Gbaŋ Kaai Ate
PIITA A ŊMARISI A SAA SIYEWA La
1
Mi Simon Piita, waai ale ka Yeezu Kirisita tomteerɔ ale tuimtomdɔ la ale a ŋmarisi gbaŋka de a te baai ate ti Naawenni ale ti varibasidɔwa Yeezu Kirisita ayen ba dek welensa nyiŋ ate ba te ba siak kaai ale chim siak maŋ ase tama la.
Naawen ale te ni niaka ale suyɔgini ni ale seba wa ale Yeezu Kirisita la nyiŋ.
Ti seba waai ale wi ti ayen ti maa nya wa zulaŋa ale wa nalim yegayegaka la kama. Dila abe ale soa ate wa pa wa pagrimu a te ti ayen ti baga chali be ale tɛŋzuk de tuimbaataŋa abe ti a tom tuimmaŋsa a te wa. Naawen abe ale puulim ayen wa le te ti tiirim tii la, wa sum te ti ka tiirim maŋsa nalimnyiini. Wa be te tiirintaŋa kama ayen ti baga liisi tuim kaasima ŋaai ale bo tɛŋzuk de la a basi abe ti a neensi wa ale ka dii la. Dila nyiŋ, ni pii nyiŋ ate ni a tom wamaŋsa a gum ni siaka po, abe ni ta yam a gum ni tuimmaŋsaŋa po, abe ni pa ni dek yikka a gum ni yammu po. Ni be dan seba ni dek yikka, ni pa chichiiba a gum du, abe ni pa Naawen vaka a gum chichiiba po, abe ni pa jiirim a gum Wein vaka po, abe ni pa yaalika a gum jiirimu po. Ni nina abe dan muni ayen ni ta wieŋa de meena nalimnyiini, ni le baga va ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita kama nalimnyiini Waai nina abe ale kan muni ayen wa nya wieŋa de meena la, kula nyɔnɔwa a nyɛ ase wa ka yio la, ate wa kan nya a yaa baŋi Naawen ale voŋ wa wabaataŋa a te wa la.
10 M suaata, Naawen a lueri ni kama ayen ni va wa. Ni be pii nyiŋ ate ni nina muni ate lueri ka de boro ale ni taam wuu. Ni dan baga nyɛ dila, ni kan baga basi ni siaka ale wa. 11 Ni dan nyɛ dila, wa ale te ni siuk ate ni jo ti Nyɔnɔwa ale ti Varibasidɔwa Yeezu Kirisita Naam buui ale kasim boro taam wuu la.
12 Mi kasim a teeri ni kama wieŋa de alege m poom seba kama ayen ni poom seba ŋa kama. Ate ni kasim pii nyiŋ a yik wensie ŋaai ate ni jam wom ale tuesi la. 13 Alege mi a poli kama ayen m le diem vua la, ku magsi ka m ŋmarisi gbaŋka de a te ni, ate ni ŋman teeri ŋa wie. 14 M seba ayen ku ka beni ale ge ate m kpi a se ti Nyɔnɔwa Yeezu ale jam weeni mu dii la. 15 M dan kpi, m gbaŋka de ale te ni siuk ate ni a teeri wieŋa de meena.
16 Ti le jam sak ni dii ayen ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita le ŋman pilim jam kama ale wa pagrimu la, ti an jam weeni ka sunsuelim a sak ni. Ti jam weeni sak ni ka dii ate tama a jam nya ale ti dek nina la. Ti jam nya ka wa pagrimu yegayegaka. 17 Tama ale wa ale jam bo guuk kpioŋku zuk la, ti Kowa Naawen a jam te wa ka zula ale nalim nna yegayega. Wa yaa basi ate lueluk a jam nyini wa boka jigini ale a nyagsi nna yegayega la a yaa siŋ a weeni ayen, “Ka m biika waai ate m mariŋ la ale nna. Wa a nyɛ ate m sui a peenti nna yegayega.” 18 Tama ale jam bo dula ale wa la, ti jam wom lueluku ale nyini wenŋmazuk a siŋ la kama.
19 Dila nyiŋ la, wie ŋaai ate Naawen biisiteerɔma a jam biisi dila po, dila po la ka wensie wie. Ku magsi ka ni a wom ŋa nalimnyiini. Dii nyiŋ la, ba wieŋa a nyɛ se ka bolim ate ba tɔati zaani legi po la, ku a nyɛ ka dila a ta cheena dii po ate Yeezu Kirisita le ŋman pilim jam ate wa bolimu a yaa nya nna weŋtaliŋ ni suniimaŋa po. 20 Wieŋa de meena po wakpeeni ale, ni teeri ayen biisiteerɔ karo a baga tɔgi a lagri wa ale weeni dii Naawen Gbaŋka po la. 21 Dii nyiŋ la, Naawen biisiteerɔma wieŋa an jam nyini ka nuruba dek noa po. Alege ka Naawen Chiika ale jam pai wa wieŋa a te ba ayen ba ŋɔa a sak nuruba.