2
Kuryai Tewaanyai walaabakeꞌnesɨ.
Tɨka Munne Pedikozɨyagaaꞌ mena kavuraꞌ anga gavevɨna Jizaazarɨ wɨꞌnadɨvɨta yuyara yɨkabeꞌ. Kyɨkabeꞌ sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ yɨhuꞌjakeꞌbɨsaꞌ yarai yaka anga yunevɨ buzaaimwaalesavɨ naanga yaꞌ jaka saꞌ. Sara yakegaaꞌ dara wanganesaꞌ “O, pɨwɨnna pɨwɨnna dɨtaalɨtabɨsa wawaka nemɨ yuyainaavɨ daneyɨmeꞌnɨwaka!” Sara kadeꞌ Kuryai Tewaanyai kumɨre sɨmunyangɨ yunebanna wɨlamwaalaka yagaala tewaanyaꞌ wɨjaꞌna dɨragɨnna kujaavaꞌ Maaveraavɨre yagaala geꞌ geꞌ gaai wɨdeꞌ.
Sagaaꞌ Anga Jeruzaalemɨ Juyara ajɨmya yuyangɨya gazavasavakɨdaasara mwaaleꞌ. Pwara Juyaraavɨre kɨwɨnya lɨmwadɨvɨsarera. Sahwara yɨhuꞌjakeꞌ kadɨka wɨꞌneva kwala bwaꞌnaanya yarai yɨꞌbwaꞌnaabɨna. Yarai yɨꞌbwaꞌnaabɨna yeva Jizaazarera ajɨmya yuyangɨyaraavɨre yagaala wɨdadɨvɨsaꞌna kadɨka wɨꞌneva yɨ gazaizai gannya yagaalyaꞌ wɨꞌnaka atɨka maruꞌnaꞌna. Yuyara maruꞌnaꞌdɨvɨꞌ dɨneꞌ “Nɨwaava, berɨvaka? Aꞌmwe dara nemɨre yagaala ge ge nedɨvanɨgasara Kwaaka Galɨli mwaalyara yuyarera. Nɨwaava! Garanevaka? Nemɨ yuyainaavɨ gazaizai kadɨka dara wɨꞌnɨvanɨkeꞌ ‘Ai, nennya aangyagaala danedɨvanɨgava!’ Sahwaina Kwaaka Paatɨya mwaalyainajɨ Kwaaka Mithɨya mwaalyainajɨ Kwaaka Yɨlaamɨ mwaalyainajɨ Kwaaka Mezopotemya mwaalyainajɨ Kwaaka Juthɨya mwaalyainajɨ Kwaaka Kapaathozɨya mwaalyainajɨ Kwaaka Podaazɨ mwaalyainajɨ Kwaaka Ezɨya mwaalyainajɨ 10 Kwaaka Pɨrɨzɨya mwaalyainajɨ Kwaaka Paabɨlɨya mwaalyainajɨ Kwaaka Yɨzɨpɨ mwaalyainajɨ Kwaaka Lɨvya Anga Saairini pimagɨ mwaalyainajɨ Anga Romɨ mwaalya pwainajɨ mwaaiho. 11 Nabaai Juyainajɨ Maaveina Juyaraavɨrebwi yadaanyainajɨ pwaina Ahuꞌmanna Kɨritɨ mwaalyainajɨ Kwaaka Arevɨya mwaalyainajɨ yuya saina bamwaalona Gotɨyai tewaanya yakenna nennya yagaalya nedɨvanɨgasaꞌ kadɨka wɨꞌnɨvanɨgone!” 12 Sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdɨvɨꞌ atɨka maruꞌnaꞌdɨvɨꞌ yɨwaaraꞌneꞌ “Gara yɨwaka?” 13 Sara kyɨwaaraꞌneꞌ kɨrɨꞌ pwara kadɨka wɨꞌnyaꞌneꞌ sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨ bɨrala wieꞌ “Biyaaya naanga neva kunya maayara mwaaihava sara dɨvanɨgasara.”
