19
Lika gu-gata wenga Baylat (Pilate) a-menga Jesus rrapa a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal Baylat burr-yika, lika abu-jurrburaykujamurra. Rrapa lika birripa bornangguna jibi-jarlapuna nula bama a-jirra minypa gun-maywapa bunggawa an-mumurna an-guyinda gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya, wurpa jin-darrartka; lika jibu-barnjinga nula. Rrapa mirikal abu-barrbuna maningan mu-maya mun-gata minypa an-mumurna an-guyinda bunggawa a-barrngumiya a-workiya. Lika ngardapa ngardapa aburr-bona gurda nula aburr-ji, aburr-yinanga, “A-lay, ny-junardiya bunggawa Ju yerrcha ny-burriya, ya?” Lika aburr-murna abu-bunapa japurra a-jirra.
Lika Baylat a-garlmuna, mola yarlanga ay-bena ay-jarl, a-wena burrwa Ju yerrcha, “Bubi-na, an-guna ngiy-ganyja ngiy-bena, barra marn․gi nyiburr-ni nula gipa ngu-wengganana ngu-ni, gala gun-nga gun-nerra gu-rrima rraka mari ng-garra nula.” Lika Jesus ay-bena, bornangguna ana-bama jibu-barnjinga rrapa mirikal maningan mu-maya abu-barrbuna a-barrngumuna a-ji. Rrapa nipa Baylat a-yinagata burrwa, “Nipa an-gunaga!”
Wurra gatiya waypa junggay yerrcha rrapa aburr-birripa aburr-mujama abi-nana, lika aburr-gonyjinga, waykin aburr-wena, “Burr-jong negapa rra! Burr-jong!”
Wurra Baylat a-yinagata burrwa, “Ngika. Wurra ana-goyburrpa bubu-ga, burr-jong bubi-negapa bubi-rra, jal nyiburr-ni. Wurra jarra ngaypa marn․gi nipa gala gun-nga gun-nerra gu-rrima rraka mari ng-garra nula.”
Wurra birripa Ju yerrcha burr-guya aburr-wena, “Ngika, a-la! Jarra ngayburrpa nyibi-rrimanga joborr an-narda a-juwa barra minypa nipa a-ngurrjiyana jimarna Wangarr an-nika An-walkurpa.”
Gun-narda Baylat a-galiyana birripa aburr-yinmiyana aburr-wena nula, lika wana a-gurkuja. Lika mola wupa a-barrngumurra nipa Jesus burr-guta. Lika nipa Baylat ana-nyala a-wengganana, a-yinanga, “A-lay, yina gaya nyi-guyinda?” Wurra nipa Jesus gala a-weyarna nula. 10 Lika barrwa Baylat a-yinagata, “Ya? Yama ny-yengga apula? Wurra gala ny-borrwa, ya, minypa ngaypa wana ngu-babalapa ngu-yinmiya barra nggula: waygaji ngiy-jerrma, o wurra waygaji burr-jong ngiy-negapa ngiy-rra?”
11 Nipa Jesus a-yinanga nula, “A-lay, gala ny-yinmiya nginyipa wupa ny-murna ny-yirda apula, wurra jarra Wangarr biy-gurrmurra. Rrapa gun-narda minypa junggay an-gata geka nguna-jerrmarra nggula nipa gun-burral werra a-negiyana wana, wurra jarra nginyipa marr ny-yinaga.”
12 Gun-narda Jesus a-wena, lika nipa Baylat gu-borrwurra a-ni a-yinmiya barra a-jerrma, jimarna a-boy barra. Wurra birripa Ju yerrcha mu-nguy aburr-gonyjinga, minypa aburr-yinanga nula Baylat, “Minyja ny-jerrma, a-boy, an-gata bunggawa wana Jija (Caesar) nginyipa ny-yerra nula, ngarla! Ngardawa an-gata ana-nga minypa bunggawa a-negiya minypa an-narda n-dimanga, nipa ngardawa gu-borrwurra jimarna wana a-negiya barra nula Jija.”
