JUUD
Gbaŋka
1
Mi Juud, ka waai ale ka Yeezu Kirisita tomteerɔ ale Jeemsi suok la.
Mi ale a ŋmarisi gbaŋka de a te ni. Ti Kowa Naawen ale lueri ni ale a yaali ni, ate Yeezu Kirisita a nya ni zuk.
Naawen le ta jiirim ale ni abe wa ta yaalika ale ni, abe wa basi ate ni boro ale suyɔgini nna yegayega.
M dek dɔaba, m daam poom a yaali ayen m ŋmarisi a weeni sak ni ka Naawen ale vari nama ale tama ti tuimbaata po a basi dii ale ayen ti a va wa la. Yɔgyɔgla ku a fe kama ayen m ŋmarisi ni a te ni nyiŋbiiri ayen ni kpalim a ta siaka nalimnyiini ale wamaŋsaŋa ate Naawen a pa ŋa te ni bunyi dekki la. Ni ta siaka nalimnyiini ale ŋa dii nyiŋ la, nuruba gela baai ale kan a va Naawen la, a suk kama a jam gum ti po. Ba tagri Naawen wamaŋsaŋa de ŋaai ale a sak ti Naawen wie ale a maari ti me dii la kama. Ba be zɛri Yeezu Kirisita waai nyiini ale ka ti Nyɔnɔ la kama me. Ba a nyɛ nna ayen ka ba baga a tom kaboŋsa tuima. Naawen wieŋa a poom weeni sak ti kama dila po, dila po ayen Naawen a jam bo ba buusa kama a nya ba kaasuŋku.
Ni poom seba wieŋa de ka nalimnyiini. Alege mi a yaali ayen m teeri ni ka diipo ate Naawen jam yeeri Izirali demma a ta nyini Ejipiti tɛŋka po la. Wa le ga nyɛ dila a nueri la, ku ŋaaŋnyiŋ, ate wa yaa ko baai ale jam kan ta siaka ale wa la. Ni be ŋman a teeri Naawen sabiiloma ale jam pa ba pagrimu a chim paanueka a zɛri ba boka jigini la. Naawen a yik ba kama ale wa pagrimu a bobi ba a zaani legi jigi ayen ba za dula ate da kpien dii ate wa le bo ba buusa la a jam paari ate wa bo mini ba. Ni a teeri Sodom ale Gomora tɛŋsaŋa la ale tɛŋ sii me ale jam kali mɔata si la, tɛŋ sila meena a jam nyɛ ase ka Naawen sabiiloma ale jam nyɛ dii la. Si nuruma jam a tom ka kaboŋsa tuima. Nidɔaba dek me a jam a yaali ayen ba goa ale ba nidɔa chaab. Naawen yaa jam pa ba a nyo bolim buui ale kan ta kpeglimka la po ate bu waali ba nna yegayega. Nna a sak ti kama ayen ku a fe kama ayen ti kan a tom ba le jam a tom dii la.
