Gbaŋ Kaai Ate Pɔɔl
A Ŋmarisi A Saa Siyewa A Te
KORINTI DEMMA La
1
Mi Pɔɔl, ka waai ate Naawen a lueri ayen m chim wa tuimtomdɔ la. Ti suoku ate ba a wi ayen Timoti la a puusi ni.
Mi Pɔɔl, ale a ŋmarisi gbaŋka de a te nama Kirisita bisaŋa ale a tu chaab tɛŋ kaai ba a wi ayen Korinti la, ale baai meena ale ka Naawen nuruba ate ba bo nuru baai ate ba a wi ayen Girik la tɛŋka la.
Ti Kowa Naawen ale ti Nyɔnɔ Yeezu Kirisita le wa niak ni abe wa nyɛ ate ni boro ale suyɔgini.
Ni basi ate ti pak Naawen waai ale ka ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita Ko la. Wa ka jiirim Ko waai ate maarika meena a nyini wa jigi. Wa kasim a a maari ti kama daanika meena po, ate ti baga a maari ti suaata daani ka meena po. Ti be pai ka maari kaai ate tama dek a nya Naawen jigi la a maari ba. Tama abe le maa tuesi Kirisita ninammu a nam la ti be le va wa nyiŋ a nya Naawen maarika yegayega wa kama. Tama a dan a nam, ka nama maarika ale ni varibasika nyiŋ. Ti be dan nya maarika nama me a nya maarika kama ale pagrim ate ni baga a chiib ale ninam buui choawa ate tama me a chiibi la. Ti seba chak kama ayen ni le ŋmasi chiibi ate ni kan lo. Tama me be seba ayen nama ale tama ninammu ka bunyi. Ti maarika me ka bunyi.
M suaata, mi a yaali kama ayen m teeri ni ate ni seba daani kaai ate ti nya Asia la. Va ŋala po, tama ninammu a jam gaam kama nna yegayega. Ti jam poom poli ayen ti le kpi kama. Ku jam a nyɛ a se ba bo ka tama kum buusa la. Naawen ale basi ate wieŋa de a nyɛ ti jigi, ayen wa sak ti ayen ti ka a poli ayen ti baga ti dek a nya kama. Alege wa a yaali kama ayen ti a nya wa waai ale a nak nuruba a yiti kum po la. 10 Va ŋala po Naawen a jam vari ti kum po a basi kama. Ti ta yiila kama ayen wa le ŋman vari ti a basi kama. 11 Ni be le a puusi nna yegayega a te ti la, Naawen ale tulisi ni puusaŋa abe wa niak ti, ate nama a te wa jiam tama nyiŋ.
12 Ti ta kanjanta kama dii la tama dek popola po ti seba chak kama ayen ti boka tɛŋzuk dek, ale tama ale ni ale ka dii la ka Naawen ale maari ti ate ti ta sunum welensa ale popola maŋsa. Ku de be ka Naawen niaka nyiŋ daa nurubiik yammɔa. 13 M le a ŋmarisi a te ni dii la, mi a poli ayen m le a weeni dii la, an pagra ate ni kan baga miŋ. 14 Ni diem ze mu a chak ya, alege mi a yaali kama ayen ni seba mu nalimnyiini, ate ni ta kanjanta m nyiŋ ase ti Nyɔnɔwa Yeezu a nin pilim jam.
15-16 Wieŋa de nyiŋ, ate m jam yaali ayen m gaam ni a taam tɛŋ kaai ate ba a wi ayen Masidoniya la abe m pilim ŋman jam a nya ni ate ni maari mu ate m baga cheŋ tɛŋ kaai ate ba a wi ayen Judia la. M daam dan nyɛ dila, m te jam baga a maari ni ka buye. 17 M le liŋ jam a yaali ayen m jam ni jigi ale ge ku ŋaaŋnyiŋ an jam yaali jamka la, nna a sak kama ayen m ka nuru waai ale kasim a a tagri m popola la? M ta ka kanjanta ate m weeni ayen m le liŋ jam ni jigi ale ge ŋman weeni ayen m kan jam?
18 Naawen ale mi seero ayen m daa nuru wala choa. Mi ka nuru waai ale wensie nyɔnɔ la. 19 Mi ale Timoti ale nuru waai ate ba a wi ayen Silas ate ti jam bo ale ni la, ti jam sak ni ka Yeezu Kirisita waai ale ka Naawen biik la wie. Wa kan puulim ale ka wa noai nyiini ayen wa le te ni ŋanta. Wa a tom wa tuimaŋa meena ale ka popola yena. 20 Naawen a jam tom Yeezu kama ayen wa basi ate puulim kaai ate Naawen a jam puulim ku piilim ka po a te nuruba la a chim wensie. Ti a te Naawen jiam ale a te wa zula me wieŋa de nyiŋ. 21 Naawen dek ale lueri tama ale nama meena ale ti seba chak ayen ti ta nyuvuri dii ale kan ta kpeglimka la ti le Kirisita ale ka bunyi la nyiŋ. 22 A yaa ŋmarisi ti nyiŋsa ayen wa dek ale soa ti. Wa me pai wa Chiika a nyo ti suniima po kama ate ku sak ayen wa le nyɛ wieŋa de meena a te ti.
23 Naawen ale mi seero a seba dii ale bo m sunum po la. Mi an ŋman pilim jam ayen m nya ni, dii nyiŋ la, m dan poom jam, ni te jam wom ka m biik pagrika. 24 Tama kan yaali ayen ti jam sak ni a gum ni ale ta siaka ale Yeezu Kirisita dii la. Ni poom ta siaka ale wa ka nalimnyiini. Ti a yaali ayen ti maari ni kama ate ni sue peenti.