13
Aaya neyɨdɨkaaꞌbwaryaꞌne yagaalyangɨnesɨ.
Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaanyaina daakajɨ yuyagaaꞌ sɨryaꞌmweraavɨna kuna yɨhɨvuꞌnana! Sarɨmɨre angengɨna badaapiyaraavɨ gaimwangeꞌna sɨmunya navɨka myagalyaꞌmapɨna! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ aꞌmwe pwara sasara yaasara yɨ sahwara aꞌmweraavɨ makabadɨvɨꞌ kunnya angengɨ yadɨvɨꞌ saraavɨ maremwaaina yesare. Kɨrɨꞌ aangaꞌmwera mɨꞌ. Navɨka mwaaidɨvɨꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyare mamaayaraavɨ maremwaaina yesare. Sarɨmɨ neyaꞌmwe kalavuzavɨ mwaaihasaraavɨna sɨmunya nayaa jawɨrila! Sarɨmɨ saihi kalavuzavɨ sarajɨ yeꞌmwannamwaaihasaihibɨꞌ dɨhaimwagila! Nabaai neyaꞌmwe kunnya kɨlaakejɨkaavɨ taanginya maaꞌmanɨgasaraavɨna sɨmunya nayaa jawɨrila! Yɨ sarɨmɨ saihi kɨlaaꞌnakeihi kumɨre taanginya yeꞌmwannamaaꞌmanɨgasaihibɨꞌ nayaa jɨla!
Kwala maaryabwi yɨ saꞌ nawɨꞌnyaangesɨ. Dazaburɨ yayaꞌ yuyaihi munyaba nayaa dɨmakɨlyɨla! Sayoihi kwala maaryabwinebwi nayaa jɨla! Wana nebulyaꞌna tɨrɨmaayaꞌ warana! Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwera pwaraavɨre aꞌmwengɨ ata lɨmwabɨzaraavɨjɨ aꞌmwera aꞌmwe yaasɨwaꞌ pɨnamarya yadɨvɨsaraavɨjɨ tɨvɨkɨta kayaaꞌnanya wɨjaayaꞌnei jɨdavadelyɨ Gotɨyai.
Nɨgwiangɨ wabarɨnna ya saburɨ mamɨdɨbɨna! Gɨlyɨvɨta sarɨmɨ lɨmwamanɨgasa, sa yɨ nayaa dara jawɨrila! “Sa yɨ nawɨꞌnyangɨra. Sa yɨnɨga wiꞌna neyadengɨra.” Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai mena dɨvanɨꞌ “Yɨ nɨmɨ gɨmakwaasɨdeinyɨ mɨꞌ. Arɨkewɨ. Yɨ nɨmɨ buleꞌna gɨzaavɨdeinyɨ mɨꞌ. Arɨkewɨ.” Sarevɨ nemɨ nennya sɨmunyaꞌ dɨragɨnya yɨwadaa dara daana!
Naangei nɨmɨnyɨ nyɨgaimwadelyɨ.
Nɨmɨ lɨka miwɨna!
Aꞌmwera berɨꞌ nyɨpɨꞌdeinyaka!
Yɨnɨga wiꞌna gara nyɨpɨneinyaka!
Sara yawɨꞌdaa dɨragɨnya neyɨvaimwadeinera.
