2
Gotɨyai nevadaihasamaata naanga nebulyasɨ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala nemɨ mena wɨꞌnoꞌ nemɨ nayaa kuna lɨmwagaraana! Nemɨre sɨmunyangɨ dɨragɨnna yawɨꞌdaa mɨdɨnaana! Yagaala dazaꞌna dɨragɨnna mi nyaadɨka! Yɨ sara yawaajɨ yɨnahu nyagalyaꞌmavaadɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ Gotɨyai mamaayaraavɨre maangikɨdaaꞌnyɨ Juyainaavɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨne kɨwɨnyaꞌ jaakelyɨ. Yɨ yagaala dazaꞌ nebulyaꞌnanyaꞌ dɨragɨnna daavɨkesɨ. Yɨ yagaala savɨne yɨwetawakya gazasavɨnajɨ yagaala savɨ galazekɨvala gazasavɨnajɨ tɨvɨkɨta kayaaꞌnanyaꞌ maryaasaꞌnanyɨ. Kumɨre kayaaꞌnanya yadɨvɨta sabwina yɨnɨgeva tɨvɨkɨta yɨdaꞌmaraangeꞌ warɨꞌ. Yɨ mamaayaraavɨre maangikɨdaaꞌnyanna tɨvɨkɨta sara maryaasaꞌna dahaaꞌ nevadaihasamaata naanga nebulyaꞌnanyavɨneꞌ navɨka mwalaajaꞌ yɨ nemɨ lɨkaanya wawaajɨ kayaaꞌnanaangevɨ gathaꞌdara wavɨlavaadevaka! Yuna wana aawa nebulyaꞌna. Sɨnnawɨnyaraavɨne tɨvɨkɨta saꞌ maalɨkesɨ. Dahaaꞌ nemɨnyɨneꞌ tɨvɨkɨta naangesɨ. Yɨ mamaayara nedetara mɨꞌ. Sɨnnawɨ Naangei gamɨ sai yagaala dazaꞌ mena wɨdakesɨ. Nabaai aꞌmwera gamɨnyɨ kadɨka wɨꞌneva sahwara nemɨnyɨ dara nejɨwaakeꞌ “Yagaala dazaꞌ yuna wana naanga nebulyaꞌnanyasɨ.” Sara nedadaapi Gotɨyai sahwarajɨ yeꞌmwannajalɨkurakaꞌ. Yɨ sahwai yɨjɨwaainyajɨ atɨka maruꞌnasajɨ dɨragɨnya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyajɨ yada yeꞌmwannajalɨkurakɨna. Nabaai sahwai gannya sɨmunyavɨ nayaa yawɨꞌda Kurya Tewaanyare sɨhumale aꞌmweraavɨna yanga wɨjaavada yeꞌmwannajalɨkurakɨna. Yɨ sarengɨ yeꞌmwannajalɨkurakakelyɨ.
Jizaazai padaihasamaasabwinevɨ makabakerɨnesɨ.
Sareꞌ darevɨnyɨ. Dɨvi yɨmaꞌnade pɨbwina dɨvanɨgoꞌnanyɨ. Gawaalɨvaangei maremwaaidelyɨ. Gotɨyai mamaayaraavɨ dazahɨrɨvɨ maremwaalyaꞌneraavɨ dahɨlakakera mɨꞌ. Aawa. Gotɨyare bukuyavɨ pɨkarya pɨrɨvɨ aꞌmwe pwai nayaa dara jalɨkurakɨnɨꞌ
“Aꞌmwe kwara bewaraavaka!
Gotɨyaigɨ sahwaraavɨna yawɨꞌdɨnyaigɨ daa!
Aꞌmweraavɨne kaimɨraayai bewalaka!
Yɨ gɨmɨ nayaa beꞌna maremwaaidɨnyaigɨnaka!
Yune tusagaaꞌnana gɨmɨ wakagɨnyalyɨ.
Sahwai mamaayaraavɨ dalaangewɨ wɨlaꞌnarɨꞌ.
Byaannyavɨ sahwarɨne yayaꞌ munyaba makɨlagɨ.
Yɨ sahwarɨ yaya naangeꞌ wɨjaavagɨnyalyɨ.
Sahware sɨvɨlyɨraarɨ kwaaka dalaangewɨ yuya wakagɨ.
Sahwai yuya sa dɨragɨnna maremwaalɨkelyɨ.”
Sara dɨnɨkeꞌ Gotɨyai yuya aꞌmwe kwaraavɨ kwaaka dalaangewɨ wakakengɨ. Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ kumɨnyɨ dalaangewɨ mulaꞌnaryaꞌ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ kumɨnyɨ dalaangewɨ yuya warɨke nemɨ mwanganyɨnanyɨ. Kɨrɨꞌ nemɨ aꞌmwe pwai Jizaazarɨ yawɨrangamanɨgolyɨ. Kɨgaaꞌ maalɨkegaaꞌ aꞌmwe sahwarɨ mamaayaraavɨna maalɨkɨbawei wɨmwaaihakelyɨ. Yɨ aꞌmweraavɨna gaimwagyaꞌnei balyaꞌneꞌna Gotɨyare yanga gaimwangeꞌ marimaꞌnaabaꞌ. Sahwai daanga dazahɨrɨꞌ maaꞌda yɨ balaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ Gotɨyai sahwarɨne yayaꞌ munyaba makida byaanna dɨragɨnyaꞌ wɨjaavakelyɨ.