Pitai wɨdakeꞌnesɨ.
14 Sagaaꞌ Pitai Jizaazai Wɨdaasadera atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwalyarajɨ daavaka kwala bwaꞌnaanyavɨ yagaala naangeꞌ gaai wɨdaꞌ “Kwaaka Juthɨya mwaalyaihɨlyɨ Anga Jeruzaalemɨ mwaalyaihɨlyɨ yuyaihi yɨhɨthɨwɨjaꞌ kadɨka nayaa duꞌnyɨla! Nɨmɨre yagaalyaꞌ jawɨrila! 15 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nyɨdɨwaasaꞌna aꞌmwe dara biyaaya manyeva sɨduꞌnakera mwaaihaꞌ. Sawɨsaburɨ daaka! Sawɨsavɨ daaka! Mwanyavɨ naainɨ kɨlokɨyagaaꞌ biyaayaꞌna aꞌmwera kumaayara mwaaidɨvɨsara daaka! 16 Arɨkawɨ. Daꞌ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaakei Ne Jowelɨ yɨdayaakeꞌ yɨmaꞌnɨvanɨꞌ. 17 Dara yɨdaꞌnɨka
‘Gotɨyai dɨnɨkesɨra. Aayagaaꞌ dara yɨdeinyɨra,
Kɨlaaꞌnaka yuyaraavɨna Nɨnnya Kuryarɨ wɨdɨngikɨdeinyɨra.
Kujaavaꞌmujɨ Kuryai Tewaanyai kumɨre sɨmunyangɨ kulamwaalojɨ
Sɨrɨraavaangejɨ sɨrɨbwaalɨvaangerajɨ nɨmɨnyɨ nyuꞌnawɨjɨwaakɨpɨꞌdesɨra.
Sarɨmɨre mɨgɨnyara se mwaryapɨjɨ aꞌmabaaitɨnna wangabɨꞌderera.
Sarɨmɨre nera se warapɨjɨ waja yaꞌnɨpɨꞌderera.
18 Yo, sagaaꞌ Nɨnnya Kuryarɨ wɨdɨngikɨdengɨra,
Nyɨdaayadɨvɨta aꞌmwejɨ aꞌmwerajɨ samɨlɨka.
Kuryai mena kulamwaalojɨ sagaaꞌ
Nɨmɨnyɨ nyuꞌnapi pwaraavɨ wɨjɨwaakɨpɨꞌderera.
19 Munyaba sɨgunyavɨ dɨragɨnyangɨjɨ gengɨjɨ yɨdeinyɨ.
Kwaakeba Kwaakevakɨ kujɨwaainaꞌmujɨ atɨka maruꞌnapɨꞌderera.
Tawesɨ dɨkesɨ jɨta naangesɨ wangabɨꞌderera.
20 Nyɨlyai mavuri yojɨ jɨhɨnyai yɨmaꞌnadelyɨ.
Lawei wayaaka taweꞌbɨꞌ yɨmaꞌnadelyɨ sagaaꞌ.
Kwanganapɨri Naangere dɨragɨnyagaaꞌ naangegaaꞌ yɨmaꞌnadehaakɨ.
21 Gazaizai gaimwangeꞌna Naangerɨ jaka kadanganori
Naangei kavadaihasamaarojɨ Naangerei yɨmaꞌnadelyɨ sahwai.’
Sara dɨnɨkesɨra.
