Galezɨya
Galezɨya mwaalyaraavɨna Pɨkarɨyɨkwiaꞌ Polɨ yavɨkaryakesɨ.
1
Nyɨdasaabadeinyɨ Polɨnyɨ yɨkwia daꞌ yavɨkarivanɨge. Aꞌmwera nyɨdasaabadɨvɨtainyɨ mɨꞌ. Aꞌmwe pwarɨ Gotɨyai kudaꞌ “Polɨmɨ wɨdaasaderɨ dumwaaihya!” kudaꞌ sai nyɨdahɨlakakainyɨ mɨꞌ. Aawa. Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ “Apozelɨyaigɨnyɨ gɨthaasakadeigɨnyɨ,” nyɨdahɨla nyɨdahɨlakagɨlyainyɨ. Gotɨya sai Kɨraazɨtɨyai balakerɨ yɨdɨkaavakelyɨ. Nɨmɨjɨ neyaꞌmwera Kɨraazɨtɨyarɨ wɨꞌnyaꞌnera dava mwaaihasarajɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨyaihɨrɨ yɨhɨthɨvanɨgo “Neyaꞌmweihi!” Kwaaka Galezɨya pɨwɨ pɨwɨ mwaaihasaihɨrɨ “Neyaꞌmweihi,” yɨhɨthɨvanɨgo. Nabaai, Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ yanga gaimwangebwina yɨhyɨka! Sanɨdaare kwaamuꞌnanyaburɨ kuna tewaanya yɨhɨmwaaihyɨka! Kɨraazɨtɨyai sahwai nemɨre kayaaꞌnanyanneꞌna wɨjaavɨnaka balaꞌ. Dahaasa kayaaꞌnanyaraavɨre kayaaꞌnanyabwina “Padaihasamaarɨma!” daka balaꞌ. Nemɨre Gotɨyai Nenɨmaangere sɨmunyavɨna balaꞌ. Gotɨyai tewaanyabwi sara kyaꞌ gamɨre yayaꞌ munyaba makɨlaana! “Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ byaannakeigɨ!” wɨdaana! Naanga sahɨrɨsɨra!
Yagaala tewaanyaꞌ gave pɨrɨꞌna warɨkeꞌnesɨ.
Akai. Sarɨmɨnyɨna atɨka maruꞌnaꞌmanɨge. Gotɨyai kyɨhɨthahɨlakaꞌ Kɨraazɨtɨyai yangeꞌna yɨhɨgaimwagaꞌ. Sara kyɨhɨhaimwagaꞌ maalɨkegaaꞌ “Sahwarɨ yagalyaꞌmavaadeina dɨngaka?” yawɨꞌdɨvɨꞌ yagaala tewaanya geꞌ mɨdɨnyaꞌna yawɨꞌmanɨgasaihi daa! Sareꞌ yagaala tewaanya geꞌ mwariꞌ. Aawa. Aꞌmwe pwara sarɨmɨre sɨmunya kwalaalya yɨhɨzaavanɨgava. Kɨraazɨtɨyarɨne yagaala tewaanyaꞌna “Nayaa yavadaꞌgalaana!” yawɨreva kɨrɨꞌ maragɨnyɨwamanɨgava. Sɨnnawɨ yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨtho gavesɨra. Nemɨ saina “Yagaala tewaanya ayaꞌ waramaryana!” daazaꞌ yagaala tewaanya mudɨkeꞌ yɨhɨthaazaꞌ Dɨkevɨ nemarasɨꞌnana! Sɨgunyavɨdaasa ejelɨyai mamaayai yagaala tewaanya mudɨkeꞌ yɨhɨthazaꞌ Dɨkevɨ wɨmarasɨꞌnana! Kɨgaaꞌ miꞌna yɨhɨtho kɨrɨꞌ dahaaꞌ ayahi nayaa yɨhɨthɨma! Sɨnnawɨ yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨthoꞌ miꞌna yawɨꞌmwaaꞌ. Nabaai dahaaꞌ aꞌmwe pwai “Yagaala ayaꞌ waramaryana!” dazaꞌ yagaala geꞌ yɨhɨthɨvanɨkerɨ Dɨkevɨ wɨmarasɨꞌnana!
10 Sareꞌ yagaala yɨhɨthɨweꞌna dɨna “Aꞌmwera ‘Polɨ tewaanyalyɨ,’ yawɨpɨka!” dadɨ dɨvanɨgeinyɨ daaka! Arɨkawɨ. Gotɨyai nɨmɨnyɨna “ ‘Nebulyaꞌ dadelyɨ,’ yawɨrana!” dadɨ dɨvanɨgeinyɨ. “Aꞌmwera nɨmɨnyɨna yɨlaaya yɨpɨka!” yawɨꞌmujɨ kwajɨ Kɨraazɨtɨyare yaasɨwaꞌwawɨnyainyɨ kamwaaimudɨka.