13 Gun-narda Baylat a-galiyana burrwa aburr-wena nula, lika a-garlmuna, Jesus ana-jerrmarra rrawa gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Gun-gurrema Gu-yurra, minypa birripa Ju aburr-bapurr gun-birripa wengga aburr-yinaga aburr-workiya Gebata (Gabbatha). Lika nipa Baylat ana-bona, a-rakaja gun-gurrenyja gun-guni gun-gata minypa bunggawa an-guyinda a-rakaja a-workiya wolawola minypa burr-mari a-weya a-workiya. 14 Lika gun-gatiya gugu marnnga waykin jiny-ji gun-gata minypa Braydi (Friday) gu-ni birripa Ju yerrcha nawanawa aburr-ni Jarradi (Saturday) aburr-ngeka barra, minypa gun-birripa gun-guwarr aburr-yinagatiya aburr-workiya. Wurpa lika gun-gata Jarradi guna-gepa barra nipa burr-guya gun-japurra gu-ni barra, ngardawa janara gipa gu-ji burrwa Ju yerrcha Bachoba (Passover) gun-gata, rrapa minypa Jarradi gu-ni barra, gubu-mungba barra. Gu-gurda ngacha. Lika gatiya minypa Baylat a-ninya, nipa a-wena burrwa aburr-gata Ju yerrcha, “A-lay, an-goyburrpa bunggawa an-gunaga.”
15 Wurra birripa aburr-gonyjinga, “A-juwupa barra! Burr-jong negapa rra!”
Nipa Baylat, “Ya? Minyja an-goyburrpa bunggawa jal nyiburr-nirra burr-jong ngu-nega ngu-rra, ya?”
Wurra birripa wana junggay yerrcha aburr-yinanga, “An-nerranga gala ana-nga arrburrwa bunggawa, a-la. Jarra ngardapa niya Jija.” 16 Aburr-yinagata aburr-wena, lika Baylat murna burr-wuna aburr-yigipa an-dakal, birripa barra burr-jong abi-nega abi-rra.
Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana
(Metiyu 27:32-44; Mark 15:21-32; Luk 23:26-43)
Ganapiya, lika abu-ganyja 17 nipa Jesus gun-jong a-bamiyana nula aburr-bamuna, gata aburr-bena rrawa gun-nelangga An-mama Bama A-jirra A-yurrapa, minypa Ju yerrcha aburr-yinaga aburr-workiya Golgócha (Golgotha). 18 Lika gatiya gugu burr-jong abi-negarrapa abi-rrana, minypa abirri-jirrapa wugupa nula burrbi-rrana, gu-rreyma gu-rreyma burrbu-garrana, nipa Jesus gojilapa.
19 Rrapa jurra Baylat a-wukurrjinga birripa Jesus ana-bama mbi-wenyagarra gu-jong, gun-nigipa mari gu-ngurrjinga, minypa mu-yinanga, “AN-GUNA JESUS NEJARACH (NAZARETH) AN-GUYINDA, BUNGGAWA JU YERRCHA AN-BURRIYA.” 20 Rrapa aburr-jaranga Ju aburr-bapurr mbi-nana mun-gata jurra ngardawa gun-gata rrawa balay ngika abi-rrana, rrapa ngardawa Ju yerrcha gun-birripa wengga a-wukurrjinga Yibru (Hebrew), minypa gu-werranga rrapa a-wukurrjinga Letan (Latin) rrapa Grik (Greek). 21 Wurra wana junggay yerrcha aburr-garlmuna, Baylat aburr-wena nula, “A-lay, ganapa ngurrja nipa bunggawa an-ngayburrpa Ju nyiburr-bapurr. Wurra wukurrja, ‘Nipa wupa an-murna bunggawa a-negiya Ju an-burriya.’ ”
22 Wurra nipa Baylat a-yinanga burrwa, “Ngika. Wurra gipa ngu-wukurrjinga, ganapiya.”
23 Rrapa aburr-gata Baylat burr-yika an-dakal gipa mirikal mbi-yerrkujamarra nula Jesus nuwurra burr-jong abi-rrana, birripa lika aburr-garlmuna, mun-gata mirikal mbi-ngorrkorndanga aburr-bona, aburr-gata abirri-jirrapa abirri-jirrapa ngardapa ngardapa mbi-menga. Wurra mun-ngardapa mu-ngukiyana mun-gata mun-molamola yi-gapa wupa mbi-jarlapuna. 24 Lika aburr-yinanga, “A-lay, mun-guna mun-molamola gala nguburr-yinmiya ngubu-gornda. Wurra jarra nguburr-dawurrja ana-nga barra mu-ma.”
