9
Jol (Saul) A-ngukurdanyjiyana Rrapa Marr A-balcha Nula Jesus
(Jama Aburr-ji 22:6-16; 26:12-18)
Rrapa an-gata Jol (Saul), nipa mu-nguy an-bachirra a-ni burrwa Jesus burr-yika jawina; jal a-ni barra burr-wuleba. Lika a-bona nula junggay wana an-babalapa rrapa a-wengganana jurra mun-guyinda a-wukurrja barra nula barra waya nipa Jol a-boy gun-gata rrawa Daméchkach (Damascus) rrapa bala gun-guyinda Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya nipa barra a-barrnguma, a-bengga burrwa. Rrapa gata wupa minyja burr-barripa Jesus burr-yika jawina, lika gun-mola gu-ni barra nula Jol nipa bin-dima barra rrapa burr-ga barra gurda Jirúchalam (Jerusalem) burr-wurra rrapa burr-gama. Mu-gurda ngacha jurra nipa Jol a-wengganana an-gata junggay wana an-babalapa.
Ganapiya, lika mun-narda Jol mu-menga jurra, lika mu-ganyja a-bona. A-bamuna, yi-gurrepa a-bena a-bona Daméchkach, lika gatiya gugu gun-gujayanaya gu-bena nula waykin wenga minypa gun-maywapa a-mirlchinga a-workiya. Lika Jol a-bungguna gu-jel rrapa a-galiyana a-yu an-gata manyjirda a-jirra a-wena nula, a-yinanga nula, “Jol, Jol, a-lay, wurriya nguna-burnda ny-yorkiya?”
Lika Jol a-yinanga, “Nginyipa ny-yingiya, a-lay, Bunggawa?”
Nipa a-yinagata nula, “Ngaypa Jesus, ng-guniya nginyipa nguna-burnda ny-yorkiya. Wurra garlma, boy gata gun-murna rrawa, rrapa burraya ny-jaliya barra nginyipa ny-yinmiya barra.”
Rrapa aburr-gata Jol burr-ganyja gurda aburr-yigipa jawina yerrcha, birripa aburr-derichinga, aburr-jurnjinga, minypa aburr-galiyana wengga, wurra gala abi-nacharna ana-nga a-wena. Ganapiya, lika nipa Jol a-garlmuna, jimarna a-ganajarna, wurra gun-nyagara; wurra gapula a-ni. Lika birripa aburr-yigipa jawina mernda a-jirra abi-rrimarra, abu-ganyja rrawa Daméchkach. Lika gata minypa ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa nipa gapula a-ni rrapa gala balaja m-bangarna o bugula gu-wurlchingarna, wurra ngika, gun-nyagara.
10 Rrapa gun-gata rrawa Daméchkach an-ngardapa an-gugaliya a-ni Jesus an-nika jawina an-gata an-nelangga Ananáyach (Ananias). Nipa minypa a-ganana a-ni, a-nana nipa Jesus ana-nyala a-gonyjinga nula rrapa an-nelangga a-menga, a-yinanga nula, “Ananáyach, a-lay!”
Lika nipa a-yinanga, “Ng-guna, a-lay, Bunggawa.”
11 Lika nipa Jesus a-wena nula, “Garlma, boy gun-gata jarlakarr gun-nelangga Jechinuwa. Lika gun-gata Jurrach (Judas) gun-nika rrawa burr-wenggana an-an․gaya a-nirra Dartchach (Tarsus) an-guyinda an-nelangga Jol. Ngardawa nipa an-gatiya nguna-wengganacha a-nirra. 12 Gipa borrich gu-nana minypa an-gugaliya an-nelangga Ananáyach a-bengga barra nula, murna a-jirra ana-guyinda a-rrima barra mun-barra mun-molamola a-gana.”
