2 Tezalonaaika
Tezalonaaika mwaalyaraavɨna Polɨ yɨkwia aayaꞌ yavɨkaryakesɨ
1
Anga Tezalonaaika mwaalyaihi,
Polɨnyɨ, Saailaazai, Timoti saina sarɨmɨnyɨ pɨkarɨyɨkwia daꞌ yavɨkariwo. Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyaihɨrɨna yavɨkariwo. Gotɨyai nemɨre Nɨmwarɨ wɨlamwaaidɨvɨꞌ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaidɨvɨsaihɨrɨna yavɨkariwo.
Gotɨyai Nɨmwalyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ sarɨmɨnyɨ yangeꞌna yɨhɨgaimwagika! Gotɨyare kwaamuꞌnanyabwi yɨhwakika!
Anga Tezalonaaika mwaalyaraavɨna yɨlaaya yesaꞌnesɨ.
Neyaꞌmweihi, Gotɨyarɨ wɨdaazaꞌ “Yuyagaaꞌ Tezalonaaika mwaalyara Kɨraazɨtɨyareraavɨna ‘Su! Su!’ gɨthaana!” Nemɨre wɨdaazabwi sabwi tewaanyabulyɨ. Sarɨmɨ Naangerɨ yawɨralɨmwangebwi naanna kuna yadɨvɨsaꞌnajɨ gazaigɨzaigɨ sarɨmɨnyɨdaaꞌnyarɨ kale naanga kuna gyadeꞌnajɨ nemɨre wɨdaazabwi tewaanyabulyɨ. Sareihɨrɨna nemɨ yɨlaaya yadaa Gotɨyare kusɨlaanya anga geva gevanyaraavɨ yarai wɨdɨna “Pwara kayaaꞌna yadaapɨjɨ Tezalonaaika mwaalyara Naangerɨna dɨragɨnna mwaaihasare. Sahwaraavɨ taanga wiadaaꞌnyɨ Naangerɨ nayaa lɨmwamanɨgasare.” Sara wɨdadaa yɨlaaya yɨvanɨgoihɨlyɨ.
Sarɨmɨjɨ nayaa dara dɨmanɨgo. Ya, Gotɨyai nemɨnyɨna yɨdaꞌmaraangebwina tewaanna yadelyɨ. Sarɨmɨ yawɨꞌna “Gotɨyai nayaa nemaremwaalana!” yawɨꞌna yadɨvɨꞌ pwara kayaaꞌna yɨhyɨvanɨgasaihɨlyɨ. Sareꞌna Gotɨyai yawɨꞌna “Ya, nebulyasɨ. Sahwara nɨmɨre maremwaaidɨnyaba maapɨnera tewaanyaraavɨ wɨmwaaihere.” Pwara kayaaꞌna yɨhyɨvanɨgasara sahwaraavɨ Gotɨyai mɨnya maaꞌda kayaaꞌna wiadelyɨ. Sara yadeꞌna sahwai yawɨꞌna “Yɨdaꞌnanyasɨ.” Gotɨyai mɨnya maaradehaaꞌ nemɨnyɨjɨ kayaaꞌna yɨhyɨvanɨgasaihɨrɨjɨ gannya kwazaakevɨ nemwaaihadelyɨ. Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ Naanga Jizaazai gannya ejelɨya dɨragɨnyarajɨ yɨmaꞌnaabɨna yadehaaꞌ gannya kwazaakevɨ nemwaaihadelyɨ. Yɨmaꞌnaabɨna yadehaaꞌ dɨtaalɨta naangengɨ walaabɨna yojɨ pwara Gotɨyarɨna “Naangelyɨ,” majaraavɨ nabaai, nemɨre Naanga Jizaazare yagaala tewaanyaꞌ malɨmwagaryaraavɨ yuna mɨnya maaꞌda kayaaꞌna wiadelyɨ. Sahwaraavɨ yuyagaaꞌna Gotɨyai marajawɨbwaꞌna kyojɨ sahwara tɨvɨkɨta maaꞌdɨvɨꞌ Naangeryaba mamwaalyɨ yɨpɨꞌdere. Naangei dɨragɨnna mwaaladevɨ byaannyavɨ tɨnna mwanganyɨ yɨpɨꞌdere. (Yuyagaaꞌ maavewɨ mwaaidɨvɨꞌ daanga naangevɨ mwaaibɨꞌdere.) 10 Yɨrɨka savɨ walaabathehaaꞌ gannya tewaanyara yɨlaayaꞌna wɨdɨna “Naangeigɨnyɨra. Byaannakeigɨnyɨ.” Sagaaꞌ gamɨre dɨragɨnyaꞌ tɨnna wanganapɨjɨ gamɨre yagaala tewaanyaꞌ lɨmwagaꞌdɨvɨsara atɨka maruꞌnapɨꞌdere. Sahwara yɨlaaya yadaapɨjɨ nabaai sarɨmɨ yɨlaaya jideihɨlyɨ. Nemɨre jalɨkurakyaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨna lɨmwagesaꞌna saba yɨlaaya jideihɨlyɨ.
11 Sareꞌ yawɨꞌdaa yuyagaaꞌ sarɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ wɨdadaanyaꞌnesɨ. Nemɨre Gotɨyai sarɨmɨnyɨna dara yawɨrana! “Sahwara nɨmɨre wɨjɨvwaramaaryaꞌne tewaanyara mwaaibɨka! Nabaai tewaanyabwi yɨlaaya nyɨgaide gazabwizabulyɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagasaburɨne wawɨnya gazasasɨ nɨmɨre dɨragɨnyavɨ yuneꞌna yɨpɨka!” daꞌmujɨ sareraavɨ wɨmwaaihɨma! “Sara yawɨrana!” dona wɨdadaanyɨ. Sara wɨdadaanyasɨ sarɨmɨnyɨna. 12 Gamɨre dɨragɨnyasɨ sarɨmɨ nayaa yapɨjɨyaꞌna pwara dara wangabɨꞌdeꞌ “O, Jizaazai Naangei daaka! Byaannakei daaka! Gannyara naangera daaka! Byaannakera daaka!” Nemɨre Gotɨyalyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ yangeꞌna yɨhɨgaimwadiꞌ tewaanna yɨhyadisaꞌna sara yawɨpɨꞌdevɨnyɨra.