2
Gotɨyarɨdaaꞌnyaihi mwaaihasavɨdaaꞌnyɨ kayaaꞌnanya yuya sabura dɨmarasɨꞌnyɨla! Kwaasɨ yagaala yuya sabulyɨ kwaasɨya sabulyɨ gɨlyɨvɨta kwalaalyajɨyaraavɨna sɨmunya kayaaꞌna yawɨta sabulyɨ bulayagaala yuya sajɨ sasare sa dɨmarasɨꞌnyɨla! Bwaranyamɨlɨka aamunyaꞌna mɨjɨka wiadevaaibɨꞌ Naangere yagaalyavɨna mɨjɨka yɨhyana! Sarevɨ “Yuneꞌna nevadaihasamaarana!” kadapɨjɨ sarɨnnya kuryara dɨragɨnyara yɨmaꞌnɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Sareꞌ dɨnɨꞌ “ ‘Naangei negaimwadelyɨ,’ yawɨꞌmanɨgasaꞌ waburya naangeꞌna yɨhyakesɨ.” Sara nebulyaꞌna yɨhyanneihi gamɨre yagaalyavɨna yɨhɨvuꞌnana!
Naangei sɨla gaalaꞌne tewaanyarɨnesɨ.
Kɨraazɨtɨyaryawɨnna dɨvideihɨlyɨ. Sɨlaanga gaala gamɨ sahwalyɨ. Nemɨnyɨna gaalyabwi nejaavadelyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Sahwarɨna aꞌmwera “Waryaanyalyɨ,” deva marasɨꞌnesalyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Kwarɨna Gotɨyai “Nawɨꞌnya nebulyalyɨ,” daka wɨdahɨlakakelyɨ. Nabaai sarɨmɨ saihi gamɨre gaalyabwi maareva sɨlaanga gaalyai kɨnɨnnakeihɨlyɨ. Aꞌmwera siangeꞌ majaꞌnera sɨlya wakadɨvɨtabaaibɨꞌ Gotɨyai gamɨreihɨrɨ yɨhɨmwaaihaka angevɨyaihɨrɨna gannya Kurya Tewaanyarɨ wɨlayɨhɨmwaaihɨvanɨkelyɨ. Nabaai sarɨmɨ pɨrizɨyara Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta tewaanyaihi gamɨnyɨna wɨdaayadɨvɨsaihɨrɨ yɨhɨmwaaihɨvanɨkelyɨ. Sareihi pɨrizɨyara Gotɨyarɨna sipɨzipɨyaraavɨ yɨravetabaaibɨꞌ sarɨnnya kuryara Gotɨyarɨna duzaayideihɨlyɨ. Sara nayaa yɨpɨjaꞌ Gotɨyai Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna yawɨꞌda yɨhɨmaaradelyɨ. Kɨraazɨtɨyai sɨlaanga gaalaꞌnerɨna Gotɨyare bukuyavɨ dara dɨnɨkesɨ.
Yɨthaanyi! Saayonɨ Sɨlaangerɨ wɨmwaaihɨvanɨge.
Majaꞌne simɨjamaangei yɨvaimwagyaꞌnerɨna wɨdahɨlakɨwelyɨ.
“Nawɨꞌnya nebulyalyɨ,” dena wɨdahɨlakɨwelyɨ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwarɨ dɨragɨnna lɨmwagazai
Wagɨla kɨnɨ maaradei mɨka! Arɨkewɨ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ Naangerɨ lɨmwadɨvɨsaihɨrɨna Kɨraazɨtɨyai wana nawɨꞌnyalyɨ. Aꞌmwe malɨmwagi yɨpɨjaraavɨna dara dɨnɨkesɨ.
Anga madɨvɨsara sɨlaangerɨ marasɨꞌnesalyɨ.
Dazai Aaya Keꞌbanyai yɨmaꞌnɨwakelyɨ.
Nabaai aꞌmwe malɨmwagi yɨpɨjaraavɨna dara dɨnɨkesɨ.
Sɨla dazarɨ mudayaꞌnelyɨ.
Sɨlaangerɨ mudavamaarojɨ walaraawadelyɨ.
Sara dɨnɨkesɨ. Gotɨyare yagaalyaꞌ galazekɨvaidaapiyaꞌna Kɨraazɨtɨyarɨ mudaꞌmanɨgasare. Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨꞌ kayaaka yɨgainɨvanɨgasare. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Gotɨyai sara dakakesɨ. Galazekɨvalyara mudapɨꞌderera.
Sareꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai mena kihɨthahɨlakaꞌ gamɨnyɨdaaꞌnyaihi gamɨreihi yɨmaꞌnesaihi sɨmya yɨsavaakɨ dahɨlakɨnɨkeihɨlyɨ. Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsavaakɨyaihi Gotɨyai Maremwaaiderɨ wɨdaayadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarɨmɨ anga naanga pimagɨnya tewaanyaihi gɨrɨkitaꞌnanya maayaihɨlyɨ. Gotɨyare aꞌmweihi, Gotɨyare gɨlyɨvɨsaihɨlyɨ. Sareihɨrɨ yɨhɨthahɨlakakeꞌna Gotɨyai yake yuya nawɨꞌnya ya sabwi duzɨwaakyideꞌnanyɨ. Sahwai jaka kihɨzɨvwaraꞌ jɨhɨnyaꞌ mena yagalyaꞌmaꞌna kyeꞌ gamɨre baaka nawɨꞌnyavɨ wɨlayɨhɨmwaaihakeꞌnanyɨ. 10 Kɨgaaꞌ aꞌmweihi mwaaletaihi mɨꞌ. Aawa. Dahaaꞌ Gotɨyare aꞌmweihɨlyɨ. Kɨgaaꞌ kale wɨgaimwangebwi maaresaihi mɨꞌ. Aawa. Dahaaꞌ Gotɨyarɨ sarɨmɨnyɨna kale wɨgaimwanga sabwi maakasaihɨlyɨ.
Kɨraazɨtɨyareina yadaanyaburaavɨnesɨ.
11 Nyaꞌmweihi, tewaanya nyɨvuꞌnadeihi yɨhɨthɨhaaꞌbwarɨma! Kwaaka davakɨ angavaayaihi yɨwɨnamavesaihi mwaaihasaꞌna sɨmunya ayabwi “Wabahɨlaakeꞌna kayaaꞌna yɨwɨneinyɨ. Maaꞌmujainyɨ,” yawɨresabwi mamɨdɨbɨna! Sasare sabura sarɨmɨre kuryarajɨ mala bwaꞌnadɨvɨsaꞌnanyɨ. Sarɨmɨre kuryara dɨragɨnna mwaaibɨka! 12 Ajɨmya yuyangɨyaraayaba nayaa yɨdaꞌna jɨla! Sasarebwina sarɨmɨ yadaapɨri sahwara kwaasɨ dɨnɨpɨjaꞌ “Kɨraazɨtɨyarera kayaaꞌna yadɨvɨsare.” Kɨrɨvɨ sarɨmɨre tewaanyabwi dara yawɨrangabɨꞌdeꞌ “O, sahwai nayaa yɨvanɨkeꞌ daaka!” Gotɨyai yawɨbwaryaꞌnei muꞌnyadɨvɨsaraayawɨnna bozɨyagaaꞌ sarɨmɨ “Malɨmwagyadɨvɨsara Gotɨyarɨna ‘Byaannakelyɨ,’ dɨpɨka!” dapɨjɨ nayaa yɨdaꞌna jɨla!
13 Naangerɨna sɨmunya nayaa yawɨꞌdɨ aꞌmwe naangera yuyara gɨmaremwaaidɨvɨsaraavɨ kwaakewɨ dɨmwaala! Kingɨya naanga Sizaai mwaalɨkerɨna sahwarɨ kwaakewɨ dɨmwaala! 14 Nabaai gaꞌmaanɨya kwaraavɨjɨ kwaakewɨ dɨmwaala! Sahwaraavɨ kingɨya naangei Sizaai maryasaabakere. Aꞌmwe kayaaꞌna yadɨvɨsaraavɨ kayaaꞌnanya tɨvɨkɨryaꞌneꞌna kɨrɨꞌ nayaa yadɨvɨsaraavɨ yaya wɨmakɨlyaꞌneꞌnajɨ maryasaabakere. 15 Sasare gɨmɨ yadaaꞌgɨzɨyaꞌna Gotɨyarɨ tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨkelyɨ. Nayaa yadaaꞌgi sɨduꞌmaayara yawɨꞌdɨvɨꞌ “Kumɨrebwi kayaaꞌnanyabwi tɨnna wanganawaajɨ bɨrala wɨdaatheinera,” dara wangabɨꞌdeꞌ “O, tewaanna jɨvanɨgaꞌ!” Sara gɨmɨ yadɨ gɨmɨnyɨnebwina kayaaꞌnanya yɨnɨga wiꞌna majɨ yɨpɨnerera. 16 Nayaa dɨmwaala! Pwaraavɨ yaasɨwaꞌwawɨnyaigɨ wɨdaayaꞌneigɨ mamwaaidɨnneigɨnyɨ. Gotɨyai neyaarakeinera. Dɨragɨnyaigɨ gɨnnya dɨragɨnyabwina kayaaꞌnanyabwi mabwakakɨnna! Sarevɨ dara myawɨꞌdɨnna! “Dɨragɨnyaina mwaaihoꞌna kayaaꞌnanya yaajaꞌ sara yaana!” Sara myawɨꞌdɨnna! Aawa. Gotɨyare yaasɨwaꞌwawɨnyaigɨ dɨmwaala! 17 Aꞌmwe yuyaraavɨre yayangɨ munyaba dɨmakɨla! Kɨraazɨtɨyare jaꞌmweraavɨna gɨvuꞌnana! Gotɨyarɨna yawɨꞌdɨ “Naangelyɨ. Dɨragɨnaangelyɨ,” lɨka nayaa jɨ! Kwaaka yuyavakɨya Kingɨya Sizaarɨne yayaꞌ munyaba dɨmakɨla!
Yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨnesɨ.
18 Angevɨ wɨdaayadɨnyaigɨ gɨnnya maremwaaiderɨna “Aꞌmwe naangelyɨ,” nayaa yawɨꞌdɨ lɨka yadɨ kwaakewɨ nayaa dɨmarulawakɨnna! Pwara tewaanna gɨmaremwaaidɨvɨsarajɨ nayaa kave gyadɨvɨsarajɨ gaveraavɨna mɨꞌ. Aawa. Kayaaꞌna gɨmaremwaaidɨvɨta kwaraavɨjɨ nayaa dɨmɨdɨna! 19 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yaasɨwaꞌwawɨnya gazaizai tewaanya yaderɨna daange yaasɨwaꞌna wɨjavadaapi Gotɨyarɨna sɨmunyai tewaanyai wɨvadaihɨrakadeꞌna sahwai murɨvɨkɨryada Gotɨyarɨ kuna mɨdɨnajavwina Gotɨyarɨ tewaanya wɨvuꞌnadelyɨ. 20 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gɨmɨ kayaaꞌna yɨjaꞌna asɨlyɨ mala kagɨramapi murɨvɨkɨri yɨja saburɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai be yɨlaaya gɨmaryadelaka! Aawa. Gɨmɨ tewaanyabwi yɨjaꞌ kɨrɨꞌ asɨlyɨ mala yaasɨwaꞌna kagɨramapi daanga maaraꞌgɨzɨ murɨvɨkɨri yɨja dazahɨburɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ tewaanya wɨvuꞌnadelyɨ.
21 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sasare sabwi mɨdɨnyaꞌneigɨnyɨ Gotɨyai jaka mena gɨzɨvwaramaarakeꞌnanyɨ. Kɨraazɨtɨyai gɨmɨnyɨna gaimwangeꞌna daanga maaraka murɨvɨkɨryaꞌ. “Nɨmɨ sara yebaaibɨꞌ nɨmɨre sɨvɨla yɨbwarɨmakupɨka!” daka givwarɨdaakwaꞌ. 22 Sahwai kayaaꞌnanyabwi yakai mɨꞌ. Gamɨre maangikɨ kwaasɨ yagaala wɨꞌnetai mɨꞌ. 23 Sahwarɨ bɨraiyagaalyajɨ wɨdɨna kyeꞌ bɨraiyagaala ayɨna mujakelyɨ. Sarɨ daanga wɨvɨnaka kɨrɨꞌ maiyagaala mujakelyɨ. Aawa. Gotɨyai yuyangɨne yɨdasavaꞌna yawɨbwaꞌdei sahwaraavɨ wɨrɨvɨkɨryaꞌneꞌna Gotɨyare asɨrɨ wɨmwangɨnakelyɨ. 24 Gamɨ sai gannya kɨlaakejɨkɨ nemɨre kayaaꞌnanya maaraka yɨsavɨ tɨmunadaavakelyɨ. Nemɨnyɨna “Sahwara kayaaꞌnanyanna balapɨjɨ yɨdaꞌmaraangebwina gaala mwaaibɨka!” daka balakelyɨ. Gamɨre kɨlaakejɨkɨ gaꞌbwaralyajɨ kayaaka kigaleꞌ daanga maarakelyɨ. Sasara gamɨnyɨ yɨmaꞌnakeꞌna ayɨna tewaanya yavadaꞌgala gyakelyɨ. 25 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaaꞌ sipɨzipɨyara tusaꞌ yagalyaꞌmavesarabɨsaigɨ tewaanya mamwaalyagɨ. Aawa. Kɨraazɨtɨyai ayɨna mena kagɨmakabaꞌ dahaaꞌ gɨmɨre kuryarɨ maremwaalyai sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaideryaba tewaanya mwaalagɨ.