Gbaŋ Kaai Ate Pɔɔl
A Ŋmarisi A Saa Siyewa A Te
TESALONIKA DEMMA La
1
Mi, Pɔɔl ale Silas ale Timoti ale a ŋmarisi gbaŋka de a puusi nama baai ale a va Yeezu Tesalonika tɛŋka po la. Ti Kowa Naawen ale ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita ale soa ni. Bala ale ba a niak ni abe ba basi ate ni boro ale suyɔgini.
Ti suaata, daa meena ku a fe kama ayen ti a te Naawen jiam ni nyiŋ. Ku be magsi kama ayen ti a nyɛ dila, dii nyiŋ la ni siaka a kasim a zuak ka nna yegayega ate ni yaalika ale chaab me a zuak nna yegayega. Dila ale soa ate ti a weeni Yeezu ŋaaŋviirima jigi meena ate ti a cheŋ la ayen ti ta kanjanta ale ni kama. Dii nyiŋ la nuruba nyɛ kama ate ni a nya ninam nna yegayega alege ni diem yik ni dek kama a ta siaka nalimnyiini ale Naawen.
Wieŋa de meena a sak kama ayen Naawen buusaŋa ka wensie buusa. Ni be ale yik ni dek nalimnyiini ni ninammu po dii la, Naawen le weeni kama ayen ni yaa magsi wa naam buui nyiŋ ate nuruba basi ate ni a nam la po joka kama. 6-7 Naawen wensie buusaŋa ale nna. Ti Nyɔnɔwa Yeezu le nyini wenŋmazuk Naawen jigi a siŋ a pa wa dek a sak nuruba. Dila po wa Naawen yaa le basi ate ni namka ale tama namka a nueri ate ti nya vuusum. Wa le pa waalika a te nuru baai ale jam soa ate ni a namu la. Wa ale wa sabiilo pagrɔma ale maa chaab a jam ale bolimŋiak. Nyaku de a dan nyɛ Naawen yaa le basi ate baai ale a zɛri Naawen ale kan va wa wamaŋsaŋa ŋaai ale a biisi ti Nyɔnɔwa Yeezu wie la, a nya waalika. Naawen le yeeri ba wa boka jigini ale wa zuli pagrika jigini ate ba nya ninam buui ale kan ta kpeglimka la. 10 Wieŋa de le nyɛ ka da dii danni ate ti Nyɔnɔwa ayen wa ŋman pilim jam la. Baai meena ate wa lueri ate ba ta siaka ale wa la, le te wa ka zula nna yegayega abe ba nya wa ase nuru kperikaliik la. Nama me le jam bo ka ba po a te wa zula dii nyiŋ la, ni ta siaka ale Naawen wamaŋsa ŋaai ate ti jam sak ni la kama.
11 Dila ale soa ate daa meena ti a puusi Naawen ayen wa gomsi ni a magsi nyɛ bo kaai choa ate wa wi ni ayen ni boro la. Ti a puusi me a te wa kama ayen wa le pa wa pagrimu a nyɛ ate ni popola ŋaai ate ni a poli ayen ni chim nuru maŋsa la, ale ni siaka kaai ale a basi ate ni a tom tuimmaŋsa la meena a ŋmasi chim wensie nalimnyiini. 12 Siuk kula po ti Nyɔnɔwa Yeezu yoi le nya zula nama nyiŋ ate nama me a nya zula wa nyiŋ. Nyaku de a le nyɛ kama dii nyiŋ la, ti Naawenni ale ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita a ta jiirim ale ni kama.