10 Sareꞌ darevɨnyɨ. Yuya Gotɨyarɨnengɨra. Sarei yuya yavɨkaryaka yuyangɨna dɨragɨnya kuna wɨjaavadelyɨ. Yɨ sahwai yawɨraka “Aꞌmwera nɨmɨre kaimɨraayara yɨmaꞌnɨpɨka!” gannya kaimɨraaya kwalaalyaraavɨna byaanna dɨragɨnyavɨ makwiaꞌnerɨ Jizaazarɨ daangeꞌ wɨjaavaꞌ. Yɨ daanga dazavɨ Jizaazai sahwaraavɨ yɨnɨga wiꞌna padaihasamaaryaꞌnei sahwai aꞌmwe naanga yune nebulyaꞌnanyai yɨmaꞌnaꞌ. Daanga wɨjaaya sasare sabwi Gotɨyai yakeꞌ yɨ saꞌ yɨdaꞌnanyasɨ. 11 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe dazai aꞌmwe yuyara Gotɨyarera tewaanya nawɨꞌnya yɨmaꞌnyaꞌneraavɨna yaꞌnelyɨ yɨ aꞌmwe dazarajɨ yuyaraavɨ kuvɨnɨmaangei yune gave pwainanyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gawaalɨvaangei sahwaraavɨna dara wɨdɨvanɨꞌ “Nyaꞌmweihɨlyɨra.” Saraavɨna sasara jaꞌna gamɨnyɨ wagɨla muvwaꞌnyakelyɨ. 12 Sai Gotɨyarɨ wɨdaꞌ. Dara dɨnɨꞌ
“Gɨmɨnyɨna nyaꞌmweraavɨ ‘Sasarelyɨra. Nawɨꞌnyaangelyɨra,’ wɨdɨdeinyɨ.
Gɨmɨnne yayaꞌ makɨlyaꞌneꞌ kusɨlaanyavɨyaraayaba daata dɨdeinyɨ.”
13 Nabaai ayahi dara dɨnɨkesɨ.
Nɨmɨ sarajɨ sahwarɨ dɨragɨnna lɨmwagarɨdelyɨ.
Nabaai dara dɨnɨkesɨ.
Yɨthaa, nɨmɨjɨ kaimɨraaya Gotɨyai nyɨjaavakera nyeꞌmwannemwaaihasare.
14 Kaimɨraaya dazara aꞌmwera mwaaihaꞌ. Yɨ tawanakera yaka mɨwɨꞌnakere. Sarevɨ yɨ Jizaazai kwalyɨ sahwarabɨꞌ avaaina aꞌmwei yɨmaꞌnakelyɨ. Yɨ sarei balakelyɨ. Nabaai “Balya dazavɨ balyaburɨne dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakerɨ kayaaꞌnanyarɨ kayaaka yɨgalakɨma!” daka aꞌmwei yɨmaꞌnakelyɨ. Yɨ balyaburɨne dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakei yɨ sai Yuyaraavɨ Kotɨya Maryadei, Saataanɨ. 15 Nabaai dareꞌnesɨ. Aꞌmwerajɨ aꞌmwejɨ balyaꞌna lɨka yadɨvɨsarera. Nabaai yuyagaaꞌ Kwaakevakɨ sahwara mwaaidapiyaraavɨ lɨka dazaꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyavɨ galyɨralɨmwagaꞌdesɨ. Sahwai balaka dazaꞌ yɨ sahwaraavɨ kalavuza sahɨrɨvɨ woꞌdalamarasɨta yaꞌnelyɨ. 16 Naanga nebulyaꞌnanyasɨ. Sahwai mamaayaraavɨ gaimwanga yaꞌnei sara myakelyɨ. Aawa. Sahwai yaka saꞌ yɨ Evɨraamɨmɨre yɨsavaakɨyaraavɨ gaimwagyaꞌneꞌ yakelyɨ. 17 Sarevɨdaaꞌnyɨ yuyangɨ gamɨre gyaꞌmwerabɨꞌ sai nayaa avaaina nebulyaꞌna yɨmaꞌnyaꞌneꞌ tɨvɨkɨta warakesɨ. Yɨ daresɨ. “Yɨ aꞌmweraavɨ Gotɨyareraavɨ kale gaimwanga wiaꞌneinyɨ yɨmaꞌnɨma! Yɨ Gotɨyarɨnengɨ gamɨre wawɨnyaꞌ nayaa lɨmwagaꞌdɨ Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangeinyɨ yɨnɨga wiꞌna mwaalɨma! Sareinyɨ aꞌmweraavɨ wagɨlyangɨ marasɨtaꞌneinyɨ sɨnna tɨka wɨdayabwina mubɨnɨma!” daka gyaꞌmwerabɨꞌ nayaa avaaina nebulyaꞌna yɨmaꞌnakelyɨ. Gotɨyarɨ wɨjaavɨnyaꞌ yɨnɨga wiꞌna yannelyɨ. 18 Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarei taangeꞌ yuya taanga gamɨnyɨ yɨmaꞌnaka sangɨ maarakelyɨ. Nabaai Kamaalyai yɨjɨwaala yaamɨjɨ wiaka kɨrɨꞌ dɨragɨnna daavakelyɨ. Yɨ sarei aꞌmweraavɨ yɨmaꞌnakengɨna sara yɨbwakɨnakevɨdaaꞌnyɨ sahwaraavɨ taanginyabwi kimaꞌnojɨ sahwaraavɨ gaimwangeꞌ yɨ yuyagaaꞌ sarei yɨnɨga wiꞌna yadelyɨ.