28
Jizaazai ayɨna dɨkaavakeꞌnesɨ.
(Maakɨ 16:1-10; Lukɨ 24:1-10; Jonɨ 20:1-18)
Kwazaakegaaꞌ mena kabawoꞌ wikɨyarɨkɨne yɨrɨka mudɨkerɨkɨ yɨrɨkunyagaaꞌ Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyasɨ Maarɨyaa pɨrɨsɨ gɨlekaviꞌnɨnnyabanna wanganyaꞌnewaai wɨna. Yɨthaanyi! Sagaaꞌ wɨnɨnya naangeꞌ yɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ Naangere ejelɨyai walaabɨna yaka sɨlyai birɨkwasamakulaawɨna yɨna yaka sɨlyarɨ aꞌba yɨlamwaaina. Sahware sɨnnyɨꞌ yɨnamɨraasaꞌbɨꞌ wannyɨna, nabaai gamɨre baazɨꞌmaꞌnyaꞌ sɨgujaakavɨre yaakebɨꞌ wannyɨna yakelyɨra. Gamɨnyɨna aawɨlasara lɨka naanga yɨna yeva bɨꞌbɨta yɨna yeva aꞌmwe mena bainɨkerabɨꞌ yɨmaꞌnyɨna. Yɨmaꞌnyɨna kyeꞌ ejelɨyai aꞌmwe sawaarɨ wɨdɨna “Kɨrɨmɨ lɨka mɨkanera! Nɨmɨ yawɨꞌna ‘Jizaazarɨ yɨsavɨri tamarɨmuwaꞌdaasarɨna bɨrɨkaanyawaaihi bɨvanɨgɨla.’ Sareꞌna lɨka mɨkanera! Sai dava mamwaalyɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨgaaꞌ dakabaaibɨꞌ mena yɨdɨkaaꞌmwakerɨna! Gamɨ waꞌde adava bulanganyɨla! Nabaai yarai wawakɨlyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ duthaawila! ‘Kaviꞌnɨnnyavɨdaaꞌnyɨ mena yɨdɨkaaꞌmwakelyɨ. Nabaai, yɨthaanyi, Galɨlinei sarɨmɨnyɨ sɨnnawɨ waanadelyɨ. Dazɨmagɨ sahwarɨ tɨnna danganyiderɨna.’ Yɨthaanyi, mena yɨhɨthɨwa.” Wɨdɨna kyaꞌ sawaai lɨka yadiꞌ yɨlaaya kuna kuna yɨna yadiꞌ simaangeyaba yarai yagalyaꞌmaꞌna yagɨla gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨjaꞌnewaai kaanyaveꞌna wɨna. Kaanyaveꞌna wɨna yadaakɨlyɨ, yɨthaanyi, tusavɨ Jizaazai sawaaryabanna yɨmaꞌnadavaabɨna yaka wɨdɨna “Nyaꞌmwewaaihi! Tewaanya kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!” Wɨdɨna kyaꞌ sawaai aya kɨbanna wɨlaabɨna yagɨla gamɨre sɨvɨlyaraarɨ lɨmwanna yagɨla lotuya wina. 10 Dazagaaꞌ Jizaazai sawaarɨ wɨdɨna “Lɨka mɨkanera! Wawakɨlyɨ nyaꞌmweraavɨ Galɨlina wɨpɨꞌdeꞌna duthaawila! Nabaai dazahimagɨ nyangabɨꞌdeinyɨra.”
Dame daavesaraavɨnesɨ.
11 Aꞌmwe sawaai kuna wodaakɨri, yɨthaanyi, dame pwara gɨlekaviꞌnɨnnyaba maredaavesara anga naangeba wɨlɨna yɨna yeva yuya yɨmaꞌnaka sanna Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangeraavɨ wɨdɨna. Sara wɨdɨna kyeꞌ 12 sahwara aꞌmwe naangerajɨ yɨꞌbwaꞌnemwaaina yɨna yeva yagaala pɨrɨꞌ jamungajakɨna yeva dameraavɨ nɨgwia kwalaalya wɨjaavɨna yɨna yeva 13 wɨdɨna “Nɨgwia dazanna maarapɨri dara dɨzideihɨlyɨ ‘Sawɨsavɨ nemɨ se waꞌdori gamɨre mɨdɨdɨvɨsara lɨka yulyaꞌna beva gɨlaayarɨ kuka bamaryawaaihasarera.’ Duzideꞌna yɨhɨmubɨwo. Sara kadapɨjɨ 14 Gaꞌmaanɨya naangei yagaala dazaꞌ kadɨka wɨꞌnajarɨ woyagaala wɨdawaajɨ sarɨmɨ sɨmunya kwalaalya myawɨryaꞌneihɨrɨ yɨhɨmwaihaadeihɨlyɨ.” 15 Sara wɨdɨna kyeꞌ damera nɨgwia sa maarɨna yɨna yeva sara wɨdetabaaibɨꞌ sara yɨna. Sara yɨna yadɨvɨꞌ yagaala dazaꞌ Juyara gazabazaba wɨꞌnyɨna yeꞌ. Nabaai dahaasagaaꞌ dazaꞌ Juyara kuna wɨdadɨvɨsasɨ.
Jizaazai gamɨreraavɨ wawɨnya wɨjaavakeꞌnesɨ.
(Maakɨ 16:14-18; Lukɨ 24:36-49; Jonɨ 20:19-23; Apozelɨyara 1:6-8)
16 Sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwainanyara Galɨlinera kaanna wɨna yeva mugunya Jizaazai sahɨbanna sara dakebanna yɨꞌmavaawɨna. 17 Yɨꞌmavaawɨna yeva gamɨnyɨ tɨnna wanganna yeva lotuya wɨmarina. Lotuya sara wɨmarina yadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ pwai pwai sɨmunya pɨrɨwaai yawɨꞌna. 18 Sara yadɨvɨꞌ yuyaraayawɨnna wɨlaabɨna yaka dara wɨdɨna “Sɨgunyavɨjɨ Kwaakevakɨjɨ sabanyaarɨ dɨragɨnyaꞌ Gotɨyai nyɨjaavakeinyɨ. Dɨragɨnya yuya pɨnɨngɨna wavɨlaꞌdɨnyainyɨra. Wawɨnya yuya sabanyaai maremwaaidɨnyainyɨ. 19 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ Kwaaka davakɨya ajɨmya pɨnɨngɨyara nɨmɨre nyɨmɨdɨdɨvɨsara yɨmaꞌnɨpɨꞌdeꞌna duthaawila! Nɨmwalyɨ Gawaalɨvaangeinyɨjɨ Kurya Tewaanyalyɨ sainaavɨre yayavɨ aꞌmweraavɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya jideihɨlyɨ. 20 Nabaai sara yapi yagaala yɨhɨzaave gazazanna mɨdɨnyaꞌneraavɨ duziwakamaryideihɨlyɨra. Yɨthaanyi! Yuyagaaꞌ yune aayaꞌne dazagaaꞌna sarɨmɨjɨ yeꞌmwannamwalaadeinyɨra.”