Polɨ Apozelɨyarɨ Kɨraazɨtɨyai wɨdaasakei yɨmaꞌnakeꞌnesɨ.
11 Nyaꞌmweihi, sareꞌ nayaa yɨhɨthɨma! Yagaala tewaanyaꞌ wɨdadɨnyaꞌ aꞌmweraavɨre yagaalaꞌ mɨka. 12 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwarɨ mamaarye. Aꞌmwe pwai manyɨjɨwaakyaꞌ. Arɨkawɨ. Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sahwai nyɨbwarɨdaakwakelyɨ.
13 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaaꞌ yeinyɨrebwi miꞌna wɨꞌneꞌ. Juyaraavɨ Ne sɨnnawɨnyaraavɨrebwi dɨragɨnna mɨdɨdɨ Gotɨyare kusɨlaanyaraavɨ naanna kayaaꞌna yadɨ “Sahwaraavɨrebwi yuna kayaaka yɨgalɨma!” dadɨ dɨragɨnna sara ye. 14 Juyainaavɨrebwi dɨragɨnna yadɨ nɨmɨre Yɨsavaakɨyara nyɨnyakwalaangeraavɨ wavɨlaꞌna ye. Ne sɨnnawɨnyaraavɨre kɨwɨnya sahwara maalɨꞌna mɨdɨdaapɨjɨ sahwainyɨ naanna mɨdɨneinyɨ. 15 Kɨrɨꞌ Gotɨyai gevwi yawɨraka nyɨnaangevɨre munyɨkɨ kuna mwaalegaaꞌ “Polɨmɨ yangeꞌna wɨgaimwagɨdeinyɨ,” yawɨraka nabaai, “Nyɨdaayadei yɨmaꞌnana!” daka nyɨjɨvwaramaaryaꞌnei mena nyɨdahɨlakyaaꞌ. 16 Sara nyɨdahɨlakaka gamɨregaaꞌ aꞌmweinyɨ Gawaalɨvaangerɨna nyɨbwarɨdaakwaꞌ. “Nɨmɨnyɨna navɨka yawɨꞌdɨvɨsaraavɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨ yagaala tewaanyaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨneꞌ wɨdana!” daka nyɨbwarɨdaakwaꞌ. Miꞌna kanyɨbwarɨdaakwaꞌ sagaaꞌ Naangere yagaalyaꞌna yɨwaarasaꞌna aꞌmwe pwaraayawɨnna mwɨye. 17 Sagaaꞌ pwara Wɨdaasadera miꞌna yɨmaꞌnyaasarera. Dɨvidaasɨ Nyɨdaasakeinyɨ yɨmaꞌneinyɨ. Sagaaꞌ Jeruzaalemɨna Wɨdaasade sahwaraavɨ yɨwaarasaꞌna myɨlaawie. Aawa. Kwaaka Arevɨya aꞌmwamaayabanna wawena dɨvi Anga Damaazɨkazɨna ayɨna yagalaawena bahe. 18 Naangerɨ kanyɨbwarɨdaakwaꞌ kwarame dawaai daꞌ kanyavɨlavaꞌ sagaaꞌ Jeruzaalemɨna Pitarɨ wɨjaꞌneinyɨ angyɨrɨꞌmaasaꞌneinyɨ yɨlaawena wikɨya gave dawaai gamɨnyawɨ mwaale. 19 Sareinyɨ Wɨdaasade kwalaalyara tɨnna mwanganyena Jemɨzai Naangere gahwaalaangerɨjɨ Pitarɨjɨ saraarɨ tɨnna wangane.
20 Sareinyɨ yagaala daꞌ yɨhɨthɨvanɨgeꞌ nebulyasɨ. Gotɨyai kadɨka yuya nyuꞌnadaaꞌnyɨ “Kwaasɨ yagaala myɨhɨzɨvanɨgeinyɨ. (Daaina!)” yavɨkaryɨweinyɨ.
21 Kwaaka Juthɨya Jeruzaalemɨdaasɨ Kwaaka Sɨrɨya Kwaaka Sɨlɨzɨya anga mannɨkebanna wawe. 22 Sagaaꞌ Kwaaka Juthɨya mwaalyara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨsara kusɨlaanyangɨyara nɨmɨre sɨnnyɨkɨ manyanganyeꞌ. 23 Sarera pwaraavɨre yagaala dara wɨꞌnesaꞌ “O, aꞌmwei kayaaꞌna neyakei ‘Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨneihɨlyɨ,’ wɨdɨvanɨkei daaka! Sai ‘Sabwi kayaaka yɨgalɨma!’ dakei yagaala tewaanyaꞌ duthɨvanɨka!” 24 Sara wɨꞌnesaꞌna nɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ “Byaannakeigɨnyɨra,” wɨdɨna yeꞌ.