Pɔɔl Gbaŋka Ate Wa Ŋmarisi A Te
FAILEMON La
1
Mi Pɔɔl, waai ate ba yik lik Yeezu Kirisita nyiŋ la ale ti suoku Timoti ale maa chaab a ŋmarisi gbaŋka de a te ti dɔawa ale ti tomteerɔ choawa, Failemon, ale Kirisita bisaŋa ale a tu chaab fi yenni po la, ale ti tɔawa Afia ale ti soji choawa Akipus.
Naawen ti Kowa ale ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita le te ni niaka ate ni boro ale suyɔgini.
M dek suok Failemon, diipo meena m nyiem dan boro a puusi Naawen, mi a teeri fi wari kama ale a te m Naawen jiam. Dii nyiŋ la, m wom fi ale ta yaalika soa dii ale Naawen nuruma meena la kama. M wom fi siaka ale Nyɔnɔwa Yeezu ale soa dii me la kama. Mi a puusi Naawen kama ayen fi pii nyiŋ ate fi nyɛ ate nuruba me a maa ta siaka ase fi la. Nyaku de a dan nyɛ, ku le basi ate fi sum miŋ chak wamaŋ sii meena wuu ale a nyɛ ti jigi Yeezu Kirisita ale tama ale ka bunyi nyiŋ la. Fi yaalika ate fi ta la, m dek suowa, a ta ka masim nna yegayega ale nyiŋbiiri a jam m jigi. Fi nyɛ kama ate Naawen nuruma meena sue peenti.
Dila nyiŋ la, m baga nyini peelim kama a fe fu ase fi suok Kirisitawa nyiŋ la ayen fi nyɛ wari dii ale magsi fi nyɛ la. Alege m le ta yaalika ale fu la nyiŋ m kan yaali ayen m fe fu, mi a yaali kama ayen m saalim fu. Mi ka Pɔɔl, m be ka nisɔmɔ alege yɔgyɔgla de ba yik mu a lik kama Yeezu Kirisita nyiŋ 10 M be tagri ka Onesimos waai ale ka m biik Yeezu Kirisita yonni nyiŋ la. Mi ale diem bo likka dɔk nna la m chim ka wa ko Yeezu yonni nyiŋ. 11 Dila po, dila po, wa jam ka tuintuini a te fu, alege yɔgyɔgla de, wa ta tuilim kama mi ale fi jigi.
12 M basi wa kama ale m sunum meena ayen wa pilim jam fi jigi. 13 Mi a yaali kama ayen m le diem bo likka dɔk la, wa diem maa boro ale mu Naawen wamaŋsaŋa tomka nyiŋ ate wa tagri fi zuk a maari mu. 14 Alege, m kan fe fu kama ayen fi nyɛ wanni de, alege mi a yaali kama ayen fi siak ale fi dek yaalika ate m kan nyɛ wari ase ka fi a nin siak ayen m nyɛ.
15 Ku baga a nyɛ kama ate Onesimos ale kan bo fi jigi ate ku beni maga dek la, ate fi a yaali ayen wa pilim jam fi jigi a boro taam wuu. 16 Alege, mi a yaali ayen m weeni a sak fu kama ayen fi nya wa ŋman daa yomo wala choawa, wa yaa gaam yomo kama. Wa yaa ka sunum po suok Yeezu Kirisita yonni nyiŋ. Wa potim bo ka mi sunum po, alege mi a poli ayen yɔgyɔgla de wa le poom bo fi sunum po kama a gaam wa ale bo mi sunum po dii ase yomo ale m suok Nyɔnɔwa yonni nyiŋ la.
17 Dila nyiŋ la, fi dan pa mi chim ka fi Kirisita biik choa be basi ate wa ŋman pilim jam fi jigi ase mi a nin jam fi yenni ate fi basi ate mi a jo dii la. 18 Wa dan kaasi ka fi wari yaase wa ta ka fi pami, basi ate mi tuni dila. 19 Jigini de gbaŋka po, mi dek ale pa m nisima a ŋmarisi a weeni ayen, mi Pɔɔl le tuni fu. (Ku an poom magsi ayen m ŋman teeri fu nyaku de ayen, fi dek ale kali la, fi ta ka mi pamiya.) 20 Dila nyiŋ, m suowa, mi a saalim kama ayen ti Nyɔnɔwa nyiŋ fi nyɛ wanni de a te mu. Ase m Kirisita biik choa la, basi ate m po peenti.
21 M sebi chak kama ayen m le ŋmarisi gbaŋka de a weeni fu dii la, fi le nyɛ ka dila te mu m poom a poli ayen fi le nyɛ gaam dila a te mu kama. 22 M be le ŋman a yaali ayen fi nyɛ dii a te mu la ale, fi yaali dɔk te mu, dii nyiŋ la, mi a poli ayen Naawen le tulisi ni meena puusaŋa kama ate m ŋman pilim jam ni jigi.
23 Epafiras, waai ate ba maa yik wa a lik Yeezu Kirisita nyiŋ la, a puusi ni. 24 M tomdo chaama me Maak, Arisitaakus, Diimas ale Luuk a puusi fu.
25 M be ŋman a saalim ayen ti Nyɔnɔwa Yeezu Kirisita niaka a bo ale ni meena.