Sarɨmɨre Kɨraazɨtɨyarɨna maremwaaidɨvɨsaraavɨna sɨmunya nayaa jawɨrila! Sɨnnawɨ sahwara sarɨmɨnyɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨneꞌ yɨhɨzɨwaakeꞌ. Sahwaraavɨre kaanya yamaryabulyɨ balyabulyɨ sɨmunya nayaa jawɨrila! Yɨ sahwaraavɨre dɨragɨnna lɨmwagasabwina dɨmɨdɨnyɨla! Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨ sai kuna avaainanyalyɨ. Yɨ wonajɨ yɨ dahaaꞌ kɨgaasɨ yɨ yuyagaaꞌ yuyagaasɨ avaaina mwaaidelyɨ. Sahware sabwi avaainanyasɨ. Sareꞌna sarɨmɨre sɨmunyangɨ yagaala dala nabinabinya nabulayɨhɨmwagiꞌnadɨꞌ! Yɨ sarɨmɨ Gotɨyare tusavɨ nyagalyaꞌmapɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨre sɨmunyaꞌ Gotɨyare yanga gaimwangevɨ dɨragɨnyaꞌ maarakeꞌ saꞌ yɨ nawɨꞌnyasɨ. Nemɨre sɨmunyaꞌ wapaayangɨre kɨwɨnya nabinabinya dɨragɨnyaꞌ maaradeꞌ mɨꞌ. Sasare dazabwi saburɨ kaanya yamaryadɨvɨsaraavɨ gaimwadevwi mɨꞌ. 10 Nemɨ Jizaazai kwaraanyaba mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsaꞌbɨsai kɨnɨnnakeine. Yɨ yɨraꞌdɨvɨta sarɨ Juyaraavɨre yɨraꞌdɨvɨsara Kwaakevakɨya Gotɨyare Angevɨ wɨdaayadɨvɨsara tɨka nyaꞌnera dɨragɨnya saꞌ maayarera. Sai balakeꞌna nawɨꞌnyabwi maaꞌmanɨgo. Sahwara ayabwi kuna yɨvanɨgasaꞌna aawa. 11 Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyare Angevɨ Kuꞌdɨka Tewaanya Nebulyaꞌnanyavɨ Yɨraꞌde Naangei tawe bulɨmakaawoyaresɨ memeyaresɨ kayaaꞌnanya marasɨꞌnyaꞌneꞌ makwide tawe sawaare kɨlaaka mɨwɨta tɨka nadɨvɨꞌ mɨꞌ. Yɨ sajɨkaarɨ angeba mwasɨlaa makwalyuna kyeꞌ dɨkevɨ yuna nasɨꞌnaꞌ. 12 Nabaai mwasɨlaanyavɨne sarevɨ Jizaazai kwalyɨ “Nɨnnya tawevɨ aꞌmwera nawɨꞌnya tewaanya yɨmaꞌnɨpɨka!” daka angabanne kaadihɨta mwasɨlaanyavɨ daangeꞌ maarakelyɨ. 13 Sasarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nemɨ kwainajɨ gamɨnyawɨnna angeba mwasɨlaabɨꞌ nayaa wawaana! Yɨ Juyaraavɨre ayabwina yadɨvɨsaraavɨrebwi yagalyaꞌmaꞌna yawaajɨ sahwaraavɨ wagɨlyaꞌ sai maarakabaaibɨꞌ gamɨnyɨna nemɨ wagɨla saꞌ nayaa maraana! Sahwarɨ kuna lɨmwagaꞌdaa sahwara yɨkamaangeraavɨna dɨragɨnna davaana! 14 Mwasɨlaanyavɨne sareꞌ darevɨnyɨ. Kwaaka dathavakɨ anga naanga pɨba yuyagaaꞌ mwaalyaꞌneba maayaine. Aawa. Anga naanga dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnaabatheva Sɨgunyavɨya nawɨꞌnyaba nemɨ bɨramaraadeꞌnanyɨ. 15 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai negaimwadevɨ nemɨ Gotɨyarɨ yɨlaaya nayaa yaana! Yɨ yuyagaaꞌ yɨlaaya dazaꞌ yɨraꞌdɨvɨsaꞌbɨꞌ sahwarɨ wɨjavaana! Yo, daresɨ. Nemɨre maangiꞌ sahwarɨ nayaa dara wɨjavaana! “Gotɨyai nawɨꞌnyalyɨ. Sahwarɨ Jizaazarɨna nemɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌmanɨgoine.” 16 Nawɨꞌnya tewaanyabwi aꞌmweraavɨ yaꞌnajɨ sarɨmɨre gɨlyɨvɨsa nayaa jaapaidɨvɨꞌ kuneraavɨ wɨjaayaꞌnajɨ sarɨmɨ sɨmunya navɨka myagalyaꞌmapɨna! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨraꞌdɨvɨsabɨꞌ sasare saꞌna Gotɨyarɨ wigaimanɨꞌ. 17 Sarɨmɨre maremwaaidɨvɨsaraavɨre yagaala nayaa dɨvadaꞌgalamɨdɨnyɨla! Yɨ sahwaraavɨ dalaangevɨ dulaꞌnarila! Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyarɨna kumɨre wawɨnya yuyangɨ aaya kaavɨlyavɨna dɨvi yagaalyaꞌ dɨpɨꞌdera sarɨmɨre kuryaraavɨ maremwaala yɨhyadɨvɨkɨ. Sara kyapɨri yɨ nabaai sahwara “Nennya wawɨnyanna yɨlaaya yadaa sara yaana!” dadɨvɨꞌ lɨmwagapɨꞌdere. Yɨ saraavɨ sɨmunyaꞌ taanga mwinanna! Sahwara sɨmuyɨwaala myɨpɨna! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨnyɨ maremwaalyaꞌna taanga winajaꞌ yɨ dazaꞌ sarɨmɨnyɨ yɨhɨgaimwagatheꞌ mɨꞌ.