13 Gun-narda Ananáyach a-galiyana Jesus a-wena nula, lika a-yinanga, “Ngika, a-la, Bunggawa. Wurra aburr-jaranga aburr-weya aburr-workiya, ng-galiyarra burrwa ngu-workiya an-gata abu-ngurrjinga nipa an-bachirra. Minypa aburr-nginyipa jawina nipa burr-burnda a-workiya gata Jirúchalam, 14 rrapa ana-boya, ngunyuna nyirr-bu barra. Minypa burr-jurra ana-boya, birripa aburr-gata wana junggay yerrcha abu-wuna, minypa gun-mola nula nyin-dima barra ngayburrpa marr nyiburr-balcharra nggula.”
15 Ananáyach a-yinagata a-wena nula Jesus. Wurra nipiya Bunggawa a-yinagata nula, “Ngika. Wurra boy, bengga nula. Ngardawa an-gata gipa ngu-menga, nipa an-mujama a-ni barra apula. Minypa ngaypa ngu-welangga nguna-ngurrja barra burrwa aburr-jaranga gu-werranga gu-werranga gu-rrawa aburr-nirra aburr-boya Jentayl (Gentile) yerrcha, aburr-birripa bunggawa yerrcha aburr-gata burr-guta, rrapa minypa mola nguna-ngurrja barra burrwa Yichrayal (Israel) aburr-bapurr. 16 Rrapa nipa gun-nerra gu-ni barra nula gu-workiya ngardawa an-ngaypa jawina rrapa ngaypa ngu-marr. Wurra gun-narda burraya ngaypa ng-gurdagurdarra barra.”
17 Jesus a-yinagata a-wena nula Ananáyach. Lika nipa Ananáyach a-garlmuna, a-bona, a-bena nula Jol. Lika a-rrimarra rrapa minypa a-yinanga nula, “A-lay, an-borrmunga Jol, nipa Jesus nguna-jerrmarra nggula, an-gatiya a-beya nggula gu-jarlakarr nyina-boya gun-guna rrawa. Nipa nguna-jerrmarra nggula barra ny-jana rrapa Mern An-mawunga a-barrnguma nggula.”
18 A-yinagata a-wena nula Ananáyach ana-nyala, warrika nipa Jol mipila a-jirra ana-guyinda gun-nerra gun-guyinda minypa gurdijarra an-maliyarra, gu-gata ngacha a-bawunapa gu-bungguna, lika a-ganana. Lika a-garlmuna rrapa nipa Ananáyach ana-nyala bama a-gurragaja. 19 Rrapa nuwurra waypa balaja m-barra, lika Jol wanngu a-ni warrpam. Lika gu-yinmiyapa ngorrngurra nipa gata a-ni Daméchkach, rrapa Jesus burr-yika jawina aburr-gata birripa abu-malapuna aburr-ni.
Jol Gu-ngurrjinga Jesus Gun-nika Janguny Gata Daméchkach (Damascus)
20 Rrapa nipa Jol jechinuwa a-bona a-workiyana, gu-bala gu-guyinda a-bena burrwa a-workiyana Ju yerrcha gun-burriya gun-gata minypa marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Lika gatiya wupa a-wena burrwa a-workiyana minypa Jesus nipiya an-gata Wangarr an-nika An-walkurpa. 21 Rrapa gun-narda aburr-galiyana nula, birripa aburr-jaranga gochila aburr-barrjinga. Minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “A-lay, nipiya an-guna gata Jirúchalam burr-burnda a-workiya, ya, minypa aburr-gata marr aburr-balcharra nula Jesus? Wurra ana-boya gun-guna rrawa, ngayburrpa bama nguburr-yinaga jimarn jarra a-yirda jama a-ji gun-maywapa, minypa wurra rrapa gama bin-dima, yi-gata Jirúchalam burr-ga, burr-barnja burrwa aburr-gata wana junggay yerrcha.”
