Gbaŋ Kaai Ate
JƆƆN A ŊMARISI A SAA SIYEWA La
1
Mi nisomawa nna ale a ŋmarisi gbaŋka de a te nipɔk waai ate Naawen a lueri la ale wa bisaŋa baai ate m ta yaalika nna yegayega ale ba la. Daa mi nyiini ale ta yaalika ale ni, alege ka baai meena ale seba Naawen wensie wieŋa la me ale a yaali ni, dii nyiŋ la, wensie ŋala a bo ti meena suniima po kama a ta a cheŋ dii po meena wuu.
Mi a saalim kama ayen ti Kowa Naawen ale wa Biika Yeezu Kirisita le niak ti meena abe ba ta jiirim ale ti a te ti suyɔgini, ate ti baga a va wensie ŋala nalimnyiini abe ti a yaali chaab.
Mi sui a peenti ka nna yegayega, dii nyiŋ la, mi nya fi bisaŋa ba gela kama ale ba a va wensieŋa ŋaai ate ti Kowa Naawen a weeni ti ayen ti a va la. Dila nyiŋ la, mi a saalim fu kama m dek tua ayen, fi a va Naawen sinsak ŋaai ate ti wom a ta nyini ku piilimka po la. Ŋa po dinyi a weeni ti kama ayen ku nala kama ate ti a yaali chaab. Yaalika de ate mi a ŋmarisi la a sak kama ayen ti a zuli Naawen sinsaŋŋa. Sinsak ŋaai ate ni meena a wom a ta nyiini piilimka po la ale ni meena a boro ale yaalika.
Daaŋa de po pimpaasima nna yegayega ale boro. Ba kan siagi ayen Yeezu Kirisita a siŋ jam tɛŋzuk de kama ase nurubiik la. Nuru baai ale kan a siagi dila la ka pimpaasima ale chim wa dachaasa. Dila nyiŋ la, ni kpesi ni dek nalimnyiini ate ni kan ŋman a basi tama ale sak ni dii la. Ate ni kan jogi tama ale tom dii la ate ni tuesi ni tutunaŋa meena.
Waai abe ale kan a va dii ate Kirisitawa sak ti la, alege pa wa dek wie a gum du la, nuru wala choa daa Naawen nuru. Alege waai ale va sinsaŋŋa dila la, a ta Naawen Kowa ale wa Biika Yeezu kama. 10 Dila nyiŋ la, nuru waai a dan jam ni jigi a yaali ayen wa pa wa le ta dii la a gum dii ate tama a sak ni la po, ni kan te wa tia, alege ni yiak wa ate wa cheŋ. Ni kan poom a ta wa a ga basi siuwa. 11 Baai ale a zuli wa la, bala me a tom ka tuimbaata a se wala dek la.
12 M ta ka wie nna yegayega ayen m weeni a sak ni, alege m kan ŋman a yaali ayen m ŋmarisi yɔgyɔgla de. Mi a yaali kama ayen m dek jam ni jigi ate ti baga biisi ŋa wie ale chaab. Ti dan nyɛ dila ti meena suniima le peenti nna yegayega.
13 Kirisita bisaŋa ale a tu chaab la, a puusi ni.