Pɔɔl Gbaŋka Ate Wa Ŋmarisi A Te
KOLOSE DEMMA La
1
1-2 Mi Pɔɔl waai ate Naawen a lueri mu ayen m chim wa tuimtomdɔ la ale Timoti te meena suoku ale maa chaab a ŋmarisi gbaŋka de a te nama baai ale ka Naawen nuruba bo Kolose tɛŋka po la. Nama baai ale chim bunyi ale Kirisitawa la ka tama suaata.
Mi a saalim kama ayen Naawen te Kowa le niak ni abe wa basi ate ni boro ale suyɔgini.
Daa meena ate ti nyiem a puusi Naawen la ti a nyɛ ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita Kowa Naawen jiam kama. Ti nyiem dan boro a puusi Naawen, ti maari a puusi a te nama me kama. Boan nyiŋŋa, ti wom ni siaka ale Yeezu Kirisita ale soa dii la kama ale ni yaalika ale Naawen nuruma ale soa dii me la kama. Naawen tuntomiŋ maŋka ale liŋ jam jam ni jigi diipo la ni jam wom yiila ŋaai ate ŋa jam pa te ni la kama. Dila nyiŋ la ka ni siaka nyiŋ ale soa ate ni a limsi jaab buui ate ni le nya la. Jabula abe bo ka wenŋmazuk. Jaabjaab abe kan kaasi wa. Ase diipo ate ni liŋ wom Naawen niaka wie ate ni sum seba ayen ku sum ka wensie la, a zaani dila powa a jam paari jinla, Naawen tuntomiŋ maŋka a kasim ta ka wamaŋsa nyiini a jam tɛŋzuk de meena ase tuntomiŋ maŋka ale kasim a nyɛ dii a te nama a ta nyini da dii danni ate ni liŋ wom ka la. Ni be wom Naawen niauŋku wie kama ti tomteerɔ choawa jigi. Wa ka waai abe ale sum ka Kirisitawa tomteerɔ maŋ a yaa tagri tama zuk a tom la. Wa be weeni a sak ti me Naawen Chiika ale basi ate ni ta yaalika ale chaab dii la.
Dila nyiŋ la, a ta nyini diipo ate tama wom ni wie la, tama kasim a puusi Naawen a te ni ka dila. Ti a juisi Naawen kama ayen wa le basi ate ni sum ta miŋchakka ale wa dek yaalika ale ka dii la. Abe wa sueri ni ale yam buui ale miŋchak kaai ate Naawen Chiika a te ni la. 10 Dila abe dan nyɛ, ni le baga a boro a kasim a nyɛ dii meena ate Nyɔnɔwa a yaali ate ku a te wa popeentik la. Ni nyeboka po, ni le kasim a nyɛ ka wamaŋsa nna yegayega tɔgatɔga ate ni a chim abe ni seba ayen ni sum seba Naawen kama. 11-12 Ti a saalim wa kama ayen wa le pa wa pagrim kpeemu a te ni ate ni baga zaani wie meena po ale chichiiba nalimnyiini. Abe ni kasim a te Naawen ti Kowa jiam ale popeentik dii nyiŋ la, ka wala ale basi ayen ni nya siuk a maa nya ŋanta baai ate Naawen nuruma le nya la. Nuruma de abe bo ka Naawen naamu po juijui ate legi karo la. 13 Naawen vari ti kama a ta nyini legini po a ta ti nalimnyiini a ga jo wa naam buui ate wa dek biika a soa la. 14 Biika de nyiŋ abe le soa ate wa vari ti basi, ale voŋ ti wabaataŋa a te ti.