18 Sarɨmɨ negaimwagatheꞌna Gotɨyarɨ nayaa duzɨla! Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ dara yɨbwakɨmanɨgo. Gotɨyare tɨnnyarɨ nemɨre sɨmunyai yɨdaꞌmaraangelyɨ. Yɨ yuyangɨ nemɨ nayaa tewaanya yamaryaana! 19 Sarɨmɨ Gotɨyarɨ wɨjaꞌna nyɨgaimwagatheꞌna yɨ nɨmɨ dara yɨhɨthɨhaaꞌbwaꞌmanɨge. “Sarɨmɨnyawɨnna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ ayɨna bɨma!” dena yɨhɨthɨvanɨge.
20 Gotɨyai kwaamuꞌnanyaburɨ aaya kaavɨlyalyɨ. Sahwai nemɨre Naangei Jizaazarɨ bainɨkeraayawɨdaaꞌnyɨ ayɨna yɨdɨkaavakelyɨ. Jizaazai gamɨre sipɨzipɨyainaavɨ Maremwaala Naangei yɨmaꞌnyaꞌnei gamɨre taweꞌ kabwalaraawaꞌ yagaala nelɨmwagarɨkebwi yuyagaaꞌneꞌ dɨragɨnna dakakeꞌnanyɨ. Yɨ sarevɨ Gotɨyai gamɨre aꞌmweinaavɨ tewaanyainaavɨ tɨviꞌnanyaina yɨmaꞌnyaꞌneinaavɨ yakelyɨ. 21 Sahwai gamɨre sɨmunya sabwi yɨnɨga wiꞌna dɨmɨdɨnyideꞌna yuya nawɨꞌnya tewaanya gazabwizabwi yɨhɨzaavana! Jizaazai Kɨraazɨtɨyai negaimwagathevɨ Gotɨyai gamɨ sarɨ wigaimanɨkebwi nemɨ yuyainaavɨre sɨmunyavɨ marimaꞌnaabathelyɨ. Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakei mwaalana! Sahwarɨne yayaꞌ munyaba makɨlaana! Sahɨrɨsɨra!
22 Nyaꞌmweihi, nɨmɨ sarɨmɨnyɨ dɨragɨnna yɨhɨthɨhaaꞌbwaꞌmanɨge. Yagaala dazavɨ sarɨmɨre sɨmunyaꞌ dɨragɨnya yɨwagyaꞌne nɨmɨ dɨvanɨgevɨ sarɨmɨre kadɨkikɨ nayaa dakyɨla! Sareꞌ darevɨnyɨ. Pɨkarɨyɨkwia dazaꞌ nɨmɨ sarɨmɨnyɨna yɨdaꞌmweꞌ yɨ saꞌ tuꞌnanyasɨ. 23 Sarɨmɨ dara jawɨranganyɨla! Nemɨre neyaꞌmwe Timotirɨ kalavuzavɨ mena makwasɨwaaꞌ. Nabaai sai nɨmɨnyawɨnna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ biꞌmavajaꞌ yɨ naarɨmɨ yuyainaai yakwoihɨlyɨ yɨ sarɨmɨnyɨ tɨnna yɨhwanganaawakadeinaalyɨ. 24 Nɨmɨnyɨna sarɨmɨre maremwaaidɨvɨta yuyaraavɨ “Nyaꞌmweihi!” duzɨla! Gotɨyare tewaanya yuyaraavɨ “Nyaꞌmweihi!” duzɨla! Kwaaka Yɨtaali mwaalyara Naangerɨnera “Neyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨgaꞌ.
25 Yanga gaimwangebwi sarɨmɨ yuyaihɨlyɨ yɨhyeꞌmwannamwaalana!