Aburr-yinagata mbi-menga, ngardawa janguny gu-yurra gun-burral. Minypa gu-yinaga gu-weya,
“Mun-ngaypa mirikal mbi-ngorrkorndanga aburr-bona,
ngardapa ngardapa mbi-menga,
rrapa aburr-dawurrjinga aburr-ni ana-nga barra mu-ma.” Psalms 22:18
25 Gun-gata minypa Jesus a-balcha a-yu, yi-gurrepa aburr-ji nula aburr-gata minypa jin-nigipa mampa niya nipa bama a-galiyarra, rrapa jin-nerranga mampa niya jin-gata Meri (Mary) nipa Gulówpach (Clopas) jin-nika, rrapa Meri Mektaliny (Mary Magdalene). 26 Rrapa Jesus nipa waypa jinyu-nana jin-nigipa mampa niya rrapa barrwa a-nana an-nigipa gu-day butula yi-gurrepa ana-jinyja an-guna an-nigipa jawina, lika mampa niya a-yinanga achila, “A-jay, japurra ngapa ny-jirra, an-guna gugu an-nginyipa mu-lopa nggu.” 27 Rrapa mola minypa an-nigipa jawina a-yinagata nula, “A-lay, jin-guna gugu jin-nginyipa mampa nggu.” A-yinagata a-wena Jesus, lika gu-gata wenga an-nigipa jawina jiny-menga, jiny-janyja, gu-yigipa gu-rrawa jaga a-ganana achila.
Jesus A-juwuna
(Metiyu 27:45-56; Mark 15:33-41; Luk 23:44-49)
28 Ganapiya, lika Jesus ngardawa nipa gu-borrwurra gipa gu-mungbuna, wurra burdak mola gun-ngardapa, lika a-yinanga, “Bugula ngu-juwuna.” Psalms 22:15
29 Rrapa wayin (wine) mun-gata ana-japalana mu-ji mun-guralba minypa biniga (vinegar). Lika abu-menga an-nyarlkuch an-guyinda ana-wargara, minypa gu-balanda sponge, lika abu-gornagaja, lika gu-jong gu-guyinda abi-jarrkarrana gun-gata gun-nelangga yichap (hyssop), lika Jesus ngana abu-wuna. Psalms 69:21 30 Rrapa nipa m-barra, lika a-yinagata, “Ganapiya, ngu-mungbuna.” Lika a-mobulurrmiyana, an-mawunga a-jerrmiyana, lika a-juwuna.
