5
Gotɨyare kusɨlaanyabwinesɨ.
Yuya sarengɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨjɨya aꞌmwe naangeraavɨ wɨdɨhaaꞌbwarɨma! Nɨmɨ kwainyɨjɨ Naangereraavɨre naangeinyɨ mwaaiheinyɨ. Nabaai Kɨraazɨtɨyai daange kamaaraꞌ nɨmɨ sainyɨ tɨnnyaraalyɨ wanganerɨna jalɨkurakadɨnyainyɨ. Naangere byaanna dɨragɨnya dazaꞌ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabatheꞌ nɨmɨ kwainyɨjɨ kwaihɨlyɨ maraadeine. Sareinyɨ naangeihɨrɨ dɨragɨnna yɨhɨthɨma! Sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaidɨvɨtabaaibɨꞌ Gotɨyare aꞌmweraavɨ sarɨmɨnyabanneraavɨ nayaa dɨmaremwaalyɨla! Wawɨnya yɨvanɨgasangɨna aꞌmwera dɨragɨnna yɨhyadɨvɨꞌ saihi yaasɨwaꞌna nyɨpɨdɨka! Aawa. Gotɨyai sɨmunyavɨ “Sahwara nɨmɨreraavɨ maremwaaibɨka!” yawɨꞌdevaaibɨꞌ nayaa jɨla! Yune nɨgwianna maaryaꞌnenna wawɨnya saꞌ mipɨnera! Aawa. Sarɨmɨre sɨmunyangɨ “Nayaa wɨgaimwagɨma!” dadɨvɨꞌ dɨragɨnna nebwina jɨla! Gotɨyai aꞌmweraavɨneihɨrɨ yɨhɨthahɨlakaka saraavɨ dathɨwanga mipɨnera! Aawa. Gotɨyarera sarɨmɨre mwaalyaburɨjɨ yaꞌneburɨjɨ tɨnna yɨhwanganapɨjɨ tewaanyabwina yɨbwarɨdaakwiaꞌna sara mɨdɨbɨꞌdeꞌna tewaanyaihi dɨmwaalyɨla! Sareihi dɨmaremwaalyɨla! Sareꞌ sipɨzipɨyaraavɨna Maremwaala Aaya Naangei kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabathehaaꞌ yɨhɨrɨvɨkɨryaꞌneꞌ byaanna dɨragɨnyaꞌ miwɨyɨ yadeꞌ dɨmaaryideihɨlyɨ.
Sabaaibɨꞌ aꞌmwe mɨgɨnya kwaihi aꞌmwe naangeraavɨ nayaa dɨmɨdɨnyɨla! Sara yadɨvɨꞌ sarɨmɨ yuyaihi nayaa kwaamuꞌ mwaalyabwi maaꞌdɨvɨꞌ sɨryaꞌmweraavɨ nayaa duthaayɨla! Dara dɨnɨkeꞌnanyɨ
“Gotɨyai pihadɨka yɨpɨjaraavɨ tihɨradelyɨ.
Kɨrɨꞌ kwaamusaraavɨna yangebwi wɨjaavadelyɨ.”
Sara dɨnɨkeꞌnanyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yune gannyagaaꞌ Gotɨyai “Kumɨre yayaꞌ munyaba makɨlɨma!” kadozɨ gamɨre ata dɨragɨnaangirɨ kwaamuꞌ dɨmwaalyɨla! Sahwai sarɨmɨnyɨna yawɨꞌda nayaa yɨhɨmaremwaaideꞌna yuya yawɨta kwalaalya gamɨre asɨrɨ dakyɨla!
Nayaa dɨvadaꞌgalayawɨrila! Tɨnna nayaa jemwaalyɨla! Sarɨmɨre yɨkamaangei Kotɨya Maryadei, kavɨjɨlɨka pwai laayonɨyai pwaka dɨragɨnna dadevaaibɨsalyɨ. Sai kaanya yamaryada aꞌmwe pwaraavɨ tɨka nyaꞌneraavɨna bɨragaazɨwadelyɨ. Naangerɨ dɨragɨnna lɨmwangevɨ dɨragɨnna mwaalapɨjɨ sahwarɨ dɨrɨvɨkɨrasɨꞌnyidelyɨ. Sarɨmɨ yawɨꞌmanɨgaꞌ “Nemɨ daanga maꞌdaanyabaaibɨꞌ neyaꞌmwe yuyara Kɨraazɨtɨyarera Kwaaka yuyavakɨ mwaaihasara daanga maaꞌdɨvɨsare.” Sareꞌna dɨragɨnna dɨthaayɨla! 10 Gotɨyai yuya yanga gaimwangeburɨ aaya kaavɨlyalyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨna jaka yɨhɨzɨvwaramaaraka sahware byaanna dɨragɨnyaꞌ yuyagaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ warɨbainadeꞌ yɨhɨzaavakelyɨ. Daangeꞌ maalɨkegaaꞌna dɨmaaryideꞌ, dɨvi gamɨ sai yavadaꞌgalayɨhɨmwaaihadelyɨ. Yɨhɨmarɨdaakwadelyɨ. Sarɨmɨre sɨmunyangɨ dɨragɨnya yɨhivaimwagathelyɨ. Dɨragɨnyaihɨrɨ yɨhɨmwaaihadelyɨ. 11 Sahwai dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakei yuyagaaꞌne yuyagaaꞌ nemaremwaalana! Nebulyasɨ.
Yagaala pɨnɨnnesɨ.
12 Saailaazare asɨrɨ yagaala tuta damɨlɨꞌ yɨhidawasɨwaabe. Nɨmɨ sarɨna yawɨꞌna “Neyaꞌmwei nawɨꞌnyalyɨ.” Pɨkarya dazavɨ “Sarɨmɨnyɨ dɨhaaꞌbwarɨma!” dena mena yawɨrangadɨ yɨhɨzalɨkurakɨvanɨge. Dazaꞌ Gotɨyare yanga gaimwanga naanga nebulyasɨra. Dazavɨ nayaa dɨragɨnna dɨthaayɨla!
13 Naangerera Bavɨlonɨ mwaaihasaraavɨjɨ mena yɨhɨthahɨlakakera “Neyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨwaaꞌ. Nabaai nɨmɨrei Maakɨyai sai kwalyɨ “Nyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨwaꞌ. 14 Sarɨmɨ yuyaihi sɨryaꞌmweraavɨna kale ya saburɨne maangwɨdaayɨlaaya dɨmarinyɨla!
Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihasaihi tewaanyaihi dɨmwaalyɨla! Gotɨyare naryavɨ dɨmwaalyɨla! Sareꞌ nyɨvuꞌnɨvanɨkesɨ.
Pitai