5
Aꞌmwe gɨlyɨvɨkɨravɨnakeraavɨna dɨnɨkebwinesɨ.
Aꞌmwe gɨlyɨvɨkɨravɨnakeihi, dahaaꞌ nayaa dɨnyuꞌnyɨla! Sarɨmɨnyɨna “Taanginya yuya yɨmaꞌnɨma!” dada yɨhivanɨka sanna sarɨmɨ sɨmunya nayaa jawɨrila! Sarevɨ sarɨmɨ kɨnna dadɨvɨꞌ jakɨnna dɨthanganyɨla! Sarɨmɨre yuya gɨlyɨvɨkɨrayajɨ yɨwaala yuyajɨ mena bwia buꞌnɨkengɨra. Nabaai yuya sarɨmɨre kwaabɨhannya yuya sa maaꞌnyaannyara mena dabuꞌdɨvɨsangɨ. Sarɨmɨre golɨyajɨ sɨlɨvaayajɨ mena napolɨka yɨnɨkengɨ. Napolɨka daza sarɨmɨre kayaaꞌna yadɨvɨsabwi sarɨmɨre nɨgwia nayaa mamaremwaalyadɨvɨsabwi kuꞌmaayaba marimaꞌnaabathengɨ. Sara yojɨ napolɨka saꞌ sarɨmɨre kɨlaakejɨꞌ dɨkeꞌbɨꞌ nadezɨkɨ. Sarɨmɨ gɨlyɨvɨsajɨ nɨgwiajɨ kwalaalya yɨꞌbwarakɨpɨjaꞌ kɨrɨꞌ yɨrɨka aayaꞌnegaaꞌ yarai yɨmaꞌnadehaakɨ. Gotɨyai aꞌmweraavɨ maryawɨbwaradehaakɨ. Kadɨka nayaa duꞌnyɨla! Wawɨnya yadɨvɨsara sarɨmɨre wawɨnyangɨ tɨka wapaaya yabwaryadɨvɨta sareꞌna sarɨmɨ sahwaraavɨ kwaasɨ wɨdadɨvɨꞌ kumɨre nɨgwia pɨnɨ kaanya tihɨremwaaidɨvɨsaihɨlyɨ. Nɨgwia sarɨmɨ kaanya tihɨremwaaidɨvɨta daza jaka naanga dangamanɨkengɨ. Nabaai Sɨgunyavɨya Kwalaalyaraavɨre Naangei jaka sa kadɨka mena wɨꞌnɨvanɨkengɨ. Yuya sagaaꞌ sarɨmɨ Kwaaka davakɨ mwaaidɨvɨꞌ gɨlyɨvɨta yuya nawɨꞌnyanna nawɨꞌnyanna maaꞌdɨvɨsaꞌna wabahɨlaaka naanga maaꞌdɨvɨꞌ yɨlaaya yadɨvɨꞌ mwaaidɨvɨsaihɨlyɨ. Sarɨmɨ bulɨmakaawoyara tɨka kwalaalya nadɨvɨꞌ sɨgunnakera yɨmaꞌnadɨvɨsarabɨsaihi yɨmaꞌnɨwaasaihɨlyɨ. Yɨ Gotɨyare Yɨrɨka sarɨꞌ sarɨmɨnyɨ tamakya yaꞌnegaaꞌ mena yɨmaꞌnɨvanɨꞌ. Darevɨnyɨ. Sarɨmɨ aꞌmwe yɨdaꞌmaraanga kwarɨ kotɨya mena maryeva jɨdaveva mena tamakɨwaasaihɨlyɨ. Sare saꞌna nabaai sarɨmɨnyɨ wanganakɨna yɨhyada mala saꞌna tɨvɨkɨta mihivanɨꞌ. Sasareihi gɨlyɨvɨkɨravɨnakeihi Gotɨyai taanginya yɨhɨzaavadeꞌna kɨnna dadɨvɨꞌ jakɨnna dɨthanganyɨla!
Taanginyagaaꞌ kwaamuꞌnanyavɨ mwalaadeꞌnesɨ.
