wangarr gala baywarra gu-nengarna burrwa, wurra bugula wana guna-jerrmarra burrwa, birripa aburr-bulapalawa aburr-guybuna ngardawa gala jal aburr-nirrarna nula Wangarr. Wurra an-ngardapa wupa an-gugaliya Wangarr a-jarlapuna a-menga, nipa an-gata Nowa (Noah) a-wena a-workiyana jechinuwa gun-gunega janguny. Nipiya Nowa aburr-yigipa burr-bapala burr-jawa rrapa aburr-birripa mu-gumarrbipa yerrcha Wangarr burr-jarlapuna burr-menga minypa arr-ngardapa arr-murna rrapa arr-jirrapa arr-ngardapa, minypa 8. Genesis 6:1—7:24 Minypa barrwa gun-maywapa gu-gata gu-rrawa Jorram (Sodom) rrapa Gumóra (Gomorrah) Wangarr burr-yalpuna gu-bol, gu-yirdiya barra gu-ni barra burrwa aburr-gata ngacha gu-galiya yerrcha minypa gala jal aburr-ni nula Wangarr. Genesis 19:24 Wurra minypa Wangarr a-jarlapuna a-menga an-ngardapa an-gugaliya an-gata an-nelangga Lot minypa nipa jechinuwa a-ni a-workiyana rrapa wargugu a-ni gun-gata nula minypa aburr-gata aburr-werra gun-nerra jama aburr-ji aburr-workiyana Genesis 19:1-16(Minyjiya, ngarla. Nipa an-gatiya jechinuwa a-ni a-workiyana gu-birripa gu-rrawa, wurra minypa burr-guya wargugu a-ni nipa burr-nana a-workiyana rrapa a-galiyana burrwa a-workiyana birripa gun-nerra jama aburr-ji.) Wurra minypa Wangarr a-jarlapuna a-menga Lot, gun-narda minypa gu-galiya yerrcha aburr-yinmiyapa minypa jal aburr-nirra nula Wangarr nipiya ganyjarr gu-rrimanga burr-jarlapurda burr-mangga a-workiya gun-gata gun-guwarga gun-guyinda rrapa gun-nerra. Rrapa aburr-werranga aburr-gata gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya nipa ganyjarr gu-rrimanga burr-burnda a-workiya nuwurra waypa gun-balmapa gu-ni nipa burr-mari a-wengga barra burrwa rrapa minypa gun-gubu gu-mungba barra. 10 Gu-guyinarda ngacha, wurpa lika nipa Wangarr burr-guya a-bachirramiya burrwa a-nirra aburr-gata minypa birripa aburr-burral werra aburr-negiya aburr-workiya minypa gun-nerra birripa burr-guya gubi-rrimanga rrapa gala aburr-galiya nula aburr-workiya bunggawa an-guyinda.
Aburr-gurdiya ngacha gu-galiya yerrcha birripa minypa gala ana-nga aburr-gurkuja nula aburr-workiya, wurra minypa gun-nga birripa jal aburr-nirra, gun-gata wupa jama aburr-jirra aburr-workiya. Birripa gala aburr-gurkuja gun-gata minypa an-nerra abi-nenga aburr-workiya wana an-guyinda waykin a-nirra. 11 Wurra aburr-gata minypa Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, birripa jarra marrban aburr-molamola rrapa burr-barlmarrk jama aburr-jirra aburr-workiya, wurra gatiya birripa balapala gubi-rrenyjinga nula aburr-workiya Wangarr, birripa gala werra burrbi-nega aburr-workiya aburr-werranga. 12 Wurra aburr-guna gu-galiya yerrcha, birripa minypa an-gata an-mugat a-rrigirrgnga a-workiya rrapa gala gu-borrwa ana-werranga a-bu barra a-juwa. Minypa gun-burral birripa aburr-guna gu-galiya yerrcha gun-nerra gubi-nenga aburr-workiya gun-nga gun-gata minypa gala gubu-malawa, wurra gala gubu-borrwa minypa birripa aburr-juwa barra gu-gata gu-werra birripa gubi-rrimanga; 13 gala gubu-borrwa gun-nerra guna-jeka barra burrwa, mu-ngoyurra birripa werra burrbi-negarra aburr-werranga. Minypa gun-guniya Wangarr marr gu-ganyja arrburrwa warlaman arr-gurdiya gorlk, wurra birripa jarra aburr-worlworlchinga aburr-nirra aburr-workiya gun-gata wupa nyanma gu-guniya gu-yika gu-rrawa. Minypa gun-gata ana-goyburrpa Wangarr nyiburr-yika gu-galiya yerrcha gu-ngardapa nyiburr-negiya nyiburr-workiya rrapa balaja nyibu-banga wugupa ngardawa minypa jal nyiburr-nirra ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta, wurra gun-narda birripa jarra aburr-guna minypa gun-maywapa gun-nerra gu-mulpiya, barra minypa ana-goyburrpa gona nyiburr-ni barra burrwa. 