22 Aburr-yinagata aburr-wena, aburr-wengganachichiyana aburr-ni. Wurra nipa Jol burr-barlmarrk a-wena burrwa a-ni, gun-narda wana gu-ni gu-bamuna ganyjarr. Minypa yarlanga gu-negarra burrwa a-workiyana Jesus an-nardiya nipa Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega. Lika Ju yerrcha aburr-gata Daméchkach aburr-ni, birripa aburr-jurnjinga. 23 Lika gun-jaranga ngorrngurra gu-ni, lika wengga gubu-buna aburr-ni aburr-yinmiya barra abu-bu barra Jol. 24 Wurra nipa Jol marn․gi a-ni burrwa birripa gubu-borrwurra. Minypa jandarra gun-gata gu-jirra gu-gomarriya gun-gata gu-murna rrawa, wurra yarlanga ngana gu-jirra birripa marr gubu-ganyja nula barra nipa abu-bu. 25 Wurra gun-gata ana-munya gu-ni, Jol burr-yika jawina abu-menga, gu-burlupurr abu-barnjinga wana gun-babalapa, lika yarlanga abu-barnjinga gu-jonama, lika a-bona. Rrapa aburr-gata ngana gu-jirra marr gubu-ganyja nula gala abi-rrimangarna rraka abu-burndarna, wurra gun-nyagara. 2 Gorint 11:32-33
Jol A-bona Jirúchalam A-ni
26 Wurra nipa Jol a-bona Jirúchalam. Rrapa gata waypa a-bena, nipa bama a-yinanga jimarna nipa barra wugupa burrwa Jesus burr-yika jawina gu-ngardapa aburr-negiya. Wurra birripa jarra aburr-gurkuja nula, jimarna nipa gala Jesus an-nika jawina a-nirrarna. 27 Wurra nipa Barnabach (Barnabas) ana-nyala ana-bona, a-bena nula Jol, minypa a-gunggajinga nula. Lika a-menga, abirri-bona, abirri-bena burrwa Jesus burr-yika aburr-mujama. Lika nipa Barnabach a-wena burrwa nipa Jol a-yinmiyana a-nana Jesus gata gu-jarlakarr, rrapa nipa Jesus ana-nyala a-yinmiyana a-wena nula, rrapa barrwa nipa Jol a-yinmiyana Jesus gun-nika janguny gu-ngurrjinga burrwa aburr-gata Daméchkach aburr-nirra rrapa gala a-gurkujarna burrwa. 28 Lika Jesus burr-yika aburr-mujama, birripa aburr-mola abu-malapuna aburr-ni Jol, rrapa nipa gun-mola nula gata Jirúchalam a-rrigirrgarra rrapa yarlanga a-wena burrwa a-workiyana Jesus gun-nika janguny.
29 Rrapa Ju yerrcha aburr-werranga aburr-gata minypa Grik (Greek) aburr-wena aburr-workiyana, nipa Jol a-wena burrwa rrapa minypa ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiyana. Wurra barrwa birripa jal aburr-ni jimarna jarra abu-burndarna. 30 Rrapa Jesus burr-yika jawina gun-narda waypa aburr-galiyana, lika Jol abu-menga, abu-ganyja aburr-bona Jecharíya (Caesarea), lika abi-jerrmarra, a-bona gu-yigipa gu-rrawa Dartchach (Tarsus).
31 Gun-gatiya nuwurra jurdach lika magaya gu-ji burrwa Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula gun-gata rrawa Judíya (Judea) rrapa Galali (Galilee) rrapa Jimériya (Samaria). Minypa gala ana-nga burr-burndarna, wurra bamawa gu-ji. Rrapa minypa nipa Mern An-mawunga derta burr-negarra rrapa a-gunggajinga burrwa, birripa aburr-jaranga aburr-ni aburr-bamuna rrapa minypa burr-guya marr aburr-balcha nula Bunggawa nipa Jesus, rrapa rum gubu-borrwurra nula aburr-workiyana.
