4
Yomma nyamma, ku a fe kama ayen ni ta nyemagsika ale wensie dii meena ate ni a nyɛ ni yomma jigi la. Nama me abe a teeri ayen ni ta Nyɔnɔ me kama wenŋmazuk.
M ŋman diem weeni a sak ni kama ayen, ni kan basi Naawen puusika, abe ni kpesi ni dek ale ni puusaŋa, a nyɛ Naawen jiam. Ni maa puusi a te tama me ayen Naawen le te ti siuk naluŋ ate ti baga a sak nuruba we tuntomika kaai ale a biisi a magsi chaab ale Kirisitawa waai me ale chim wasusugi a te nuruba la. Boan nyiŋŋa, ka sinsaŋŋa de nyiŋ abe ale soa ate mi bo likka dɔk nna la. Ni maa puusi a te mu ayen Naawen maari ate m mooli wa wanni ate ku ŋmasi lagri a sak ba. Dii nyiŋ la, ku magsi ka m nyɛ dila.
Dii meena wuu ate ni a nyɛ ale baai ale kan daa Kirisita bisa jigi la, ni a nyɛ ale yam. Ni dan ga nya siuk diipo meena, ni nyiem a kpabi nwulinwuli ate ni nyɛ wari dii ate ni a yaali ayen ni nyɛ la. Ni basi ate ni biik masa, abe ni seba ni nyiem ale ni a tulisi nuruba dii la.
Ti dek suoku Tikikus, waai, ale ta wensie tuima meena po a maa tom a te Nyɔnɔwa la, wala le weeni ni dii meena ale boro la magsi chaab ale mi ka dila ale soa ate mi a tom wa ni jigi ayen wa weeni a sak ni tama me ale bo dela a nyɛ dii la ate ku te ni popeentik. Ti dek suok maŋka Onesimos waai ale ka nama po wanyi a ta siaka nna yegayega la a maa va Tikikus cheena kama. Bala ale maa chaab a weeni ni dii meena ale a nyɛ dela la.
10 Arisitaakus waai ale bo likka dɔk ale mi la, a puusi ni. Banabas suoku Maak me a puusi ni. (Mi a poli ayen m poom liŋ weeni ni ayen dai dii dai Maak a dan jam ni jigi, ni tuesi wa nalimnyiini.) 11 Josua waai yoi di choawa ale Jasitus la, a puusi ni. Nuruma de batawa, Arisitaakus, Maak, ale Josua nyiini ale Juuba a va Kirisitawa siuku a maari a tom Naawen naamu tuimaŋa. Ba be kasim a maari mu ka nna yegayega.
12 Nuru wanyi ale ŋman chim ni po wanyi wa yoi ale Epafiras. Wa ka Yeezu Kirisita tomteerɔ po wanyi. Wa kasim a puusi Naawen daa meena a te ni kama, ayen wa maari ni ate ni ŋmasi zaani nalimnyiini ale ni siaka a chim Kirisita bisa baai ale pak ale ba siaka a sum chim Kirisita bisa a tom Naawen ale a yaali dii la. 13 Mi dek pa nina maa nya wa tuimaŋa ate wa tom nalimnyiini dii Laodisia ale Erapolis tɛŋsaŋa po la kama. 14 Ti dɔgtawa Luuk ale Diimas ma chaab a puusi ni.
15 Puusi ti suaataŋa ale bo Laodisia la, nalimnyiini a te mu. Mi a puusi Nimfa ale Kirisita bisaŋa ale a nyɛ tuka wa yenni po la nalimnyiini. 16 Ni dan karim gbaŋka nueri, ni pii nyiŋ ate ni basi ate Kirisita bisaŋa ale bo Laodisia la maa wom ka wieŋa. Fi dan nyɛ dila me, tuesi gbaŋ kaai ate Laodisia demma me le te fu la a karim. 17 Abe fi weeni Akipus me ayen mi weeni wa ayen, “Seba chak ate fi nueri tuin dii ate Nyɔnɔwa te fu ayen fi tom la a nueri.”
18 Ni a teeri choarimaŋa ate ba pa bobi mu la wie. Mi Pɔɔl dek ale pa m nisima a ŋmarisi wieŋa de ayen, Pɔɔl a puusi ni.
M be ŋman a saalim ayen te Naawen niaka a bo ale ni.