Nyaꞌmweihi, sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨre sɨmunyaburɨ nayaa dɨragɨnya yɨvaimwadɨvɨꞌ yuya taanginya sangɨ dɨmaredaayɨla! Sara yapɨjɨ Naangei ayɨna bathegaaꞌna jemwaalyɨla! Yɨthaanyi, wawɨnyavɨ gyakwalaanga kwai tɨka munne tewaanya kimaꞌnojɨna dada yemwaaidevaaibɨsaihɨlyɨ. Wawɨnyavɨya sai gamɨre sɨmunyaburɨ dɨragɨnya yɨvaimwada burɨkevɨnajɨ nyɨlyavɨnajɨ burɨka dɨviyavɨnajɨ yemwaaidelyɨ. Burɨka sawaai wawɨnyaꞌ yunebanna mena kyakɨlyɨ, sagaaꞌ tɨka munne yabwaryadelyɨ. Nabaai sarɨmɨ kwaihɨlyɨ sɨmunyabwi dɨragɨnya yɨvaimwadɨvɨꞌ taanginya yuyangɨ dɨmaredaayɨla! Naangere ayɨna bathehaaꞌ ayahɨba menanyɨra. Sareꞌna sarɨmɨre sɨmunyaꞌ dɨragɨnna nayaa warana! Nyaꞌmweihi, sarɨmɨ sɨryaꞌmwe pwaraavɨna mayagaala madɨpɨnera! Bulayagaala madɨpɨnera! “Sare saꞌna Yawɨbwasai kayaaꞌnanya nanyɨrɨvɨkɨradɨka!” dapi myɨpɨna! Yɨthaanyi! Yawɨbwata sai kaadihɨsavɨ mwasɨlaa daavɨkei yemwaaimanɨꞌ. 10 Nyaꞌmweihi, yɨkamaangera aꞌmwe pwaraavɨ kayaaꞌna wigaidaapi kɨrɨꞌ sahwara kumɨre sɨmunyaꞌ dɨragɨnya yɨvaimwadɨvɨꞌ taanginya daza maredaaveta keꞌbaꞌnanyaraavɨna nayaa jawɨrila! Yɨ sahwara Gotɨyarɨ wɨꞌneva pwaraavɨ wɨjɨwaakesara Naangerɨne yayavɨna wɨdesare. Sarɨmɨ sasare sabwi maarapɨjɨ nabaai sahɨrɨvɨ mɨdɨdɨvɨꞌ jamarideihɨlyɨ. 11 Yɨthaanyi! Nemɨ dara dadaanyaine. Aꞌmwera kumɨre sɨmunyangɨ dɨragɨnya yɨvaimwannadɨvɨꞌ taanginya maaꞌdɨvɨsara yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkere. Sarɨmɨ Ne Jopɨ kɨgaakuna mwalyaakerɨna yagaaikɨwɨnya dɨnɨke kadɨka mena wɨꞌnadɨvɨsaihɨlyɨ. Sai gamɨre sɨmunyarɨ dɨragɨnya yɨvaimwada gamɨnyɨ taanginya yuya sa wimaꞌnakelyɨ. Nabaai dɨvidaaꞌnyɨ aayagaaꞌ Naangei sahwarɨ tewaanyabwina wiakelyɨ. Sara yawɨrangamanɨgaꞌ. Sahwarɨ sara wiakeꞌna nemɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Naangei nemɨnyɨna kale naanga wiada nabaai yuyagaaꞌ kaleꞌna gaimwanga neyadelyɨ.
12 Kɨrɨꞌ nɨmɨre nyaꞌmweihi, aaya mudɨꞌnanya sarɨmɨ jide darengɨ. Sarɨmɨ Sɨgunyavɨne yayasɨ Kwaakevakɨne yayasɨ pɨnɨngɨne yayajɨ dadɨvɨꞌ nebwina yagaala dɨragɨnyaꞌ yɨmaꞌnyaꞌneꞌ madɨpɨnera! Yɨ sarɨmɨ dɨna “Yayo,” nabaai “Yayo daaza saꞌ wiꞌnanyɨ.” Yɨ sarɨmɨ dɨna “Aawa,” nabaai “Aawana daaza saꞌ wiꞌnanyɨ.” Sarɨmɨ “Nebwina yagaala dɨragɨnyaꞌ yɨmaꞌnyaꞌneꞌ yaasɨwaꞌna mudɨwɨna! Gotɨyai nanyɨjɨdavadɨka!” dapi sara madɨpɨna!