22 Yɨzɨrelɨyareihi yagaala dangɨ kadɨka duꞌnyɨla! Gotɨyai yawɨꞌna ‘Aꞌmwera dara yawɨpɨꞌdeꞌ “O, Gotɨyai Naazaretɨ mwaalyai Jizaazarɨ wɨdasɨwaabɨkei daaka!” ’ Sara yawɨraka gannya dɨragɨnyaꞌ sahwarɨ kujaavaꞌ sai dɨragɨnyajɨ atɨka maruꞌnasaꞌnejɨ wɨjɨwaainyaꞌnejɨ yɨna yaꞌ. Sara yada dava sarɨmɨnyaba yadaasɨyaꞌna sahwaihi mena yawɨꞌmwaasaihɨlyɨ. 23 Kɨgaaꞌ Gotɨyai sɨduꞌnakei dɨragɨnna yawɨraka ‘Aꞌmweraavɨre kayaaꞌnanyanna Nyɨbwaalɨvaangei baladeꞌna wɨdaasɨdeinyɨ.’ Gotɨyai sara dakei Jizaazarɨ kyɨhɨmaaryaꞌ sarɨmɨ ‘Aala!’ dɨna yeva dɨnyɨna ‘Yɨsavɨri Gotɨyare kɨwɨnya maayara sahwarɨ nilɨya tabɨka!’ Dɨnyɨna kyeꞌ Romɨyara sahwarɨ tamaketa sarɨmɨre wawɨnyasɨra. 24 Sarɨmɨ sara yesaꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai sarɨ ayɨna yɨdɨkaavaꞌ. Jizaazai yuyagaaꞌ baryai mwari kyadɨkeꞌna gɨleangeba taanga kɨnɨnnakeba padaihasamaaꞌna yaka yɨdɨkaavaꞌ. 25 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Ne Devitɨ gamɨnyɨna yɨdaꞌnɨka wɨjaaꞌ
‘Yuyagaaꞌ sɨnnyɨmagɨ Naangei mwaaida wangadɨnyainyɨ.
Nɨmɨre aangasɨmagɨ mwaaideꞌna lɨka myɨwɨneinyɨ.
Sai “Lɨka nyadɨkajɨ,” dɨragɨnyainyɨ nyɨmwaaihɨwaꞌ.
26 Savɨna nɨmɨre sɨmunyavɨ yɨlaaya yadɨ
Nɨmɨre taalɨsasɨ yɨleyagaainakeinyɨ wɨdadɨnyainyɨ.
Nɨmɨre kɨlaakejɨꞌ wakadehaaꞌ Gotɨyarɨ yemwaalɨdezɨkɨ.
27 Gɨlaayaraavɨreba nɨmɨre kuryai myagalyaꞌmayɨ jɨtheigɨnyɨ.
Jɨwaalɨvaanga tewaanyainyɨre kɨlaakejɨꞌ bwia maburannejɨkɨ.
28 Gaalyaburɨne tusanna nawɨꞌnyɨna nyɨjɨwainɨwaana.
Nɨmɨnyaba mwaaidɨnyaꞌna yɨlaayabwi dɨnyekuꞌdeinyɨra.’
Ne Devitɨ sara yɨdaꞌnɨkesɨra.
29 Nyaꞌmweihi, Ne sɨnnawɨnyai Devitɨmɨna nayaa nebwina yɨhɨthɨma! Devitɨ gamɨnyɨna myɨdayaaꞌ. Aawa, sahwai kabalaꞌ kwakyaaꞌ sai madɨkaayɨ yaaꞌ. Madɨkaayɨ kyaaꞌ dahaasagaaꞌna dava nemɨnyaba gamɨre wakɨnɨkevɨ wangadaanyainera. 30 Devitɨ pɨropetɨyai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaakei mena yawɨryaaꞌ. Gotɨyai Devitɨmɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ wɨjaaꞌ ‘Gɨmɨ kingɨyaigɨ maremwaaidɨnyabaaibɨꞌ gɨnnyai aꞌmweraavɨ maremwaaladerɨ wɨmwaaihɨdelyɨ.’ 31 Sarevɨdaaꞌnyɨ yawɨraka dara wanganyaakeꞌ ‘O, Gotɨyai sara yadei daaka!’ Daka Kɨraazɨtɨyai baryai ayɨna dɨkaasaꞌna dɨnɨkesɨ.
