2
Aꞌmwe yuyaraavɨna kale avaaina neyadevwinesɨ.
Nɨmɨre nyaꞌmweihi, nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakerɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨsavɨ sarɨmɨ aꞌmwe yaya kɨnɨnnakeraavɨna nayaa yɨna, aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨna buleꞌna wɨjaavɨna nyɨpɨdɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨre yɨꞌbwaꞌnemwaalɨangevɨ aꞌmwei baazɨꞌmaꞌnya nawɨꞌnyaꞌ kɨnɨnnakei nabaai nɨgwɨlalaaka nawɨꞌnya kɨnɨnnakei wɨlaabɨna yajai, nabaai aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayai baazɨꞌmaꞌnya yune kayaaꞌnanyaꞌ kɨnɨnnakei sai kwalyɨ wɨlaabɨna yajai, sarɨmɨ aꞌmwe baazɨꞌmaꞌnyajɨ kannyasɨ nawɨꞌnya yɨraꞌnojɨya sarɨna nawɨꞌnya yɨna yapɨjɨ sahwarɨ duzide “Aꞌmweigɨ, namwaalyɨta nawɨꞌnya darɨ bilamwaala!” Kɨrɨꞌ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayarɨ dara duzide “Gɨmɨnyɨneba pɨba mɨꞌ. Gɨmɨ aagaiba dɨthaaꞌdeigɨ dɨngaka? Mɨnyevɨ nɨmɨre sɨvigɨꞌnyɨryaba saba dɨmwalaadeigɨ dɨngaka?” Yɨ sarɨmɨ sasare sabwi yɨpɨjaꞌ sarɨnnya sɨryaꞌmweraavɨna dɨnyɨna “Kumɨre nɨgwɨlalaaka danganyɨla! Pwara naangerera. Pwara waryaanyarera.” Sara yɨpɨjaꞌ sahwaraavɨ jaapaina jideihi midaaka! Sarɨmɨre sɨmunyaburɨdaaꞌnyɨ kayaaꞌna myawɨbwapɨna! Sara yɨpɨjaꞌ avaaina yadɨvɨtaihi mɨꞌ.
Nɨmɨre nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, nayaa dara duꞌnyɨla! Gotɨyai mena dathareraavɨ dahɨlakakera midaaka! Yɨ aꞌmwe Kwaakevakɨyabulyɨyara “Gɨlyɨvɨꞌmaayarera,” dɨdɨvɨsara yɨ sahwaraavɨna Gotɨyai dɨna “Nɨmɨrerera.” Sahwara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaꞌdɨvɨsavɨna Gotɨyarɨne kwalaalya naanga kɨnɨnnakere. Sɨnnawɨ Gotɨyai gamɨre maremwaaideꞌ wɨjaavadeꞌ gamɨre kaimɨraayaraavɨna yune naanga nebulyaꞌna dakelyɨ. Yɨ sahwara gamɨnyɨna wɨvuꞌnaderaavɨna sara dahɨlakakelyɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaaya dazaraavɨ wagɨla wɨjawaasarera. Aꞌmwe gɨlyɨvɨkɨravɨnakera sarɨmɨnyɨ yɨhɨmarulawakadɨvɨꞌ taanginya yɨhwakɨvanɨgatara midaaka! Yune sahwarana sarɨmɨnyɨ kotɨyavɨna yɨhɨmakwodɨvɨtara midaaka! Kɨraazɨtɨyarɨne yayaꞌ sarɨmɨnyɨ Gotɨyai yaya tewaanyaꞌ yɨhwakakelyɨ. Aꞌmwe dazazara yaya tewaanya dazavɨna bɨraiyagaala dadɨvɨtara midaaka! Sareꞌ yawɨrapɨjɨ gɨlyɨvɨꞌnakeraavɨne yaya yaasɨwaꞌna mamakibɨna!