Nuruma de me a jam a nya ka wie nna ase goadaasima la. Wieŋa de abe jam basi kama ate ba pa ba nyiŋsaŋa a tom tuimbaata. Ba a nyɛ Naawen pagrimu a la kama ale a le Naawen sabiiloma ale bo wenŋmazuk la. Naawen sabiiloma kpagi kpeeni Maakil dek an nyɛ dila. Wa ale Sitaana ale jam nak nampaŋŋa ale chaab ayen ba ze ba waai le wa soa Moosis nyiŋka la, Maakil an le Sitaana, wa goanti weeni wa kama ayen, “Naawen le te fu waalika.” 10 Alege wie ŋaai ate nuruma de ze ŋa kie la, ba a le ŋa kama. Wie ŋaai ate ba seba ayen ŋa le kaasi ba la, duŋsa seba gaam dila kama, wa ŋala chaab degadega le jam kaasi ba kama. 11 Ku le jam tɔa ka nna yegayega te ba. Ba tom ase ka ti kokpieŋka Keen la. Ligra nyiŋ ate ba pa ba dek a te wakaasima ŋaai ate Balaam jam a tom la. Nuru ale jam boro ate ba a wi wa ayen Koora. Ba a nyɛ ase ka wa ale jam nyɛ dii la. Ba be ale jam tomsi wa la, Naawen jam ko ba kama. 12 Nuruma de ka nuru baata a bo nuruma sunsuŋ ase ba a nin boro a de ŋandiinta. Ba goanti a nya ka ba dek zuk nyiini. Ba a nyɛ ase ka ŋmoruk viok chiŋma la, ŋa ka nyiam. Buye po ba a nyɛ se ka tiib sii ale kan a ta yoana la. Ba a nyɛ ase ka tiib sii ate nuruma tu gebi si tɛŋ naŋsaŋa ale ge ate si kpi la. 13 Ba a nyɛ ase ka nya kpiem nyamiisa la. Ase nyamiisaŋa puuku ale kan sugi la, ba tuimbaataŋa me a nyini ka peelim ase nya puutaŋa la. Ba a nyɛ ase ka chiŋmarisaŋa ate Naawen pa si nyo legi po ate si kasim bo dula taam wuu la.
14 Nuru wanyi ale jam boro ate ba a wi wa ayen Ɛnok. Wa jam ka Adam ŋaaŋbisaŋa po wanyi. Wala ale jam saa Adam ŋaaŋbisaŋa po buyopoi. Wa jam biisi nuruma de wie dila po, dila po a weeni ayen, “Nyɔnɔwa ale wa sabiilo bɔanni a dan jam, 15 wa le bo ka nuru meena buusa. Baai meena ale a tom tuimbaata ale biisi Naawen a kaasi la, wa le waali ba kama wieŋa de nyiŋ.”
16 Nuruma de a kasim a ŋuuni ale a fobli kama ale a tɔariŋ ba vaanchaab wie nyiŋ. Ba kasim a va ka ba dek wabaata yaalika tuima nyiini ale nak kuusa ba dek nyiŋ, ale a pak nuruba ale ba noa nyiini ayen ba va ba abe ba a te ba ligra.
17 Alege m dek dɔaba, ni teeri dii ate ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita tomteerɔma a liŋ jam sak ni dila po, dila powa la, 18 ayen dii po ate tɛŋka a mɔata kpeglimka la, dan paari, baai ale a va ba dek tuim kaasima yaalika la, le jam a la ni kama, ni ale a va Naawen siuku la nyiŋ. 19 Nuruma de chaab a nyɛ kama ate nuruba a waaŋ chaab. Bala chaab a va ka ba dek ŋanyaalik wie nyiini. Ba be ka Naawen Chiika ba suniima po. 20 Alege, m dek dɔaba, ni va Naawen nalimnyiini, ate ni siaka a pagra. Ni basi ate wa chiika a maari ni ate ni a puusi a te Naawen. 21 Abe ni basi ate Naawen yaalika lik ase ni ale a limsi ayen ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita a va wa jiirimu nyiŋ a te ni nyuvuri dii ale kan ta kpeglimka la.
22 Ni ta jiirim ale baai ale ta chichama la, 23 abe ni vari baai ale bo bolimu po la a basi. Ni ta jiirim abe ni a chali yɔgsum ale ba gela me, alege, baai me kaboŋsa tuimaŋa ale basi ate ba gattaŋa daŋi la, ni kan tiri gattaŋa.
24 Naawen waai ale baga a yik ni ate ni kan tagri ni popola a pai ŋaaŋ a te wa la, ale baga me a nyɛ ate ni a zaani wa zula Nyɔnɔwa niŋ ale ge ka kaasuŋ alege ta popeentik nyiini la, 25 Naawen waai ale ka wa dek wa nyiini, a chim ti Varibasidɔ Yeezu Kirisita ti Nyɔnɔwa yonni nyiŋ la, ta ka zula ale pagrim yegayega a gaam jaab buuri meena a ta nyini ku piilimka po a jam paari jinla ale ta dila taam wuu. Ku be nyɛ dila.