3
Abirrinyu-lijiwarriyana
An-gata minyjak an-guyinda jin-gata minyjak jin-guyinda nipa Wangarr an-gata Ay-ninyarrapa Ay-workiya burr-jarlapuna, nipa an-gata nguymbula an-guyolka. Nipa a-yinanga a-wena achila jin-gata jin-gugaliya, “Nipa Wangarr a-wena nggula, jimarna mun-nerranga mun-guna gun-jong mu-jirra m-boya gala barra balaja ny-bay, ya?”
Lika nipa jin-gugaliya jiny-yena nula nguymbula, “Gun-mola atila nyirri-bay barra mun-guna balaja mu-jirra m-boya gun-guna rrawa. Wurra Wangarr a-wena, gala nyirri-yinmiya nyirri-bay mun-gata balaja mu-gata gu-jong gojilapa mu-jinyjarra. Gala nyirri-yinmiya nyirri-dima burr-guta. Gala yapa nyirri-juwun.”
Wurra nipa nguymbula a-yinagata achila jin-gugaliya, “Ngika. Gala nyirriny-yinmiya nyirriny-juwa. Jarra Wangarr marn.gi gun-gata ana-gorrinyjipa nyirriny-bay mun-gata balaja mu-gata gu-jong mu-rrimanga, marn.gi nyirrinyu-ni barra minypa nipa Wangarr marn.gi a-nirra. Marn.gi nyirrinyu-ni barra gun-gata nula minypa gun-ngiya gun-molamola rrapa gun-ngiya gun-nerra.”
Ganapiya, lika gun-gatiya jin-gugaliya mu-nana nipa gun-jong mun-molamola rrapa minypa balaja mun-molamola mu-rrimarra, rrapa minypa nipa gu-borrwurra mun-gata mun-molamola marn.gi mun-gunega, lika mun-narda balaja mu-menga, m-barra. Rrapa mun-nerranga a-wuna an-gumarrbipa ngacha an-gata wugupa achila, rrapa nipa m-barra.
Lika gatiya gugu marn.gi abirrinyu-ni gun-gata minypa birrinyjipa abirriny-nyarlanga abirrinyu-ni. Lika mbirriny-menga mula mu-jirra gun-jong mun-gata wagarrich, lika mbirrin-dana, abirriny-barrngumurra martun minypa.
Gun-gatiya yi-rrana gu-ni gu-nyiljinga, birrinyjipa abirriny-jaliyana Wangarr an-gata Ay-ninyarrapa Ay-workiya nipa ganggulkul gu-rrenyjinga a-bamuna gun-gata gun-molamola rrawa. Lika nipa an-gugaliya rrapa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya, birrinyjipa gu-mugarla gu-guyinda gu-gatiya gu-rrawa abirriny-yilkakiyana nula Wangarr an-gata Ay-ninyarrapa Ay-workiya. Gala yapa bijirrinyu-nan. Wurra nipa a-gonyjinga nula an-gugaliya. A-yinanga nula, “A-lay, yina ny-jaya?”
10 Nipa an-gugaliya a-yinanga, “Ngika. Wurra ng-galiyana nggula ganggulkul n-denyjinga gu-guna gun-molamola rrawa, lika ngaypa ng-gurkuja, ngardawa ngu-nyarlanga. Lika ngu-yilkakiyana.”
11 Nipa Wangarr a-yinagata nula an-gugaliya, “Ana-nga biy-ngurrjinga nginyipa ny-nyarlanga? Wurra balaja mu-gata gu-jong mu-rrimanga, mun-gatiya ngaypa ngu-wena nggula gala barra ny-bay, mun-narda nginyipa ny-barra, ya?”
12 An-gugaliya a-yinagata, “Jin-guna jin-gugaliya nginyipa nguna-wuna jin-gubalpura apula, nipa nguna-wuna balaja mu-gata gun-jong mu-rrimanga, lika ngu-barra.”
13 Lika Wangarr an-gata Ay-ninyarrapa Ay-workiya a-wena achila jin-gata jin-gugaliya, “A-jay, gun-gata nginyipa ny-yinmiyana?”
Nipa jin-gugaliya jiny-yinanga, “An-gata nguymbula nguna-yolkaja, lika ngu-barra.”