15 Yeezu Kirisita waai ate ti a nya ale ti nina la alege an baga a nya Naawen ale ti nina la, a neensi ka Naawen degadega waai ate ti an baga a nya wa la. Ka wala ate Naawen a te wa kpaŋta jaab buuri meena po, ate wa zuak gaam ba meena. 16 Dii nyiŋ la, Naawen va ka wala nyiŋ a nyɛ jaab meena tɛŋzuk de ale wenŋmazuk, ŋan baai ate ti baga a nya ale ŋan baai ate ti an baga nya. Nyaba de meena gum chaab ale ka chichirisa pagrisaŋa ale pagrata tɔgatɔga. Naawen va ka Yeezu Kirisita a nyɛ wieŋa de meena. Wa be nyɛ ba te ka wala. 17 Kirisitawa de a liŋ boro kama alege ate Naawen nyɛ jaab meena. Jaab meena abe nyɛ ka noayeŋ ale wa a yaa boro ba tɔga ba tɔga. 18 Kirisita bisaŋa ale a tu chaab la be ale Yeezu Kirisita nyiŋ ka ate wa dek yaa chim ba kpagi a yaa ta ba vummu. Wala ale a nyɛ ase Naawen bikpagi la ate wa nak wa a yiti kum po la. Wa nyɛ dila kama ayen wa de jaab buuri meena niŋ. 19 Ku be jam ka Naawen dek popola ayen wa biika a yaa be ta wa dek Naawen nyeka ale ka dii meena la.
20 Biika de nyiŋ abe ale soa ate Naawen yaa poli me a ta tɛŋka meena wa dek. Naawen va ka biika de kummu nyiŋ jabarimu zuk la, a basi ate nyemagsika ale nuru biik a yaa boro. Wa va ka wa kummu me nyiŋ a ŋman pilim soa jaab buuri meena tɛŋzuk ale wenŋmazuk.
21 Dila po dila po, ni an jam mɔata Naawen ya ate dila jam basi ate ni chim Naawen dachaasa dii nyiŋ la, ni jam a tom ka wabaata ale ta popola baata me. 22 Alege yɔgyɔgla de, wa biika kummu nyiŋ ate Naawen yaa de dɔata ale ni ayen ku basi ate ni chim nuru welensa wa niŋ. 23 Ni dan nyɛ dila, ku a fe kama ayen, ni ŋmasi yik ni siaka nalimnyiini a ŋmasi zaani nalimnyiini abe ni ta yiila ŋaai ate ni tara a ta nyini diipo ate ni wom Naawen tuntomika la. Ku be ka Naawen tuntomiŋ maŋka de nyiŋ ale soa ate mi Pɔɔl yaa chim tomteerɔ. Tɛŋka meena abe ale doa a ga saari la, a wom tuntomiŋ maŋka de kama.
24 Yɔgyɔgla de, mi poi be peenti ka nna yegayega ale ninam buui ate mi a nam a te ni la. Dii nyiŋ la, ka mi ninammu nyiŋ a le bu basi ate ni baga nueri Yeezu Kirisita ninam buui ate wa nam te Kirisita bisaŋa ale a tu chaab. 25 Be ka Naawen abe ale basi ate mi chim Kirisita bisaŋa ale a tu chaab la tomteerɔ ayen mi tom tuini de ate di ta wamaŋsa jam te ni. Tuini de ate mi ayen m tom la abe ale m mooli meena a sak nuruba Naawen tuntomika ale ka dii la. 26 Tuntomiŋ maŋka de abe jam chim ka wasusugi dila po, dila po ate wa nyɛ nurubiik jigi. Alege yɔgyɔgla de, wa yaa be basi kama ate di nyini peelim a sak wa nuruma. 27 Wasusugi masika de ate Naawen a yaali ayen wa pa sak wa nuruma meena la ale la ate wa yaa poli ayen wa pa te ba. Wasusugini de abe ale ayen ni seba ayen Kirisitawa bo ale ni kama. Dila abe a sak kama ayen ni le maa nya Naawen zulaŋa kama. 28 Dila nyiŋ ti be a sak waai meena ka Kirisitawa wie. Yam buui meena wuu ate tama ta la, ti pa ka bula a kaam ale a sak ba ayen ti dan baga abe ti ta ba wanyiwanyi ate ba chim baai siaka ale pagra ate ba chim bunyi ale Kirisitawa la a jam Naawen jigi. 29 M le nyɛ dii ate m baga nyɛ nyaku de la ale, m kasim a tom kama ale a nam a pa pagrim kpiem buui ate Kirisitawa a te mu la a tom.