‘Gotɨyai gɨlaayaraavɨreba myagalyaꞌmayɨ yakelyɨ.
Gamɨre kɨlaaka bwia maburyakelyɨ.’
32 Sara dɨnɨkeꞌna Gotɨyai Jizaazarɨ yɨdɨkaavakelyɨ aꞌmwe dai baryai. Kyɨdɨkaavaꞌ nemɨ yuyaina sahwarɨ tɨnna wanganorɨna yɨhɨzalɨkurakɨvanɨgoinera. 33 Sɨgunyavɨ Gotɨyare aangasɨmagɨ dɨragɨnnakeba kamwaalaꞌ Gotɨyai Ganɨmaangei sara wɨdakeꞌ gannya Kuryai Tewaanyarɨ sara kujaavaꞌ Jizaazai Kuryarɨ yangeꞌna nemɨnyɨna yaasɨwakevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨvanɨgasajɨ tɨnna wangamanɨgasajɨ Kuryai Tewaanyarɨna sara yɨvanɨkelyɨ. 34 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨgunyavɨ Jizaazai yɨlaawaka kɨrɨꞌ Ne Devitɨ yɨdaꞌnɨka sahwai myɨlawiaaꞌ. Aawa. Sɨnnawɨ Devitɨ dara wɨjaaꞌ
‘Naangei nɨmɨre Naangerɨ wɨdaꞌ
“Nɨmɨre aangasɨmagɨ dava mwaaidaꞌgɨzɨ
35 Gɨmɨre sɨvɨlyɨraarɨ yɨkamaangeraavɨ marulawakɨdehaaꞌnanyɨ.
Dɨragɨnaangeigɨ nɨmɨre nawɨꞌnyaba gɨmwaaihɨdehaaꞌnanyɨ.” ’
Ne Devitɨ sara dɨnɨkesɨra.
36 Sarevɨdaaꞌnyɨ Yɨzɨrelɨya yuyaihi nayaa jawɨramaremwaalyɨla! Jizaazai darɨna yɨhɨthɨvanɨgorɨ yɨsavɨri nilɨya wɨramesaihɨlyɨ. Sarɨmɨ sara yeta Naangerɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨmwaaihaꞌ Gotɨyai.” Pitai sara wɨdakesɨ.
37 Savɨ aꞌmwera kadɨka wɨꞌneva sɨmunyangɨ kale naanga wiadaaꞌnyɨyagaaꞌ “Weꞌ!” deva Pitarɨjɨ Apozelɨya pwaraavɨjɨ wɨdeꞌ “Nyaꞌmweihi, gara yaajɨwo? Weꞌ!” 38 Pitai wɨdaꞌ “Sarɨmɨjɨya gazaizai kayaaꞌnanyabwi myanna! ‘Sɨmunya mudɨke Gotɨyarebwi yɨwɨjainyɨ,’ kadapɨjɨ Kɨraazɨtɨya Jizaazare yayavɨna aalyavɨ bavɨtaazɨyaꞌ kyɨhyawaajɨ sarɨnnya kayaaꞌnanyabwi Gotɨyai marasɨꞌnadelyɨ. Kamarasɨꞌnojɨ Gotɨyare yangerɨ Kuryai Tewaanyarɨ dɨmaaryideihɨlyɨ. Nabaai, Gotɨyai dɨnɨꞌ ‘Nɨmɨre Kuryarɨ gɨzaavɨdeinyɨ.’ 39 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yagaala yune naanga nebulyaꞌna wɨja savɨ gɨmɨnyɨnajɨ gɨmɨre kaimɨraayaraavɨnajɨ menyawɨnyaraavɨnajɨ dɨnɨkesɨ. Yɨ gamɨnyawɨ nemɨre Gotɨyai Naangei yuyaraavɨ jaka wɨjɨvwaramaarojɨya sahwaraavɨna gannya Kuryarɨ wɨjaavadelyɨra.”