14 Lika Wangarr an-gata Ay-ninyarrapa Ay-workiya, nipa a-wena nula nguymbula. A-yinanga nula, “Ngardawa nginyipa ny-yinagata jama ny-ji ny-yolkaja, nipa burr-guya gun-nerra gu-ni barra nggula; aburr-werranga minyjak aburr-guyinda aburr-gata aburr-gumurna rrapa aburr-mugat, nipa marr gu-yinda gun-nerra gu-ni barra burrwa. Nginyipa ny-jochila gu-jel n-dika barra ny-yorkiya, rrapa burr-jel ny-baypa barra ny-yorkiya. 15 Rrapa gun-guna minypa ng-gurrma barra mun-bachirra mu-yu barra ana-gorrinyjula jin-guna jin-gugaliya rrapa nginyipa. Minypa nginyipa nyiburr-bureybureygu rrapa jin-guna aburr-yayawgu nyiburr-bacha barra nyiburr-ni. Nipa a-mapa barra nginyipa bama ny-jirra biy-bu barra, rrapa nipa rrepara a-jirra nginyipa ny-bay barra.”
16 Rrapa jin-gata jin-gugaliya nipa Wangarr a-yinanga a-wena achila, “Ngaypa burr-guya gun-derta ngu-nega barra nggula gun-gata minypa nginyipa delipa ny-ma barra ny-yorkiya; ny-yurkuricha barra ny-yorkiya, delipa ny-ma barra. Wurra nginyipa jal nyi-ni barra nula an-nginyipa an-gumarrbipa nggu, wurra nipa mu-ngoyurra a-ji barra nggula a-workiya.”
17 Rrapa an-gata an-gugaliya nipa Wangarr a-yinanga nula, “Ngardawa jin-nginyipa jin-gumarrbipa nggu manyjirda jiny-jirra ny-jaliyana achila rrapa ny-barra mun-gata balaja mu-gata gu-jong mu-rrimanga ngaypa ngu-wena nggula gala barra ny-bay, lika gun-guna jel gun-nerra gu-ni barra. Jama wana ny-ji barra ny-yorkiya balaja barra ny-bay; 18 bornangguna jin-guyinda jiny-jirralmiya barra jiny-yorkiya – gu-lokula an-nga burr-guta an-darrartka – rrapa nginyipa ny-bay barra ny-yorkiya minypa gorrngunya mun-guyinda rrapa gu-jong mu-rrimanga. 19 Ny-nyawarrcha barra nyi-ni ny-yorkiya, jama ny-ji barra ny-yorkiya balaja nula ny-bay, nuwurra ny-jeka barra jel nyi-ni barra. Ngaypa ngiy-jarlapuna nginyipa gu-jel wenga, ny-jurdiya nginyipa gu-jel nyi-guyinda rrapa ny-jeka barra jel nyi-ni barra.”
20 Lika nipa Arram (Adam) jin-nigipa jin-gumarrbipa niya jin-nelangga jiny-jarrana Yip (Eve), ngardawa nipa mampa burra gu-galiya yerrcha. 21 Lika Wangarr an-gata Ay-ninyarrapa Ay-workiya, nipa mu-jarlapuna burrinyjula minyjak an-maliyarra abirriny-barrngumurra.
22 Lika Wangarr an-gata Ay-ninyarrapa Ay-workiya, nipa a-wena, a-yinanga, “Minyja an-guna an-gugaliya nipa gugu minypa ngatipa arri-gunaga; nipa marn.gi gun-gata nula minypa gun-ngiya gun-molamola rrapa gun-ngiya gun-nerra. Wurra gala yapa mernda a-jirra a-garlmurda, mu-rrimarda, m-barda balaja mu-gata gu-jong mu-rrimanga wanngu mun-gunega. Gala yapa mu-nguy ay-ninyapa ay-workiya.” 23 Gu-gurda nula Wangarr an-gata Ay-ninyarrapa Ay-workiya, nipa a-jerrmarra an-gata an-gugaliya gu-gata gun-molamola gu-rrawa wenga, gun-gatiya wana gu-bapala gu-rrawa Yidan. A-jurnayerrnyjinga, jel minypa gu-bu barra a-ni a-workiya balaja nula, jel gun-gata minypa nipa an-gugaliya gu-jel wenga. 24 Lika nipa Wangarr burr-gurrmurra aburr-gubamana waykin aburr-guyinda, rrapa minypa barrang a-gurrmurra bol a-maya gu-jaywuja a-jirra yina gaya; gala barra ana-nga yi-gurrepa ana-boy nula mun-gata wanngu mun-gunega gun-jong.