Gbaŋ Kaai Ate
PIITA A LIŊ A
ŊMARISI La
1
Mi Piita, ka waai ale ka Yeezu Kirisita tuimtomdɔ la. Mi ale a ŋmarisi gbaŋka de a te nama baai ale bo Pontus ale Galatia, ale Kapadosia, ale Asia, ale Bitiniya la. Ni ka nicham a waaŋ bo tɛŋsaŋa de po, Naawen abe lueri ni a te ka wa dek. Ku jam ka ti Kowa Naawen dek yaalika dila po, dila po ate wa lueri ni. Naawen Chiika ale jam poori ni ayen ni chim wa nuru welensa a va Yeezu Kirisita noai. Wa ziimu ale sugri ni tuimbaataŋa a basi. Naawen a le wa maari abe wa te ate ni boro ale suyɔgini nna yegayega.
Ni basi ate ti te Naawen waai ale ka ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita Kowa la jiam. Dii nyiŋ la, wa ta jiirim ka nna yegayega ale ti, dila nyiŋ a yaa nak Yeezu Kirisita yiti kum po a yaa te ti nyuvuri dii ale kan ka kpeglimka. Dila nyiŋ ate ti ta yiila, kama ayen ti ale nya nyuvunni de. Ayen dai yeŋ ti le nya ŋan maŋ sii ate wa pai zaani wenŋmazuk la. Ba kan kaasi dula dii po, dii po. Naawen pa wa pagrimu a nya ka nama baai ale ta siaka ale wa la zuk ayen wa vari ni nalimnyiini ni tuimbaata po a basi. Tɛŋka ale za ka kpeglim dii po la a dan paari, wa ale pa wa varibasika a sak ti.
Ni basi ate ni supeentik wieŋa de nyiŋ. Alege yɔgyɔgla de, ni sue ale kaasi du nyiŋ la ni ale tu nyɛ nyaka tɔgatɔga wie po. Nyenyaka de a sak kama ayen ni ta ka siak maŋ ale wa. Ba nyiem pa ligmɔniŋ kama a nyo bolim po a nyɛ ate ŋa a nala, alege ŋa abe baga a kaasi. Nama siaka abe le gaam ligmɔniŋ la, ni ale tu ka nyenyaka ate ni baga ta chichiiba, ate Yeezu Kirisita dan ŋman pilim jam abe ni nya pimpauk, ale nalim, ale zula. Nama waai an diem nya Yeezu, alege ni ta yaalika ale wa. Yɔgyɔgla de ni ta siaka ale wa alege ni an diem nya wa. Dila ale soa ate wa basi ate ni sue peenti nna yegayega, nuru an poom baga magsi supeentik kala ale ka dii la. Ni le ta siaka ale wa la nyiŋ, ate wa vari ni nalimnyiini ni tuimbaata po a basi.
10 Be ka varibasika de nyiŋ ate dila po Naawen biisiteerɔma a jam pii nyiŋ a gisi nya a yaa weeni ayen Naawen le wa te ni tiirimu de la. 11 Ba pii ka nyiŋ a limsi ayen ba miŋ dii po ate wa le nyɛ la, ale waai ale wa nyɛ dila la. Kirisita Chiika ale jam bo ba suniima po a basi ate ba a nyɛ dii la ale la, a weeni ninam buui ate Kirisitawa le nam la ale zula ŋaai ate wa le nya me la. 12 Naawen Chiika me a jam sak wa biisiteerɔma a weeni ba ayen ba an jam a tom a te ka ba dega, alege ba jam a tom a te ka nama. Naawen jam tom wa Chiika ate wa nyini wenŋmazuku po a jam ayen wa pai ka wa pagrimu a te baai ale jam a sak ni Naawen wamaŋsaŋa la. Wa biisiteerɔma a jam seba wa wamaŋsaŋa wie kama ale jam a yaali ayen nama me seba ŋa. Naawen sabiiloma dek me a jam a yaali ayen ba seba wamaŋsaŋa de kiri kama.
13 Dila nyiŋ, ni gomsi ni dek ale ni popola meena a magsi tuima tomka, abe ni kpesi ni dek a ta yiila ale Naawen le a yaali ayen wa maari ni dii la. Wa biika Yeezu Kirisita a dan ŋman pilim jam, Naawen le te ni ka niaka. 14 Ni le liŋ jam kan seba Naawen la, ni jam va ka ni dek yaalika. Ni be kan ŋman a nyɛ dila, ni a zuli wa nalimnyiini. 15 Wa ka welensa nyɔnɔ. Dila ale soa ate wa lueri ni ayen ni ta sunum welensa ale ni tuim ŋaai meena ate ni a tom a te wa la po. 16 Ba ŋmarisi Naawen gbaŋka po dila po, dila po a weeni ayen, “Naawen ka welensa nyɔnɔ.” Dila nyiŋ la nama me a chim nuru welensa.
17 Ni nyiem dan a puusi Naawen, ni a wi wa ayen ka ni ko. Wala ale a bo waai meena buusa alege kan lugi la. Wa a bu waai meena buusa a ta va ka wa dii meena ate fi nyɛ la. Dila nyiŋ la, ni pa ni nyeboka meena tɛŋzuk de a te wa zula nalimnyiini. 18-19 Ni baga a teeri dii po ate ni jam a va ni kokpieŋsaŋa siuk kayioku la kama. Mi be ŋman seba Naawen ale nyɛ dii a vari ni siuk kula po a basi la kama. Jaab waai ate wa be pa vari ni a basi la an baga a kaasi ase kuta ta a yaase ligmɔniŋ la. Jaab buui ate wa be pa nyɛ kaabka a vari ti siuk kayaataŋa de po a basi la ale Yeezu Kirisita ziimu, ate nuru an baga a da la. Wa jam ka pabiik kaai ale welema nalimnyiini la. 20 Naawen a liŋ jam lueri Kirisita kama ale ge nyɛ tɛŋzuk ale wenŋmazuk ale jaab buuri meena, ale ge ku ŋaaŋnyiŋ a yaa basi ate waai meena tɛŋzuk de a nya wa. Wa be nyɛ dila ka nama nyiŋ. 21 Naawen a jam nak Kirisita yiri kum po kama a yaa pa wa zulaŋa ale nalimu yegayega a te wa. Kirisita nyiŋ me ate ni ta siaka ale yiila Naawen jigi. Ni be va ka wala nyiŋ a ta siaka ale Naawen.
22 Yɔgyɔgla de ate ni wom Naawen wensie wamaŋsaŋa la, ni sugri ni tuimbaataŋa kama ni suniima po a basi alege va wa. Dila nyiŋ ate ni yaa ta yaalika nalimnyiini ale ni Kirisita be chaama. Dila nyiŋ la, ni be ŋmasi a yaali chaab dila ale ni suniima meena. 23 Naawen wanni a kasim boro kama taam wuu. Ŋa kan maa kaasi dii po, dii po. Wanni de nyiŋ abe ale soa ate ba pilim biak ni. Biamu de abe da nurubisa biamɔa ayen ni ŋman kpi alege ka Naawen. 24 Ba ŋmarisi Naawen gbaŋka po dila po, dila po ayen,
“Nuru biik meena a nyɛ se ka wuuta la.
Ba be nala ase ka wuutaŋa puutaŋa la.
Wuutaŋa a jak kpi kama. Puutaŋa me a siiri a lo ka tɛŋ alege ate wuutaŋa me dek a yaa a ko,
25 Alege Naawen wanni a kasim boro ka dila taam wuu.”
Wanni de ka wa wamaŋsaŋa ŋaai ate ba jam sak ni la.