Jesus Abi-rrana Gerlk A-jirra
31 Rrapa birripa Ju yerrcha nawanawa aburr-ni ngulam barra aburr-ngeka, minypa Jarradi gu-nirra gu-workiya aburr-ngeknga, wurpa lika minypa ngulam barra burr-guya gun-japurra gu-ni barra minypa gipa janara gu-ji burrwa. Gu-gurda nula birripa gala jal aburr-ni an-burral an-guyinda a-balcha a-yu, mu-ngoyurra a-juwuna. Lika aburr-garlmuna, aburr-ngiwija nula Baylat an-nigipa an-dakal barra aburr-gata aburr-balcharra aburr-yurra banda aburr-jirra bun-duma, yanma yibirrich aburr-juwupa gu-jong wenga burrbu-ga barra aburr-bupiya. 32 Lika aburr-gata an-dakal aburr-garlmuna, banda abirri-jirra burrbu-rrumurra, an-ngardapa mu-ngoyurra, an-nerranga jurdach, abirri-gata wugupa nula Jesus burr-jong burrbi-negarrapa burrbi-rrana. 33 Wurra nuwurra waypa aburr-bona gurda nula Jesus, lika abi-nana gipa mu-ngoyurra a-juwuna. Lika gala abu-rrumungarna banda a-jirra. 34 Wurra jarra an-ngardapa a-rrana Jesus gerlk a-jirra gugu a-jortchinga minypa maningan rrapa bugula. 35 An-gugaliya ana-guna gu-nana gun-gata nipiya a-wukurrjinga ana-gorrburrwa a-nirra, rrapa gun-nigipa wengga gun-burral. Nipa an-guna marn․gi minypa nipiya a-weya gun-burral, rrapa nipa gu-ngurrjinga ana-gorrburrwa barra minypa ana-goyburrpa burr-guta marr nyiburr-balcha. 36 Gun-gata gu-yinagata gu-ni minypa Jesus a-juwuna, ngardawa janguny gu-yurra gun-burral minypa gu-yinaga, “Gala barra an-mama abu-rruma, wurra ngika.” Exodus 12:46; Numbers 9:12; Psalms 34:20 37 Rrapa minypa barrwa gu-yurra janguny, “Abi-na barra mu-ngoyurra abi-rrana.” Zechariah 12:10; Borrich 1:7
Jesus An-burral Abu-barrbuna Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda
(Metiyu 27:57-61; Mark 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Gu-gata wenga Jochap (Joseph) an-gata Aramatíya (Arimathea) an-guyinda a-garlmuna, a-ngiwija nula Baylat minyja Jesus an-burral nipa Jochap a-ma, a-ga a-boy. Jochap an-gatiya gipa mu-ngoyurra marr a-balcha nula Jesus, wurpa lika yongun gu-negarra ngardawa nipa a-gurkuja burrwa Ju yerrcha bunggawa aburr-gata. Ganapiya, wurra gun-gata minypa Baylat gu-yagurrmurra nula, nipa Jochap ana-bona, a-menga Jesus an-burral. 39 Rrapa Nikadímach (Nicodemus) an-gata mu-ngoyurra ay-bena nula Jesus ana-munya, nipa wugupa nula Jochap abirri-bona gurda. Minypa nipa Nikadímach muna-ganyja mun-molamola mun-gungolkuja Jesus an-burral mbirri-barnja barra nula. Minypa mun-nerranga mun-gata mun-nelangga mur (myrrh) rrapa mun-nerranga aloch (aloes) gipa a-birrirrijinga mun-gata wana mun-gun․gun minypa gilagrem (kilogram) 45. Jon 3:1-2 40 Ganapiya, lika Jesus an-burral abirri-menga, abirri-bichinga mirikal linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha, minypa mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja mbirri-barnjingapa abirri-bichinga abirri-bamuna, minypa gun-birripa gun-guwarr aburr-yinagata aburr-workiya abu-bichinga an-gugaliya a-juwuna.
41 Rrapa gata minypa Jesus burr-jong abi-rrana, yi-gurrepa guna-jinyjarrapa gun-birlapirla rrawa an-gugaliya mu-garrana, rrapa minypa gun-gurrema gun-gata mu-ngoyurra aburr-gapajinga minypa an-gugaliya a-juwiya a-workiya abu-barnjinga aburr-workiya wupa gu-ngarnama gu-gurrema; wurpa lika gun-geka gun-gata, gala ana-nga mu-ngoyurra abu-barnjingarna. 42 Lika ngardawa balngga gu-ni gugu gun-gata Braydi minypa birripa Ju aburr-bapurr nawanawa aburr-ni ngulam nula gun-japurra, rrapa minypa gun-gata yi-gurrepa gu-ji gun-gurrema, lika Jesus an-burral wupa abu-barrbuna gatiya.

19:24 Psalms 22:18

19:28 Psalms 22:15

19:29 Psalms 69:21

19:36 Exodus 12:46; Numbers 9:12; Psalms 34:20

19:37 Zechariah 12:10; Borrich 1:7

19:39 Jon 3:1-2