Gotɨyarɨ lɨmwagaꞌdaa sahwarɨ wɨdadaanyaꞌnesɨ.
13 Sarɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ sɨryaꞌmwe pwai kwai taanginyaꞌ kɨnɨnnakei dahamwaalɨka? Sai Gotɨyarɨ nayaa wɨdana! Sɨryaꞌmwe pwai kware sɨmunyaꞌ yɨlaaya dahayɨvanɨka? Sareꞌna sai Gotɨyarɨ yɨledaasaꞌ dana! 14 Nabaai sarɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ sɨryaꞌmwe pwai nabalɨnakei dahamwaalɨka? Sare sai Naangere kusɨlaanyavɨyaraavɨre naangeraavɨ jaka wɨdathelyɨ. Naangerɨne yayavɨ gamɨre kɨlaakejɨkɨ welivananyaꞌ purapɨjɨ gamɨnyaba sahwarɨ tewaanya yavadaꞌgaladeꞌna Gotɨyarɨ wɨdɨpɨka! 15 Nabaai sahwarɨna Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨꞌ yɨdaangabɨzaꞌ Naangei nalaavɨnakerɨ tewaanna wiada ayɨna yɨdɨkaavadelyɨ. Nabaai sai kayaaꞌnanya pɨnɨ yajanna Naangei kayaaꞌnanya yuya daza duimwagasɨꞌnadelyɨ. 16 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ sɨryaꞌmweraavɨ sarɨnnya kayaaꞌnanyanna dɨzalɨkurakyɨla! Sara yadɨvɨꞌ sarɨmɨ sɨryaꞌmweraavɨ nayaa yavadaꞌgaladeꞌna Gotɨyarɨ nayaa jɨthaanganyɨla! Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeraavɨre Naangerɨ yɨdaanganyabwi saꞌ dɨragɨnya yɨmaꞌnaabathesɨ. Yɨ saꞌ aꞌmwerɨ yɨnɨga wiꞌna gaimwagathesɨ. 17 Yɨlaajai Gotɨyare wɨꞌnawɨjɨwaakakei sai aꞌmwe nemɨbɨꞌ avaainanyalyɨ. Sai Gotɨyarɨ dɨragɨnna kidaanganaꞌ “Burɨkeꞌ nalaabathɨka!” daka sagaaꞌ Kwaakevakɨ kwarame dawaai daꞌ yaka lawe ata purɨdaaꞌnyɨ puꞌna burɨkeꞌ mwalaabyakesɨ. 18 Nabaai sai ayɨna kidaanganaꞌ sagaaꞌ sɨgunyaꞌ burɨkevɨ maryasaabɨna kyaꞌ yɨthaanyi, sagaaꞌ Kwaakevakɨ tɨka munne ayɨna warɨna.
19 Nɨnnya nyaꞌmweihi, sarɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pwai kwai Gotɨyare yagaala nebulyaꞌ yagalyaꞌmavojɨ gyaꞌmwei pwai kwai wɨdozɨ ayɨna makabozɨ 20 nabaai neyaꞌmwe dazai dara yawɨradelyɨ. Aꞌmwe pwai aꞌmwe kayaaꞌnanyabwi yaderɨ gaimwagozɨ sarevɨ aꞌmwe kayaaꞌnanya yadei tuta kayaaꞌnanyaꞌ yagalyaꞌmavojɨ Gotɨyaryawɨnna ayɨna kabozɨ sarevɨ aꞌmwe dazai gannya kuryai ayɨna maaradelyɨ. Gamɨre kuryai kayaaka yuyagaaꞌna yɨnadei mɨꞌ. Sasare dazaburɨ Gotɨyai kayaaꞌnanya kwalaalya marasɨꞌnadelyɨ.
Jemɨzai