40 Pitai tewaanna wɨdaka yagaala pɨnɨ dɨragɨnna wɨjalɨkurakada wɨdɨhaaꞌbwaraꞌ “Aꞌmwe dahaasa dara kayaaꞌna yadɨvɨsaraavɨ kayaaka yojɨ gɨmɨnyɨjɨ kayaaka nyɨhyadɨka! Gotɨyarɨ jaka duthana! Yɨhɨvadaihasamaarana!” 41 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe gamɨre yagaala nayaa wɨꞌnesaraavɨ Jizaazarera bavɨtaazɨya yɨna yeꞌ. Bavɨtaazɨya yɨna kyeꞌ yɨrɨka sagaaꞌ Naangei kurɨnaka kwala naanga 3,000 saraavɨ gannyaraayawɨ yeꞌmwannawɨmwaaihaꞌ. 42 Sarera Wɨdaasadera Gotɨyare yagaala wɨjɨwaakadɨvɨsagaaꞌ kadɨka dɨragɨnna wɨꞌnɨbainyɨna. Kadɨka wɨꞌnɨbainadɨvɨꞌ yavadaꞌgalyaꞌna yuyara nayaa dɨnyɨna yadɨvɨꞌ “Jizaazai nemɨnyɨneba balakelyɨ,” dadɨvɨꞌ gave pɨba gɨrɨkula gunyɨna, nadɨvɨꞌ yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ wɨdadɨvɨkɨ.
Kɨraazɨtɨyareraavɨrebwinesɨ.
43 Aꞌmwe yuyara Gotɨyarɨna lɨka yeꞌ. Gotɨyai gannya dɨragɨnyaꞌ Wɨdaasaderaavɨna kujaavaꞌ kumɨ dɨragɨnyajɨ nawɨꞌnya wɨjɨwaainyajɨ kyeꞌ aꞌmwera atɨka maruꞌnareva lɨka yeꞌ. 44 Lɨka yadaapɨjɨ wɨꞌnadɨvɨsara avaaizɨmunya yawɨꞌdɨvɨꞌ kuna yɨkabadɨvɨꞌ Naangerɨna dɨdɨvɨꞌ kumɨre wapaayajɨ gɨlyɨvɨsajɨ jaapaina yadɨvɨꞌ yanga yɨnyɨna. 45 Yanga yɨnyɨna yadɨvɨsara kumɨre kwaakejɨ gɨlyɨvɨsajɨ mubadɨvɨꞌ “Nɨgwɨmaayai damwaalɨka!” dadɨvɨꞌ nɨgwɨmaaya sahwaraavɨ wɨmudaasakeraavɨ wɨmunna. 46 Wɨmunna yadɨvɨꞌ yɨrɨka gazarɨsarɨkɨ Gotɨyare Angevɨ kuna yɨkabadɨvɨꞌ yɨlaaya yadɨvɨꞌ kumɨre angengɨ gɨrɨkula gunyɨna, namwaaina. Namwaaina yadɨvɨsara pwaraavɨna yawɨꞌna yadɨvɨꞌ sɨmunya yɨdaꞌnanyangɨ yɨlaaya yadɨvɨꞌ wapaaya jaapalanamwaaina. 47 Jaapalanamwaaina yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨne yayavɨ munyaba makidɨvɨꞌ aꞌmwejɨ aꞌmwerajɨ sa dɨnyɨna “Jizaazarera tewaanyarera.” Dɨnyɨna yadɨvɨꞌ yɨrɨka gazarɨsarɨkɨ Naangei aꞌmweraavɨjɨ aꞌmwengɨjɨ padaihasamaaꞌda gannyaraayaba kusɨlaanyaraayaba wɨmwaaihada mwaaleꞌ.