Birta (Peter) A-bona Rrawa Lida (Lydda) Rrapa Jopa (Joppa)
32 Rrapa an-gata Birta (Peter), nipa minypa a-gomarriyana a-yu rrawa gu-jirra gu-boya, a-bona, balapala bin-denyjinga Jesus burr-yika jawina gun-gata rrawa Lida (Lydda). 33 Rrapa gata a-nana an-ngardapa an-gugaliya an-nyarlkuch a-yu, nipa an-nelangga Yiníyach (Aeneas). Minypa nipa an-gata gala a-yinmiyarna a-rrigirrgngarna a-workiyarna, wurra a-yupa a-workiyana jemberr gun-jaranga minypa 8. 34 Lika nipa Birta ana-nyala a-wena nula, “Yiníyach, a-lay, Jesus Christ wanngu biy-nenga a-nirra. Garlma. Garrung ma, bicha.” Birta a-yinagata a-wena nula, warrika a-garlmuna. 35 Rrapa aburr-gata aburr-jaranga gun-gata rrawa Lida rrapa Jeran (Sharon) aburr-ni, birripa abi-nana a-molamiyana, lika aburr-ngukurdanyjiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus.
36 Rrapa gun-nerranga rrawa gun-gata Jopa (Joppa), jin-ngardapa jinyu-ni Jesus jin-nika jawina jin-gata jin-nelangga Debita (Tabitha), wurra Grik gu-guyinda jin-nelangga jibu-ngurrjinga aburr-workiyana Dorkach (Dorcas). Nipa jama jiny-ji jiny-yorkiyana, jiny-junggajinga burrwa jiny-yorkiyana aburr-werranga aburr-gata aburr-nyagara. 37 Wurra gun-gatiya gugu nipa jiny-yorrpuna guya gun-mirdi, lika jiny-juwuna. Lika burr-gurla jibu-wepana gun-birripa gun-guwarr, lika wupa gu-ngarnama jibu-barnjinga waykin gu-bala.
38 Rrapa Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata Jopa aburr-ni, birripa waypa gubu-borrwurra nula Birta nipa gata a-ni Lida balay ngika rrawa, lika burrbi-jerrmarra abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha abirri-daykaja abirri-bona, abirri-wengganana nipa Birta minyja rraka ana-garlmurda yibirrich.
39 Lika nipa a-garlmuna, aburr-bona wugupa. Lika aburr-bena, lika abu-ganyja aburr-warrchinga gu-bala wupa. Gatiya lika miliyak yerrcha aburr-gata minypa aburr-rruwujana achila aburr-ni, birripa aburr-ji aburr-gomarriyana nula nipa Birta gojilapa a-ji, rrapa minypa abu-gurdagurdarrana mirikal mun-guyinda nipa Dorkach mu-jarlapuna burrwa jiny-yorkiyana. 40 Lika Birta burr-jerrmarra, yarlanga aburr-bena. Lika ana-menama gu-rrana rrapa Wangarr a-wengganana a-ni. Lika a-ngukurdanyjiyana achila jin-burral jin-gata mu-ngoyurra jiny-juwuna, lika a-wena achila, “Debita, a-jay, garlma!” Lika nipa jiny-janana, rrapa gatiya waypa a-nana Birta, lika jiny-jarlmuna, jinyu-ninya. 41 Lika nipa Birta murna jiny-jirra jin-dimarra, jiny-jarrkarrana, nipa jiny-jinyja. Lika Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula a-gonyjinga burrwa, aburr-bona gurda aburr-gata aburr-miliyak burr-guta, lika burr-wuna jin-gata burr-guwaywuya.
42 Rrapa aburr-jaranga gata Jopa aburr-ni gun-narda aburr-galiyana, lika aburr-ngukurdanyjiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus. 43 Lika Birta gu-yinmiyapa ngorrngurra gata a-ni Jopa ana-werranga ana-murna an-gata an-nelangga Jayman (Simon). Nipa Jayman an-gata jama a-ji a-workiyana jin-maliyarra bulugi.

9:25 2 Gorint 11:32-33