Nemɨre Kingɨyai Bukuyavɨ kɨwɨnya pɨrɨꞌ dakelyɨ. Dara dɨnɨꞌ “Yune gɨmɨ saigɨnyɨna gɨvuꞌnadevaaibɨꞌ sasare sahɨbaaibɨꞌ gɨmɨnyɨ aꞌmwe pwaraavɨna nayaa nebwina gɨvuꞌnana!” Sarevɨdaaꞌnyɨ kɨwɨnya dɨnɨka dazavɨ nayaa nebwina mɨdɨbɨzaꞌ yɨ sarɨmɨ nawɨꞌnyabwi yɨvanɨgaꞌ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ aꞌmwe yaya kɨnɨnnakeraavɨna nayaa yɨpɨjaꞌ aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨna buleꞌna wɨjaavɨpɨjaꞌ sabwi kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarevɨ kɨwɨnya dazaꞌ sarɨmɨre sɨmunyavɨ maanga dara yɨhɨzɨdavadeihɨlyɨ “Sarɨmɨ aꞌmwe kɨwɨnyaꞌ galazekɨvaimwaasaihɨlyɨra.” 10 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwei kɨwɨnya yuya pɨnɨngɨjɨ mɨdɨnajai kɨrɨꞌ kɨwɨnya dɨnɨka pɨrɨvɨna pariꞌmaꞌmwakei sai Gotɨyare tɨnnyarɨ yuya kɨwɨnya dɨnɨkengɨna yɨwetawakya yɨwakelyɨ. 11 Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai dara dɨnɨꞌ “Pwarevɨ ata malɨmwadɨnna! Pɨrɨvɨrerɨ ata malɨmwadɨnnera!” Sara dɨnɨka sai nabaai pɨrɨsɨ dara dɨnɨꞌ “Aꞌmwerɨ maramakɨnna! Aꞌmwevɨ maramakɨnna!” Sareꞌ gɨmɨ aꞌmwevɨ ata malɨmwagi yɨjaꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe pwarɨ tamakɨjaꞌ yɨ gɨmɨ kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ mena pariꞌmaꞌmwaanyaigɨnyɨ. 12 Kɨwɨnya kayaaꞌnanyabure yaasɨwaꞌwawɨnyaꞌ ayɨna nemaaꞌdeꞌ yɨ dazavɨna Gotɨyai marayɨhyawɨbwaradevaaibɨꞌ yuyagaaꞌ sarɨmɨ yagaala pɨnɨjɨ yɨnɨga wiꞌna dɨzɨla! Yɨ yuyaburaavɨ nayaa yɨnɨga wiꞌna jɨꞌmwannyɨla! 13 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe pwai aꞌmwe pwarɨna kaleꞌna gaimwanga mwiade sarɨ nabaai Gotɨyai kotɨyaꞌ wiawɨbwaradehaaꞌ sarɨna kaleꞌna gaimwanga wiadei mɨꞌ. Kɨrɨꞌ aꞌmwei aꞌmwe pwarɨna kaleꞌna gaimwanga wiade kaleꞌna gaimwanga saꞌ kotɨya savɨ yɨnɨga wiꞌna wavɨlavadesɨ. Gotɨyai sahwarɨ jɨdavadei mɨꞌ.
Dɨragɨnna lɨmwangebulyɨ Kɨraazɨtɨyarɨna yadaanyabulyɨ sawaarɨnesɨ.
14 Nɨmɨre nyaꞌmweihi, aꞌmwe pwai kwai dara dazai “Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨnyainyɨ,” kɨrɨꞌ sai wana nawɨꞌnyabwi myade aꞌmwe dazare dɨragɨnna lɨmwangebwi yaasɨwaꞌnanyaꞌ midaaka! Dɨragɨnna lɨmwanga sasare sabwi sahwarɨ yɨnɨga miꞌna padaihasamaarannei dɨngaka! Aawa. 15 Yɨ yaamɨjɨ yɨhɨthɨma! Neyaꞌmwe pwai neyaꞌmwe kɨrɨꞌ kannya waryaanyaꞌ kɨnɨnnakeꞌ mwaalajaꞌ nabaai wapaaya tɨka nyaꞌne mwari yajaꞌ 16 sarɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ pwai samɨlɨkɨ wɨdɨna “Kwaamuꞌnanyaburɨ yɨlaaya dɨmwaala! Gɨmɨ wawaꞌgɨzɨ baazɨꞌmaꞌnyaꞌ gɨmɨre kɨlaakejɨkɨ dɨꞌmudɨnya yɨnyaꞌneꞌ dɨmarakaawa! Nabaai wapaayajɨ maraawaꞌgɨzɨ gɨmɨre munyɨkɨ munyaꞌ yunebanna ginana!” Sara dɨpɨjaihi kɨrɨꞌ baazɨꞌmaꞌnya pɨnɨjɨ wapaaya pɨnɨjɨ gaimwanga yaꞌne mujaayɨ yɨpɨjaꞌ yagaala dazaꞌ gaimwangeꞌ gathaꞌdara yannevaka! 17 Sarevɨdaaꞌnyɨ dɨragɨnna lɨmwanga kɨbwi nawɨꞌnyaburɨ mimaꞌnaabi yajavwi kɨrɨꞌ gaveꞌ warajaꞌ yɨ saꞌ bainɨkesɨ. Yɨ dazabwi gevulyɨra.