14 Birripa mipila aburr-jirra marrambay gun-guji gubu-borrwuja aburr-workiya rrapa mu-nguy jal aburr-nirra aburr-workiya gun-nerra. Rrapa abirriny-yerranga abirriny-jata gun-jaranga gubirriny-borrwuja abirriny-yorkiya, birripa aburr-guna burrbu-yolkaja aburr-workiya, abirriny-malchinga burrwa gun-nerra birripa jama aburr-jirra. Birripa aburr-ngurrnga minypa gun-jaranga jal aburr-nirra aburr-workiya, wurra Wangarr mari gu-rrimanga burrwa, ngaja, ngarla! Genesis 6:5 15 Birripa minypa gun-molamola jarlakarr gubu-bawuna, aburr-lijiwarriyana. Minypa abu-jurrjurrmunga aburr-nirra an-gata Beylam (Balaam) mu-ngoyurra a-ni, an-gatiya Biyor (Beor) an-nika an-walkurpa jal a-ni a-bamuna rrupiya, birripa minypa abu-wirrpana, nipa minypa gun-nerra jama a-ji burrwa. 16 Wurra Beylam nipa Wangarr a-jobujobuna gun-gata nula gun-nerra nipa jama a-ji. Minypa Beylam jin-nika dongki manyjirda jiny-jirra jiny-nyukurdanyjiyana minypa an-gugaliya jiny-yena, nipiya ji-nyala a-jobujobuna Beylam an-gatiya wurpa niya nipa Wangarr ana-nyala a-wuna a-workiyana nipa gu-ngurrjinga Wangarr gun-nika, wurra barrwa gugu an-nerra an-gugaliya a-ni. Numbers 22:4-35
17 Aburr-gurdiya gu-galiya yerrcha, birripa minypa gun-maywapa gun-gata bugula mipila gu-jirra nipa minypa gu-gachinga, gala gu-yinmiya arr-jalkaka. Rrapa barrwa birripa minypa gun-maywapa gun-gata nguparr minypa gu-gakiya gu-bamburda gu-workiya, gu-barlmarrk gu-jalanggakaja, rraka yorr gala gu-bungga, gu-gurraga rrawa. Birripiya Wangarr gu-jarlapuna burrwa minypa an-munya wupa aburr-nipa barra aburr-workiya 18 ngardawa minypa wana aburr-negiyana aburr-workiyana. Ngardawa birripa gun-jaranga aburr-weya aburr-workiya gun-guyolkiya gun-guyinda rrapa minypa burrbu-warganyja aburr-workiya gu-werra gu-gata ngacha minypa an-gugaliya gun-nerra jama a-jirra a-workiya. Minypa aburr-werranga aburr-guna waya aburr-molamiya aburr-bamburda gu-gata gu-guyolkiya wenga, birripa jarra barrwa aburr-lijiwarriya aburr-workiya ngardawa aburr-guna aburr-guyolkiya wupa nyanma. 19 Minypa birripa aburr-guna gochila burrbi-rracha aburr-workiya wurra gama gorlk jimarn jarra gun-molamola gu-ni barra burrwa. Wurra aburr-gunaga aburr-guyolkiya birripa jarra minypa aburr-mujama aburr-nirra nula gun-nerra, [rrapa gu-yirdiya barra gu-ni burrwa aburr-gata minypa aburr-galiyarra burrwa aburr-workiya.] Minyjiya, ngarla. An-gugaliya an-mujama a-nirra nula a-workiya gun-nga gun-gata minypa a-rrimanga gu-nirra. 20 Rrapa birripa aburr-gata minypa mu-ngoyurra marn․gi aburr-ni nula an-ngayburrpa Bunggawa Jesus Christ, an-gatiya an-ngayburrpa Wanngu An-gunega, rrapa minypa gun-nerra gu-guna gu-yika gu-rrawa birripa minypa gubu-beybana, aburr-molamiyana ngardawa nipa nyanma, wurra minyja barrwa aburr-ngukurdanyjiya, aburr-jeka gu-werra, gun-narda minypa mu-ngoyurra aburr-werra aburr-ni, wurra barrwa gugu aburr-werra aburr-ni burr-guya aburr-werra. 21 Gun-mola jimarn jarra birripa gala mu-ngoyurra marn․gi aburr-nirrarna gun-molamola jarlakarr. Wurra minypa gun-gata birripa marn․gi aburr-ni gun-gata gun-japurra joborr Wangarr burr-wuna, wurra barrwa gubu-bawuna, gun-narda minypa birripa werra aburr-negiyanapa warrpam. 22 Minypa ngayburrpa nguburr-weya nguburr-workiya janguny: “Gulukula a-jeknga a-workiya nula gun-gata nipa a-gurljinga a-workiya,” rrapa “Bigibigi ngubu-weparda nguburr-workiya, barrwa jiny-jeknga, jiny-jurnumbiya jiny-yorkiya jilpirr gu-guyinda.” Proverbs 26:11

2:5 Genesis 6:1—7:24

2:6 Genesis 19:24

2:7 Genesis 19:1-16

2:14 Genesis 6:5

2:16 Numbers 22:4-35

2:22 Proverbs 26:11