18 Sare kɨrɨꞌ aꞌmwe pwai dɨna “Kɨraazɨtɨyare pwara dɨragɨnna lɨmwadɨvɨsare. Pwara wawɨnya tewaanyabwina yadɨvɨsare.” Sareꞌna nɨmɨ dara wɨrɨvɨkɨꞌmwa. Gɨmɨ gɨmɨre dɨragɨnna lɨmwanga dazabwi dɨnyɨbwarɨdaakwia! Yɨ sabwi nawɨꞌnya pɨburaavɨ yɨmaꞌnaabyaꞌnebwi gavebwina dɨnyɨbwarɨdaakudeꞌ daaka! Kɨrɨꞌ nɨmɨ tewaanya sabwi yadɨnyangɨna nɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi givwarɨdaakudeinyɨ. 19 Gɨmɨ dɨragɨnna dara lɨmwadɨnyaigɨnyɨ “Gotɨyai yune gave pwainanyai mwaalɨka.” Saꞌ tewaanyaꞌ midaaka! Kɨrɨꞌ Saataanɨmɨrera yɨmakera kwarajɨ dɨragɨnna avaaina yawɨꞌdɨvɨsare. Sahwara Gotɨyarɨ mamɨdɨnyadɨvɨsaꞌna lɨka yɨwaainadɨvɨsare. Sahwaraavɨ wavɨlaꞌmwaaigɨ daaka! 20 Aꞌmwe sɨduꞌmaayaigɨ, gɨmɨ nawɨꞌnya pɨburajɨ myadɨ yune dɨragɨnna lɨmwangeꞌna lɨmwadɨnyaꞌ sabwi kuzɨꞌnyabulyɨ. Yaasɨwakesɨ. “Sare dazavɨre kaavɨlyaꞌ yawɨranganɨma!” dahɨneigɨ daaka! 21 Nayaa duꞌnana! Kɨgaakuna nemɨre Ne sɨnnawɨnyai Evɨraamɨ gannya gawaalɨvaangei Aazakɨmɨ kwaraanya lɨvalaannɨkevɨ yɨlamarakakelyɨ. “Gotɨyarɨne dɨka nasɨꞌnana!” daka dɨka yɨraꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ Gotɨyarɨ yaamɨjɨ wɨmaaryaꞌnei mwaalaꞌ. Yɨ dazahaaꞌ sara yakeꞌna Gotɨyai gamɨre dazabwi wanganaka “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangelyɨ,” dakei midaaka! 22 Gɨmɨ yawɨrangamanɨgɨ. Gamɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi gamɨre tewaanya yaka sabulyɨ yeꞌmwannayakelyɨ. Sasare dazabwi gamɨre dɨragɨnna lɨmwangeburɨ naanga yune nebulyaꞌnanyaburɨ yunebanna yakebulyɨ. 23 Nabaai sareꞌ Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨkeꞌ yunebanna yɨmaꞌnakeꞌnanyɨ. Dara dɨnɨꞌ “Evɨraamɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaka sarevɨ Gotɨyai dɨragɨnna yawɨrawɨmwaaihaꞌ ‘Sahwai yɨdaꞌmaraangelyɨ.’ ” Sareꞌna nabaai pimagɨnyavɨ dara dɨnɨꞌ “Evɨraamɨ Gotɨyare gyaꞌmwelyɨra.” Evɨraamɨmɨna sara dɨnɨkesɨ. 24 Nabaai sareꞌ dahaaꞌ sarɨmɨ yawɨrangamanɨgaꞌ. Yune dɨragɨnna lɨmwangeburɨna gaveburɨna Gotɨyai “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangelyɨra,” dadei mɨꞌ. Aawa. Sai yawɨꞌda “Aꞌmwei dɨragɨnna lɨmwade sasare dazavɨ nawɨꞌnyabwina yaderɨna yɨ dazahwarɨna ‘Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangelyɨ,’ ” dadelyɨ. 25 Sahɨbaaibɨꞌ nabaai aꞌmwe yaasɨwaꞌna maradakunamaryakeꞌ Rayaaꞌ nawɨꞌnyabwina yakevɨna Gotɨyai “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangesɨra,” dakei midaaka! Sareꞌ daresɨ. Yɨ aꞌmwe saꞌ Jozuwaaꞌ aꞌmweraarɨ maryasaabakeraarɨna “Nuramakɨpɨdɨka!” daka tuta pɨrɨvɨ nayaa ayɨna maryaasakeraalyɨ. 26 Yuya sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨlaakejɨꞌ kuryalyɨ maayajɨꞌ sajɨꞌ mena bainɨkabaaibɨꞌ aꞌmwei yaasɨwaꞌna dɨragɨnna lɨmwagazai kɨrɨꞌ nawɨꞌnya kɨbulyɨ myadei, aꞌmwe dazare dɨragɨnna lɨmwangebwi mena bainɨkebulyɨ.